No category

پایان نامه درمورد ، رسانند]۱۶[.، ،

آذر ۱۴, ۱۳۹۷

جز رنگ های پایه آبی قابل اشتعال می باشند ، برخی کاملا سمی بوده و بعضی فقط به موجودات زنده آسیب می رسانند]۱۶[.
آلودگی ناشی از حلال ها و کنترل آن ها:
حلال ها مایعات فراری هستند که برای حل کردن رزین به رنگ افزوده می شوند. این مایعات می توانند نقش اصلاح گر و تعدیل کننده رنگ را نیز داشته باشند. بنابراین نه تنها یک حلال باید رزین را

مطلب مشابه :  منابع تحقیق درمورد چغندر، (۱۳۷۴)، یزدانی، متغیرهایی

No Comments

Leave a Reply