پایان نامه حقوق

آسیب شناسی فقهی قوانین حضانت-دانلود پایان نامه ارشد

مهر ۹, ۱۳۹۵
دانلود پایان نامه

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

  آسیب شناسی فقهی قوانین حضانت

قسمتی از متن پایان نامه :

 

فهرست مطالب

 

فصل اول : کلیات

1-1 مقدمه 2

1-2 بیان مسأله 2

1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق 5

1-4 اهداف تحقیق 7

1-5 فرضیه های تحقیق 7

1-6 مفهوم حضانت 7

1-6-1 مفهوم لغوى حضانت 8

1-6-2 مفهوم فقهى حضانت 8

1-6-3 مفهوم حقوقى حضانت 8

1-7 روش تحقیق 9

1-8 مرور ادبیات و سوابق مربوطه 10

فصل دوم : بیان موضوع

2-1 بررسی فقهی حضانت 15

2-1-1 حضانت در فقه 15

2-1-2 اولویت پدر و مادر بر حضانت 16

2-1-3 دیدگاه فقیهان در باب حضانت در 7 سال اول 25

2-1-4 تساوی در حضانت تا هفت سالگی 26

2-1-5 حضانت در هفت سال دوم 26

2-1-6 روایات بیان کننده شایستگی پدر در هفت سال دوم 28

2-2 بررسی حقوقی حضانت در ایران 32

2-2-1 تعریف حضانت درحقوق ایران 32

2-2-2 مسأله اولویت در امر حضانت 33

2-2-3 مسأله حضانت بعدازطلاق 34

2-2-4 حضانت اطفال درصورت فوت یکی از والدین 35

2-2-5 موارد سقوط حق حضانت 37

2-2-6 پایان حضانت 39

2-2-7 ضمانت اجرای حضانت درحقوق ایران 41

2-2-8 تصمیمات دادگاه درمورد حضانت 43

مطلب مشابه :  جایگاه تئوری «جدائی چاره ساز » در نظام حقوق بین الملل معاصر-پایان نامه کارشناسی ارشد

2-2-9 مبنای حقوقی حضانت درحقوق مدنی ایران 44

2-2-10 نگاهداری وتربیت اطفال 46

2-2-11 مادههای قانون مدنی در ارتباط با حضانت 46

2-2-12 مادههایی از قانون مجازات اسلامی در ارتباط با حضانت 48

2-2-13 ملاقات طفل 48

2-2-14 ملاقات طفل قبل از وقوع طلاق 49

2-2-15 ملاقات طفل پس از وقوع طلاق 50

2-2-16 نفقه کودک به عهده چه کسی است 50

2-2-17 حضانت در قوانین دیگر کشورهای اسلامی 51

فصل سوم : آسیب شناسی

3-1 حضانت،حق یا تکلیف؟ 55

3-2 آیا موانع حضانت مانع اجرای حق است یا باعث سقوط حضانت خواهد شد؟ 63

3-3 متغیرهای موثر در تعیین سن حضانت 66

3-4 متصدّی امر حضانت در فرض حیات ابوین یا فقدان آنها 69

3-4-1 در فرض حیات ابوین و انحلال نکاح به علت طلاق 69

3-4-2 در فرض فقدان یکی از آنها 71

3-4-3 در فرض فقدان هر دو 71

3-5 مباشرت در حضانت 72

3-6 پایان دوره نگهداری و حضانت طفل 76

فصل چهارم : نتیجه گیری

4-1 بحث و نتیجه گیری 82

منابع 85

 

 

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-4 اهداف تحقیق

  1. بررسی حق بودن یا تکلیف بودن حضانت.
  2. بررسی شرط بودن مباشرت در حضانت.
  3. بررسی متغییرهای موثر در حضانت.
  4. بررسی قلمرو زمانی حضانت.
مطلب مشابه :  پایان نامه ارشد حقوق:اعتبار ازدواج زن ایرانی با مرد تبعه بیگانه بدون کسب مجوز از دولت

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه آسیب شناسی فقهی قوانین حضانت

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با PDF):

پایان نامه آسیب شناسی فقهی قوانین حضانت