No category

پایان نامه با موضوع نقص توجه و بیش فعالی، اختلال نقص توجه، بیش فعالی، اختلالات اضطرابی

آذر ۱۴, ۱۳۹۷

اظطراب جدایی و اختلال نقص توجه و بیش فعالی استفاده گردید. وزن کم هنگام تولد با اختلال نقص توجه و بیش فعالی ارتباط معنادار داشت ولی با اختلالات اضطرابی کودکان در ارتباط نبود. این ارتباط در جمعیت شهری نسبت به جمعیت روستایی رابطه قوی تری داشت (۵۵).
نقد پژوهش: مطالعه برسلاو و همکاران نیز از جمله مطالعات مقدماتی بود که اثر کم وزنی

مطلب مشابه :  پایان نامه درمورد فیزیولوژی

No Comments

Leave a Reply