No category

پایان نامه با کلید واژگان لیگاندهای، ۱-۴-، شیف۱:، spin

آذر ۱۴, ۱۳۹۷

ترانس (D4h) که دارای مرکز تقارن است بیشتر می باشد. شکل(۱-۳).]۶۲[

شکل(۱-۴) طِیف جذبی کمپلکس‏های [Co(en)3]+3 و ایزومرهای سیس و ترانس کمپلکس [Co(en)2F2]+ .

۱-Low spin
۱-۴- لیگاندهای باز شیف۱:
بازهای شیف یک دسته از ترکیبهای ایمینی غیر آروماتیک هستند که

مطلب مشابه :  پایان نامه با کلید واژه های پرسشنامه-، میدانی،، دهد.[۷]، گراف‌های

No Comments

Leave a Reply