No category

پایان نامه با کلید واژه های شبکه‌ها،، امکانی۱۸داشته، کاربری‌این، روزرسانی‌های

آذر ۱۴, ۱۳۹۷

است از اهمیت ویپه‌ای بر خوردار است. مدت زمانی که طول می‌کشد تا‌این اتفاقات و ارتباطات به روزرسانی شود از اهمت ویژه‌ای برخوردار است و یکی از مهمترین فاکتورها برای کاربران‌این قبیل شبکه‌ها، است. برای طراحان واسط کاربری‌این بدان معنا است که کاربر باید امکانی۱۸داشته باشد که تغییرات و به روزرسانی‌های اعمال شده توسط دوستان خود را در

مطلب مشابه :  پایان نامه ارشد درباره (متالو، داروها)، ۱-۸-، پروتئین‌ها

No Comments

Leave a Reply