آثار تأمین خواسته در حقوق ایران

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

  آثار تأمین خواسته در حقوق ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

 

چکیده

تامین خواسته درحقیقت توقیف ودرامنیت قراردادن اموال منقول وغیر منقول خوانده می باشد برای آنکه ازتضییع وتفریط خواسته جلوگیری به عمل آید.

تامین خواسته ازجمله موارد طواری دادرسی دانسته اند چون می تواندضمن دادرسی یادرجریان دادرسی تاقبل ازصدورحکم انجام پذیرد ودادگاه راموقتا مکلف به انحراف ازموضوع اصلی دعوا نماید ودرحقیقت صدور رای دادگاه موکول به تصمیم گیری نسبت به همین طواری دادرسی می باشد.اما تامین خواسته جنبه توصیفی قضییه است وشرایط ومواردصدور قرارتامین خواسته چندان جای تحلیل وبررسی ندارد.چیزی که مهم است آنکه تامین خواسته درراستای نیل به اهداف واقعی قانونگذار،یعنی عدالت قضایی واحقاق حق چه نقشی ایفا میکندودرحقیقت فلسفه برقراری این نهاد چیست؟

وبه عبارتی آثارتامین خواسته چیست؟بدیهی است قانونگذار حکیم صرفاابزار قهری چندان برای وی مهم نیست؛مطلوب وی رسیدن به جامعه آرمانی وبسط وگسترش عدالت وبرابری در جامعه است،اینجاست که آثارتامین خواسته مطرح می شود.

به طور خلاصه معروض می دارم چیزی که مادرمطلب باآن تاکید داشته ایم باب مقایسه می باشد.

اینکه آیاصدور تامین خواسته تنها خسارت مادی ایجاد می کند یا خسارت معنوی را هم شامل میشود؛ آیاتوقیف اموال اشخاص حقیقی وحقوقی چه تفاوتی دارد وبطور کلی آثار تامین خواسته پیش ازاجرا وپس ازآن.

البته ما تلاش داشته ایم مسائل پذیرفته نشده درحقوق ایران را مورد چالش قراردهیم،

مانند خسارت معنوی،خسارت تاخیر تادیه شایدبتواند درتدوین قوانین جدیدراهگشاباشد.

کلمات کلیدی پایان نامه تشکیل شده از:آثار/تامین خواسته /درحقوق ایران

 

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه آثار تأمین خواسته در حقوق ایران

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با PDF):

پایان نامه آثار تأمین خواسته در حقوق ایران