آثار و پیامد منفی و مثبت حق طلاق به درخواست زن در مذاهب اسلامی-دانلود پایان نامه ارشد حقوق

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی تطبیقی درخواست طلاق از سوی زن در مذاهب اسلامی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

– طلاق بائن

طلاقی است که در عده آن شوهر نمی تواند به همسرمطلقه اش رجوع کند به عبارت دیگر انشاء صیغۀ

طلاق زن و شوهر از علقۀ زوجیت خارج شده اند و برای اینکه دوباره بتوانند این رابطه را برقرار سازند باید در صورت نبود موانع عقد نکاح جدید میانشان انشا شود. بعبارت دیگر طلاق بائن طلاقی است که با وقوع آن روابط زناشویی پایان می پذیرد و زن و شوهر نسبت به هم بیگانه می شوند و در صورت تمایل به زندگی مشترک نیاز به نکاح و عقد جدید است.

در موارد زیر طلاق بائن است:

  1. طلاقی که قبل از نزدیکی صورت پذیرد
  2. طلاق زن یائسه
  3. طلاق خلع و عبارات مادامی که زن رجوع به عوض نکرده باشد.
  4. سومین طلاق که بعد از سه وصلت انجام می گیرد طوری که پس از هر کدام طلاقی صورت گرفته باشد اعم از اینکه وصلت در نتیجه رجوع در زمان طلاق رجعی باشد یا اینکه در نتیجه نکاح جدید باشد.

مادۀ 1144 ق.م. در طلاق بائن برای شوهر حق رجوع نیست.

مادۀ 1145ق.م. در موارد ذیل طلاق بائن است.

  1. طلاقی که قبل از نزدیکی واقع شود.
  2. طلاق یائسه
  3. طلاق خلع و عبارات که زن رجوع به عوض نکرده باشد.
  4. سومین طلاق که بعد از سه وصلت متوالی به عمل آید اعم از اینکه در نتیجه رجوع باشد و یا در نتیجۀ نکاح جدید.

1) طلاق بائن طلاقی ایت که در آن رابطۀ زوجیت قطع می گردد و برای شوهر حق رجوع نیست. ذیلاً به

ذکر انواع طلاق بائن و احکام مربوط به هر یک از آنها می پردازیم.

طلاق زوجه غیر مدخوله، هر چند با وی خلوت کرده باشد مراد از دخول، نزدیکی به نحوی است که موجب غسل جنابت گردد، خواه از قبل باشد و خواه از؟. فقها براین مسله اجماع دارند زیرا لضوص به طور مطلق گفته اند با دخول مهرو عده لازم آید.

2) طلاق یائسه: زن یائسه عبارت است از زن پنجاه یا شصت ساله ای که حیض نمی بیند به شرحی که فقها در کتب فقیه مبحث طهارت  در این خصوص بحث کرده اند.

طلاق زوجۀ صغیره ( کمتر از 9 ساله 9)

4و5) طلاق خلع و عبارات که زن به عوض رجوع نکرده و چنانچه رجوع کند طلاق مبدل به رجعی          می شود.

6)سه طلاقه ای که دو رجوع در میان آنها فاصله شده است.

طلاق هایی که خارج از صورت فوق انجام گیرد طلاق رجعی است.

در اقسام 1و2و3 از طلاق بائن عده وجود ندارد و لذا به محض وقوع طلاق رابطۀ زوجیت قطع می گردد و زن بلافاصله می تواند با مرد دیگری ازدواج نماید و از آن جا که در این طلاق های سه گانه عده وجود ندارد لذا رجوع معنی نداردو چنانچه آن مرد و زن بخواهد مجدداً با یکدیگر ازدواج کنند بایستی الزاماً به انعقاد عقد جدید مبادرت نمایند. طلاق های در صورت های چهار و پنجم قبل از رجوع زوجه به عوض بائن است و لذا هر چند در این نوع  طلاق عده وجود دارد. و به این علت زن نمی تواند بلافاصله با مردی دیگری ازدواج نماید لکن وجود عده  بدان معنا نیست که مرد بتواند به اختیار خود هرگاه خواست در طول

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

هدف کلی: بیان وشناسایی حق طلاق زن در مذاهب اسلامی

اهداف جزئی:

1-بیان و شناسایی حق طلاق به درخواست زن و شرایط آن در مذاهب اسلامی

2-بیان و شناسایی آثار و پیامد منفی و مثبت حق طلاق به درخواست زن در مذاهب اسلامی

3-بیان و شناسایی راهکارهایی پیشگیری ناشی از حق طلاق به درخواست زن در مذاهب

ج)سوالات تحقیق

1- بررسی تطبیقی حق طلاق از سوی زن در مذاهب چگونه است؟

2-  مهمترین عوامل درخواست طلاق از سوی زن در مذاهب های اسلامی چیست؟

3- آیا ارائه راهکارهای حقوقی و فقهی طلاق از سوی زن  در سایر مذاهب همانند کشور ایران است؟

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه بررسی تطبیقی درخواست طلاق از سوی زن در مذاهب اسلامی

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با PDF):

پایان نامه بررسی تطبیقی درخواست طلاق از سوی زن در مذاهب اسلامی