چطور فرسودگی شغلی کارمندان‌مان را کاهش دهیم

درمان فرسودگی شغلی:

غلبه بر بسیاری از انتقالات تنش زا در وهله ی اول به نظر آسان مـی آیـد امـا واقعـا احتمال می رود پیچیده تر از آن باشد که ما فکر می کنیم.دلیل این پیچیـدگی آن اسـت که ویژگی های فردی و عوامل موقعیتی ترکیب می شوند تا دوره ی انتقال حل و فصل شود (ساراسون 1984)

اگر خستگی به صورت مزمن و پیشرفته در آید نیاز به در مان خواهـد بـود.شـواهد و یافته های جدید علمی نشان می دهد که امکان بهبود و باز گشت سلامتی به فرد وجـود دارد. برای درمان فرسودگی شغلی قبل از هـر چیـز بایـد بـدنبال علـت آن باشـیم تـا بتوانیم برای رفع آن اقدام کنیم. تلاش برای درمان فرسودگی شغلی شامل تهیه ی فرصـتهائی اسـت بـرای حـساسیت اجتماعی،افزایش آموزش عملی کارکنان و بهبود کیفیت مدیریت مدیران مقتدر و معتاد بکار ایجاد فشار روانی می نمایند.رهبران مردمی که می تواننـد رفتارهای خود را تعدیل نمایند فرسودگی را کاهش می دهند(ساراسون،۱۹۸۴).

روشهای درمانی گونـاگونی بـرای فرسـودگی شـغلی وجـود دارد کـه مهمتـرین آنهـا عبارتند از::

۱-روان درمانی:

روان درمــانی ســهم عمــده ای را در اصــلاح نــشانگان فرســودگی شــغلی دارد تغییر نگرش های منفـی مبتلایـان و دمیـدن روح عـزت نفـس و خـود ارزشـمندی از نیاز های مبتلایان می باشد(سلطانی،۱۳۸۱).برای حل مشکلات باید مهارت های زنـدگی و کاری را به آنها آموخت و در جهت بالا بردن سطح توانمندی ها تلاش کـرد.بایـد بـه آن ها اطمینان داده شود که وضعی غیر عادی ندارند و کفایت و لیاقت آنان یـاد آوری شود.حمایت های روحی و عاطفی از این دسته افراد در بهبود آنها نقش مهمی دارد.

۲-درمان های شیمیائی:

داروها و مواد شیمیائی مثل ،ویتـامین ها،آدرنـالین،هورمو ن هـا و اسـید هـای آمینـه می توانند به رفع خستگی کمک کنند.استفاده از این مواد باید تحت نظر پزشک معـالج باشد(فولاد بند 1385)).

۳-درمان های فیزیکی:

ساده ترین درمان های فیزیکی ماساژ است.برای درمان گرفتگی و کوفتگی عضلات کـه در اثر انجام کار های بدنی سخت ایجاد می شود ما ساژ بسیار موثر است.ماسـاژ مـی تواند با تسریع جریان خون در عضلات بـه دفـع مـواد سـمی کمـک بکنـد،و بـا عمـل انعکاسی خود خستگی عصبی را کاهش دهد.

۴-در مان های عصبی:

در مواردی که علت خـستگی عـصبی باشـد دارو درمـانی مفیـد خواهـد بـود.در دارو درمانی استفاده از دارو های آرام بخش توصیه می شود.

در بحث درمان اشاره به این نکته ضروری است کـه هـر گونـه اقـدام و فعـالیتی بـه بهره وری و فرهنگ کاری مثبت است.از آنجائی که مبتلا یان بـه نـشانگان فرسـودگی شغلی قبل از ابتلا افـرادی پـر کـار و دارای جـدیت بـسیار در انجـام وظـایف محولـه بوده اند بنابراین بر گردانـدن آنهـا بـه وضـع و حـال اولیـه ی شان،سـازمانها را در دستیابی به اهداف شان کمک می کند در نهایت اینکـه بهتـرین نـوع درمـان تلفیقـی از در مان های فوق می باشد.

 

2-2-11-1) راه حل های کوتاه مدت برای مقابله با فرسودگی شغلی

۱-طالب کار بیشتری باشید. با مافوق خود رک و راست باشـید و از او کـار بیـشتری طلب کنید و مسئولیت های خود را بیشتر کنید.اگر در شرکت شما کار هـا بـه صـورت گروهی انجام می گیرد می توانید کارها یتان را با همکارانتان جابجا کنید.یا اینکـه بـه همکارانتان در انجام کار ها کمک کنید.امـا همیـشه مراقـب باشـید کـه همکارانتـان بـا انداختن کار ها یشان به گردن شما سوء استفاده نکنند.حتماً در این مواقع ما فوق خود را در جریان کار ها قرار بدهید.

۲-به کار هـا یتـان ارزش دهیـد. بـه مـافوق خـود نـشان دهیـد کـه چـه توانائیهـائی دارید.برای این منظور کار ها را بدون اینکه کسی از همکارانتـان متوجـه شـود انجـام دهید فقط ما فوق از این کار اطلاع داشته باشد.بعد که مافوق بـا پیـشنهادتان موافقـت کرد چند روز بعد کار را به او تحویل دهید.با این کار می توانید توانائی ها و علاقـه ی خود را بالاتر برده و خستگی و بیحوصلگی را از خود دور کنید.

۳-برای کار هائی که در حیطه ی مسئولیت شما نیست هم داوطلب باشید. مـی توانیـد در کارهای فوق برنامه شرکت داشته باشید که شما را سرگرم نگـاه خواهـد داشـت.در هر زمینه ای که می توانید استعدادها و مهارت ها یتان را نشان دهید.

۴-ابتکـار بـه خـرج دهیـد و کـار جدیـدی را شــروع کنیـد. همیـشه شــروع کننـده باشید.پیشنهاد کار و پروژه های جدیـد بدهیـد.ایـن مطالـب را بـا دسـت انـدر کـاران مربوطه در میان بگذارید.هدفتان این باشد که علاقه ی خود را به کار کردن نشان دهید اما نگذارید دیگران فکر کنند با این کارها قصد خود نمائی دارید.

۵-دیدگاهتان را در مورد کارتان تغییردهید. در هر پستی که کار می کنید سـعی کنیـد نگاه خوبی به کارتان داشته باشید.کار خود را دست کم نگیرید.درهر پستی نقش خود را در پیشبرد اهداف سازمان مؤثر بدانید.با این طـرز تفکـر کـار خـود را بهتـر انجـام خواهید داد و به سرعت ترفیع پیدا می کنید.

۶-از زمان استراحتتان بهترین استفاده را ببرید.اگر می بینیدکه کار باعث خستگی تان شده است کمی استراحت کنید.از ساعات استراحت خود نهایـت اسـتفاده را ببریـد تـا خستگی تان را کاملاً از تنتان بیرون کند و بتوانید دو باره با انرژی کارتـان را دنبـال کنید

 

2-2-11-2)راه حل های طولانی مدت برای مقابله با فرسودگی شغلی

۱-در مورد محل کارتان بیشتر بدانید. سعی کنید اطلاعات بیشتری در مـورد سـازمان خود کسب کنید.از همکارانتان در این زمینه سوال کنید.از روابط سازمان آگـاهی پیـدا کنید.همکارانتان را بشناسید و از سیاست ها و خط مشی شرکت آگاهی یابید.

۲-آموزش های خود را بالاتر ببرید.از حالت یکنواخت همیشگی بیرون بیائید و دانـش خود را در زمینه حرفه تان بالا ببرید.همینطور که از نردبان ترقی بالا می رویـد زمـان برایتان ارزش زیادی پیدا می کند.بنابراین سعی کنید معلومات و علم خود را در کاری که انجام می دهید افزایش دهید.

۳-مربی داشته باشید.در هر مرحله ای از کارتان،خوب است که برای خـود مربـی پیـدا کنید تا شما را در انجام کارهایتان راهنمائی کند.او می تواند به شما کمـک کنـد تـا در کارتان موفق تر باشید.

۴-هوشیار باشید و مثبت فکر کنید .هر کس باید در جائی شروع کند.ممکـن اسـت از خود انتظار داشته باشید که کاری مهمتر و چالش بر انگیز تر داشته باشید اما شکایت نکنید.از منفی بافی در مورد کارتان دوری کنید و سعی کنید که بهترین اسـتفاده را از موقعیت فعلیتان ببرید.آگاهی هایتـان را افـزایش دهیـد و مهـارت هایتـان را توسـعه دهید.در حد توانائی هایتان کار کنید و بـه زودی خواهیـد دیـد کـه خـستگی و ملالـت ناپدید می شود(.اقتباس از: مرکز خدمات مشاوره ای صنعت نفت)