جستجوی مقالات فارسی – اثربخشی خانواده درمانی راه حل مدار – ساختاری در درمان ( قطع مصرف …

به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آماری توصیفی و استنباطی استفاده شده است. در تجزیه و تحلیل توصیفی داده ها، جداول فراوانی، درصد ها و همچنین شاخص های گرایش پراکندگی مربوط به ویژگی های دموگرافیک و نمرات آزمودنی ها در مرحله پیش آزمون و پس آزمون و دوره پیگیری ۶ ماهه محاسبه و پیگیری شده است. در بخش روش های استنباطی به منظور آزمون فرضیه های تحقیق و به عبارتی تعمیم نتایج به دست آمده از نمونه به جامعه آماری تحقیق، از تحلیل کواریانس چند متغیری (MANCOVA) برای معنادار بودن تفاوت های میانگین در دو گروه آزمایش و کنترل در عملکرد خانواده و از آزمون مجذور کای (X2) برای محاسبه و بررسی وضعیت اعتیاد اعضای گروه آزمایش و کنترل در پیش آزمون و پس آزمون و همچنین پیگیری ۶ ماهه استفاده می شود.
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده ها
مقدمه
هدف کلی پژوهش، تعیین اثربخشی خانواده درمانی راه حل مدار-ساختاری در درمان افراد وابسته به مواد، پیشگیری از عود آن و افزایش عملکرد خانواده آنها بود. به منظور تجزیه و تحلیل داده های آماری پژوهش حاضر، ابتدا اطلاعات حاصل از پرسشنامه ها استخراج و در جدول اطلاعات کلی تنظیم شد. سپس کلیه اطلاعات با استفاده از کامپیوتر و از طریق نرم افزارSPSS در دو بخش توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
در تجزیه و تحلیل توصیفی اطلاعات، ابتدا ویژگی های جمعیت شناختی هر یک از خانواده های دارای عضو معتاد به صورت جداگانه و سپس با هم (اعم از سن، تحصیلات، تعداد فرزندان، مدت زمان ازدواج، نوع مصرف مواد مخدر، مدت زمان مصرف مواد مخدر) به طور کامل مورد بررسی قرار گرفته است.
در بخش تحلیل توصیفی داده ها، میانگین و انحراف استاندارد نمرات آزمودنی ها در مراحل انجام آزمون آورده شده است. در بخش تحلیل استنباطی، به منظور آزمون فرضیه های تحقیق و به عبارتی تعمیم نتایج به دست آمده از نمونه به جامعه آماری تحقیق، از تحلیل کواریانس چند متغیری (MANCOVA)، آزمون مجذور کای (X2) برای محاسبه و بررسی وضعیت اعضای گروه کنترل و آزمایش در پیش آزمون و پس آزمون و همچنین پیگیری ۶ ماهه، آزمایش اعتیاد استفاده شده است.
روش های آماری توصیفی
داده های حاصل از اطلاعات جمعیت شناختی در هر دو گروه خانواده دارای فرد وابسته به مواد در هر دو گروه آزمایش و کنترل به صورت جداول آمده است.
جدول ۴-۱٫ توزیع خانواده ها بر اساس سن فرد وابسته به مواد

سن فرد وابسته به مواد گروه آزمایش گروه کنترل
فراوانی درصد فراوانی درصد
۳۰-۲۰ ۲ ۳/۱۳% ۳ ۲۰%
۴۰-۳۰ ۸ ۳/۵۳% ۸ ۳/۵۳%
برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.