No category

پایان نامه درمورد زیست محیطی

آذر ۱۴, ۱۳۹۷

گرماسخت بوده و در واقع با تشکیل شبکه هایی با گروه هیدروکسیل ، آمین، و اسید کربوکسیلیک سخت می شوند. از آنجایی که بدن بسیاری از موجودات زنده دارای پلیمرهایی با گروه های عامل هیدروکسی ، آمین و اسید کربوکسیلیک می باشد، بدیهی است ترکیبات حاصل این نوع رنگ ها نمی تواند خالی از عوارض زیست محیطی باشد. سمی بودن با افزایش جرم مولکولی رزین

مطلب مشابه :  منابع و ماخذ پایان نامهنفقه، شخص ثالث، ضمن عقد

No Comments

Leave a Reply