پایان نامه ها و مقالات

پایان نامه با کلید واژگان خوشهبندی، جدول4-، دسته(1،1)، دستهها

دی ۸, ۱۳۹۷
دانلود پایان نامه

الگوریتم خوشهبندی برای تمامی دستهها استفاده شده است. نتایج این خوشهبندی به ترتیب در جداول زیر آمده است.

جدول4- 7 تعداد دادههای خوشههای دسته(1،1)

مطلب مشابه :  پایان نامه با کلید واژگاناکسیداسیون، اکسیداسیون چربی، گیاهان دارویی، مواد غذایی

No Comments

Leave a Reply