No category

پایان نامه درمورد ۱۹[.، میآیند، جستجویشان، روشها،

آذر ۱۴, ۱۳۹۷

بهترین افراد را از میان اطلاعات تصادفی سازمان‌دهی شده انتخاب می‌کنند. در هر نسل، یک گروه جدید افراد با استفاده از بهترین ژنهای افراد قبلی و بخش جدید تصادفی برای رسیدن به یک جواب مناسب بوجود میآیند ] ۱۹[.
برخلاف بسیاری از روشها، الگوریتم‌های ژنتیک برای هدایت عملیات جستجویشان بجای قوانین انتقال قطعی از قوانین احتمالی استفاده

مطلب مشابه :  منبع مقاله درباره films.، pages، I’ve، dissertation.

No Comments

Leave a Reply