دسته بندی علمی – پژوهشی : اثربخشی خانواده درمانی راه حل مدار – ساختاری در درمان ( قطع مصرف …

– بشارت، محمد علی. پورحسین، رضا. میرزایی محمود.(۱۳۸۰). نقش متغیرهای خانوادگی در پدیدایی اختلال کاربرد مصرف مواد. فصلنامه اندیشه و رفتار.۷(۳)،۵۶-۴۲٫
– بندلر، ریچارد. گریندلر، جان. ان. ال. پی و ایجاد تغییرات سریع فردی (ترجمه مجردزاده کرمانی، ۱۳۷۵). تهران: موسسه فرهنگی راه بین.
-بینا، مهدی. نیک اختر، امید. (۱۳۷۵). اهمیت شناخت ساختار خانواده در درمان بیماران، برای درمانگران. مجله طب و تزکیه. شماره ۲۱٫ ۴۷-۵۰٫
-بهمنی، طاهره. (۱۳۸۵). مقایسه پیشرفت مهارت نوشتن در دانش آموزان با اختلال نارسایی توجه/بیش فعالی و عادی پایه اول ابتدایی. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه علامه طباطبائی.
-بهرامی، هادی. (۱۳۸۸). اعتیاد و فرایند پیشگیری. تهران: انتشارات سمت.
-بوکان، حمانه (۱۳۸۶). بررسی تطبیقی عملکرد خانواده های جوانان معتاد مراجعه کننده به جمعیت آفتاب و جوانان غیر معتاد. پایان نامه کارشناسی ارشد مشاوره. دانشگاه علامه طباطبایی تهران . دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی.
– توکلی قوچانی، حمید. (۱۳۸۸). بررسی مقایسه ای عوامل مرتبط با اقدام به ترک اعتیاد در گروه های مراجعین به کلینیک های ترک اعتیاد استان خراسان شمالی ۱۳۸۶٫ مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی ایلام. دوره ۱۷٫ شماره ۲٫
– پیران، پرویز. (۱۳۶۸). بررسی اعتیاد و بازپروری معتادان. تهران. دانشکده علوم بهزیستی و توانبخشی.
– پور حسین، افراسیاب. صفروند، الهام. عزیز محمدی، مهدی.(۱۳۹۰). بررسی عوامل موثر بر گرایش جوانان و نوجوانان حاشیه نشین به مواد مخدر مشکین شهر. همایش ملی اعتیاد. دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر .
-تاد، جودیت. بوهارت، آرتور سی. (۱۹۹۹). اصول روان شناسی بالینی و مشاوره. ترجمه مهرداد فیروزبخت، ۱۳۷۹٫ تهران. انتشارات موسسه فرهنگی رسا.
– تولایی، عباس. (۱۳۸۹). بررسی پروتکل های پیشگیری و درمان اعتیاد به مواد مخدر افیونی در میان مجروحین جنگی(جانبازان قطع عضو-جانبازان شیمیایی و اعصاب و روان) به منظور ارائه راهکار. دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا…،مرکز تحقیقات علوم رفتاری.
– حسینی، بیتا. (۱۳۹۰). مقایسه اثربخشی درمان هیجان محور و راه حل – محور بر بهبود مولفه های صمیمیت و سازگاری زناشویی و ساختن مدل پیشنهادی. دانشگاه علامه طباطبایی.
– ثنایی ذاکر، باقر. (۱۳۷۹). مقیاسهای سنجش خانواده و ازدواج. تهران. انتشارات بعثت.
– جوادی، بهناز. شفیع آبادی، عبدالله. حسینیان، سیمین. (۱۳۸۸). اثربخشی آموزش تحلیل ارتباط محاوره ای به مادران بر بهبود عملکرد خانواده آنهافصلنامه خانواده پژوهی. ۲۰، ۵۰۳٫
-دانش، تاج زمان. (۱۳۸۲). مجرم کیست؟. جرم شناسی چیست؟. انتشارات: کیهان.
– دلاور، علی. پژمان، مهرداد.(۱۳۸۰). کاربرد آزمون های آماری در پژوهش های علوم رفتاری. جودیت گرین و ماوئلا دی الیویرا. تهران. انتشارات ارسباران.
– دلاور، علی. (۱۳۸۵). مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی واجتماعیتهران. انتشارات رشد.
– دلاور، علی.(۱۳۸۹). روش تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی( ویرایش چهارم). تهران. نشر ویرایش.
– دیبائیان، شهزراد. (۱۳۸۴). میزان اثربخشی درمان راه حل محور بر افزایش رضایتمندی زناشویی. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه علامه طباطبایی.
– دیوی، جی. (۲۰۰۸). آسیب شناسی روانی. تحقیق، سنجش و درمان در روان شناسی بالینی. (ترجمه حمزه گنجی، ۱۳۸۹). تهران: نشر ساوالان.
– ساروخانی، باقر. (۱۳۷۰). مقدمه ای بر جامعه شناسی خانواده. تهران. انتشارات سروش.
– ساروق فراهان، راضیه. (۱۳۹۲). تاثیر بلند پروازی غیر عقلانی بر گرایش به سوء استعمال مواد مخدر در مراکز درمان و بازتوانی اعتیاد تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه علامه طباطبایی
– سرمد، زهره. بازرگان، عباس و حجازی، الهه.(۱۳۸۶). روش تحقیق در علوم رفتاری. تهران. نشر آگه.
-سودانی، منصور. (۱۳۸۵). مقایسه اثربخشی زوج درمانی به شیوه شناختی الیس و درمان راه حل محور دیشازر به صورت انفرادی و توام در کاهش تعارضات زناشویی. پایان نامه دکتری. دانشگاه علامه طباطبایی. دانشکده روان شناسی و علوم تربتی.
– شفیع آبادی، عبدا… (۱۳۸۰). نظریه های مشاوره و روان درمانی. تهران. انتشارات مرکز نشر دانشگاهی.
-صدری، ناهید. (۱۳۷۲). برسی ساخت خانواده و ویژگی های روابط خانوادگی جوانان معتاد. تهران: واحد صدا و سیما.
– صرامی، حمیدرضا(۱۳۸۲). سوء مصرف حلال ها. نشریه توانمندسازی سازمان های غیر دولتی فعال در پیشگیری از مواد اعتیاد آور. شماره چهارم. صفحات ۳۱ تا ۴۱٫
-صید مرادی،کاوه. (۱۳۸۸)بررسی رابطه عملکرد خانواده و ابعاد آن با دلزدگی شغلی در معلمان راهنمایی شهر صنعتی البرز در سال تحصیلی۸۸-۸۷ . پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه علامه طباطبایی.
– فرجاد، محمد حسین (۱۳۷۴). اعتیاد: راهنمای کاملی برای چگونگی برخورد خانواده و جامعه با اعتیاد به مواد مخدر، علل، عوارض و درمان اعتیاد. انتشارات بدر.
-فیست، جسی و فیست،گریگوری جی. (۲۰۰۲). نظریه های شخصیت. ترجمه سیدمحمدی، یحیی (۱۳۸۸) . تهران. انتشارات نشر روان.
-قادری، کبری. (۱۳۹۰). بررسی اثربخشی درمان راه حل- مدار کوتاه مدت بر کاهش افسردگی زنان تحت سرپرستی سازمان بهزیستی کاشان. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه علامه طباطبایی. دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی.
– قربانی، مجید. (۱۳۸۷). پیشگیری از عود، مروری بر مدل رفتاری-شناختی مارلات. اعتیاد پژوهی. فصلنامه علمی سوء مصرف موادسال دوم . شماره ۷٫ پاییز ۱۳۸۷٫
– قنبری، بهرامعلی. (۱۳۸۳). تهیه یک الگوی مداخله ای بر اساس رویکرد یکپارچه گرا روان درمانی گروهی و آزمون میزان اثربخشی آن در درمان وابستگی به مواد مخدر و افزایش سلامت روان در معتادان زندانی مرد در شهر مشهد.پایان نامه دکتری. دانشگاه علامه طباطبایی تهران.
– کاپلان، پاول، اس. (۲۰۰۰). روان شناسی رشد (سفر پر ماجرای کودک). ترجمه مهرداد فیروزبخت (۱۳۸۶). تهران: موسسه خدمات فرهنگی رسا. چاپ چهارم.
-کاپلان و سادوک. (۲۰۰۳). خلاصه روان پزشکی. ترجمه حسن رفیعی و حسین سبحان نیا. تهران: انتشارات ارجمند.
-کرمی، غلامرضا. احمدی، خدابخش. مالکی، مهدی. علیپور، محمد اسماعیل. (۱۳۸۸). بررسی علل عود اعتیاد و عوامل مرتبط با آن در جانبازان مراجعه کننده به بیمارستان های طرف قرارداد بنیاد جانبازان در سال ۱۳۸۸٫ مجله علمی- پژوهشی طب جانباز، سال دوم. شماره هشتم (تابستان، ۱۳۸۹).
-کرینگ، ای. ام.، دویسون، جی. سی.، نیل، جی. سی و جانسون، اس. ال. (۲۰۰۷). آسیب شناسی روانی (روانشناسی نابهنجاری). ترجمه حمید شمسی پور (۱۳۸۸). تهران: انتشارات ارجمند.
-کوری، جرالد. (۲۰۰۵)نظریه و کاربست مشاوره و روان درمانی. ترجمه یحیی سید محمدی . تهران . نشر ارسباران.

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  pipaf.ir  مراجعه نمایید.