پایان نامه با کلید واژگان خوشهبندی، جدول4-، دسته(1،1)، دستهها

الگوریتم خوشهبندی برای تمامی دستهها استفاده شده است. نتایج این خوشهبندی به ترتیب در جداول زیر آمده است. جدول4- 7 تعداد دادههای خوشههای دسته(1،1)

پایان نامه با کلید واژگان نقدشوندگی، بازار سرمایه، رتبه بندی، ماشین بردار پشتیبان

داده خوشه های دسته(1-،1-،1-) 61جدول4- 6 تعداد داده های دسته های مبتنی بر رویکردCAPM 61جدول4- 7 تعداد داده های خوشه های دسته(1،1) 62جدول4- 8 تعداد داده خوشه های دسته(1،1-) 62جدول4- 9 تعداد داده خوشه های دسته(1،1-) 63جدول4- 10 تعداد داده های خوشه های دسته (1-،1-) 63جدول4- 11 نتایج حاصل از اجرای مدل برحسب بازده 65جدول4-…

منبع مقاله درباره فیزیولوژی، فنیل آلانین، توسعه پایدار، گیاهان دارویی

های موجود در گونه های مختلف درمنه در فعالیت های بیولوژیکی مختلفی نقش دارند. فعالیت های بیولوژیکی بعضی از این اسانس ها به طور مستقیم به وسیله بشر تجربه شده است. به عنوان مثال، توجن (Thujone) یک مونوترپن شاخص در بعضی گونه های Artemisia است که باعث ایجاد مسمومیت مزمن می شود. به طوریکه تهیه…

منبع مقاله درباره گیاه شناسی، منابع محدود، لوازم آرایشی، سازمان بهداشت جهانی

855-4 نتایج بدست آمده از محیط های مختلف در باززایی غیرمستقیم 875-5 میزان آرتمیزنین در کالوس تیمار شده با µM 50 متیل جاسمونات و شاهد پس از 120 ساعت 895-6 اندازه گیری پروتئین بدست آمده از کالوس 905-7 فعالیت آنزیم ASC پس از اعمال تیمار 92 مقدمه 1-1- مقدمهامروزه متابولیت های ثانویه1 به عنوان منبعی…

تحقیق با موضوع فیزیولوژی، عوامل داخلی، فنیل آلانین، گیاهان دارویی

اساس طبیعت به عوامل زنده و غیرزنده تقسیم بندی می شوند(Vanisree, M. Lee, C. 2004).2-5-2-1- محرک های خارجیمواردی هستند که منشاء خارج سلولی دارند مثل پلی ساکاریدها، پلی آمین ها و آمینواسیدها.2-5-2-2- عوامل داخلیموادیبا منشاء داخلی سلولی هستند که از جمله گالاکتورونوئیدها یا هپتا- β گلوکوزید. 2-5-2-3- محرک های غیر زنده, Ca2+ و یون های…

تحقیق با موضوع مواد غذایی، رطوبت نسبی، حالت طبیعی، مورفولوژی

ر واکنش ریزنمونه در محیط درون شیشه ای دارد. معمولاً بافتهای جنینی قدرت تکثیر بالاتری نسبت به بافتهای مسن دارند. بافتهای علفی و غیر خشبی نسبت به بافتهای خشبی واکنش مثبت تری نشان می دهند. به طور کلی اندامهای رویشی نسبت به اندامهای زایشی راحت تر تکثیر می شوند.ریزنمونه ها پس از کشت در اتاقک…

دانلود پایان نامه ارشد درباره میلی، پروتئین، دقیقه، ریخته

SDS-PAGE یکی از روشهای بررسی بیان پروتئین ، روش SDS-PAGE است که برای شناسایی و بررسی کیفیت و کمیت پروتئین مورد استفاده است. SDS-PAGE براساس روش پیشنهادی لاملی (1970) انجام گرفت. برای این منظور از استوک باکتری (که روش تهیه آن را در بالا توضیح داده شد) روی محیط کشت جامدال بی آگار حاوی امپی…

دانلود پایان نامه ارشد درباره دقیقه، (دمایC، سانتریفیوژ، ماری

محیط براث استریل تلقیح شد.)– سپس به مدت 72 ساعت در دمای 37 درجه سانتیگراد بر روی شیکر انکوباتور در سرعت rpm180 قرار گرفت.– محیط کشت رشد یافته به یک لوله فالکون 50میلی لیتر(Extragene, USA)تمیز انتقال داده شد و در سرعتrpm 4000 به مدت ده دقیقه سانتریفیوژ گردید(رسوب گیری).– محلول رویی دور ریخته شد و…

دانلود پایان نامه ارشد درباره بروسلا، سویه، ملیتنسیس، پروتئین

و باعث آسیب رساندن به بافتهای مختلف گردند.(بروسلوزیس 1997) اولین واکسن بروسلا برپایه سویه 19 بروسلا آبورتوس است. این واکسن حفاظت مناسبی در مقابل بروسلا آبورتوس در گاو ایجاد می کند سویه واکسن بروسلا آبورتوس RB51 یک نمونه موتانت خشن16 و مقاوم به ریفامپین است که جایگزین سویه S19 برای واکسیناسیون گاو گردید. در حال…

دانلود پایان نامه ارشد درباره تحت درمان

ر ارتباط نزدیک با حیوانات زندگی می کنند ، یافت می شود .در سرتاسر جهان ، بروز گزارش شده بروسلوز انسانی در مناطق اندمیک بیماری ، به طور وسیعی متنوع و از 01/0 تا 200 در 100000 نفر جمعیت بوده است . برای مثال در مصر ، جمهوری اسلامی ایران ، اردن ، عمان ،…