No category

پایان نامه با کلید واژگان نوارهای، کمپلکسها، ایزومر، ایزومرها

آذر ۱۴, ۱۳۹۷

دانست.
در سری کمپلکسهای ۶ کوئوردینه با تقارن پائینتر از هشت وجهی نظیر [CoL4X2] و [Co(L-L)2X2)]اگر چه رنگ ایزومرهای سیس و ترانس این کمپلکسها با یکدیگر تفاوت دارند ولی برای شناخت این ایزومرها طیف الکترونی وسیله ی منا سبتری است . در این سری کمپلکسها شدت نوارهای جذبی سی) (C2v به علت نداشتن مرکز تقارن از نوارهای جذبی ایزومر

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه ارشد درمورد اختلال افسردگی اساسی، اختلال افسردگی، افسردگی اساسی

No Comments

Leave a Reply