اثربخشی خانواده درمانی راه حل مدار – ساختاری در درمان ( قطع مصرف مواد) افراد …

۸

۳/۵۳%

۱۵-۱۰

۳

۱/۲۱%

۲

۴/۱۳%

کل

۱۵

۱۰۰

۱۵

۱۰۰

همان گونه که در جدول ۴-۶ نشان داده شده است، توزیع خانواده ها بر اساس مدت زمان مواد مصرفی در فرد وابسته به مواد می باشد. در گروه آزمایش، ۶/۴۶ درصد افراد بین ۵-۰ سال، ۳/۳۳ درصد بین ۱۰-۵ سال و ۱/۲۱در صد بین ۱۵-۱۰ سال مواد مصرف می کردند و در گروه کنترل، ۳/۳۳درصد بین ۵-۰ ، سال، ۳/۵۳ درصد بین ۱۰-۵ سال و ۴/۱۳ درصد بین ۱۵-۱۰ سال مواد مصرف می کردند. لذا طبق نتایج حاصل از جدول ۴-۶ بیشترین فراوانی در گروه آزمایش در خانواده هایی است که فرد وابسته به مواد بین ۵-۰ سال از مصرف مواد آن می گذشته و در گروه کنترل بیشترین فراوانی در طبقه ۱۰-۵ سال بوده است.
تحلیل توصیفی داده ها
در بخش تحلیل توصیفی داده ها، میانگین و انحراف استاندارد نمرات آزمودنی ها در مراحل انجام آزمون آورده شده است. میانگین و انحراف استاندارد نمرات عملکرد خانواده آزمودنیهای گروه آزمایش و کنترل به تفکیک مراحل انجام آزمون در جدول ۴-۷ آورده شده است. همانطور که مشاهده می شود، میانگین نمره کلی عملکرد خانواده و زیرمقیاس های آن در مرحله پس آزمون و پیگیری آزمودنیهای گروه کنترل نسبت به مرحله پیش آزمون بیشتر شده است. درحالی که میانگین نمرات عملکرد خانواده و زیرمقیاس های آن در هر سه مرحله انجام آزمون در آزمودنی های گروه کنترل زیاد با یکدیگر تفاوتی نکرده است.
نتایج آزمایش اعتیاد برای سنجش قطع مصرف مواد در جدول ۴-۸ آورده شده است. همان طور که مشاهده می شود تمامی شرکت کنندگان گروه آزمایش موفق به قطع مصرف مواد شده اند، در حالی که در گروه کنترل هیچ یک از شرکت کنندگان موفق به قطع مصرف مواد نشده بود. هرچند در ادامه نتایج آزمون مجذور کای برای ارزیابی معنی داری این موضوع خواهد آمد، اما با توجه به قطع مصرف در همه شرکت کنندگان گروه آزمایش و عدم قطع مصرف در هیچ یک از شرکت کنندگان گروه کنترل می توان نتیجه گرفت که این تفاوت قطعاً معنی دار خواهد بود.
جدول ۴-۷٫ میانگین و انحراف استاندارد نمرات عملکرد خانواده در شرکت کنندگان گروه آزمایش و کنترل به تفکیک مراحل انجام آزمون

متغیرها گروه ها پیش آزمون پس آزمون پیگیری
میانگین انحراف استاندارد میانگین انحراف استاندارد
برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  fumi.ir  مراجعه نمایید.