اثربخشی خانواده درمانی راه حل مدار – ساختاری در درمان ( قطع مصرف …

-کلدوی، علی. (۱۳۹۰). مقایسه اثربخشی مدل پیشگیری از بازگشت بر پایه ذهن آگاهی (MBRP) مدل ماتریسی و روش ترکیبی در پیشگیری از بازگشت افراد وابسته به مواد مراجعه کننده به کلینیک ترک اعتیاد زاهدان. پایان نامه دکترا. دانشگاه علامه طباطبایی تهران.
-کیانی دولت آبادی ، رسول. (۱۳۸۹). مقایسه اثربخشی روان درمانی مثبت نگر و درمان مبتنی بر شناختی- رفتاری از طریق ارتقاء تاب آوری بر پیشگیری از عود افراد وابسته به مواد. پایان نامه دکتری روانشناسی عمومی. دانشگاه علامه طباطبایی تهران.
– گلیج، حمیده. (۱۳۹۱). بررسی رابطه عملکرد خانواده و رشد اجتماعی کودکان ۴ تا ۶ ساله و مهارت های اجتماعی آنان در مهد کودک های منطقه ۲ شهر تهران. کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی. دانشگاه علامه طباطبایی تهران.
-گلادینگ، ساموئل. (۱۹۹۶). خانواده درمانی ـ تاریخچه، نظریه و کاربرد. ترجمه بهاری، فرشاد (۱۳۸۲). تهران. انتشارات تزکیه.
-گلدنبرگ، ایرنه. گلدنبرگ، هربرت. (۱۹۹۸). خانواده درمانی. (ترجمه حسین شاهی برواتی و همکاران، ۱۳۸۲). تهران. انتشارات نشر روان.
-گیبسون، رابرت. میشل، ماریان. (۱۹۹۰). زمینه مشاوره و راهنمایی. (ترجمه باقر ثنایی و همکاران،۱۳۸۶). تهران. انتشارات رشد.
-گودرزی، محمد علی. (۱۳۸۰). درمان شناختی اعتیاد به مواد مخدر. آموزش مهارت های شناختی و عملی برای ترک اعتیاد. تهران . نشر راهگشا.
-مددی، عباس. نوغانی، فاطمه (۱۳۸۳) درس نامه اعتیاد و سوء مصرف مواد مخدر. چاپ اول. تهران. انتشارات جامعه نگر.
– محرابی کوشکی، حسینعلی. (۱۳۸۲). بررسی اثربخشی گروه درمانی با ساختار و آموزش خانواده در کاهش میزان تمایل به مصرف مواد و کاهش میزان عود در بیماران وابسته به مواد مراجعه کننده به مرکز بازتوانی معتادان خود معرف شهر اصفهان. پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی دانشگاه اصفهان.
– مرتضوی، علی (۱۳۸۲). قاچاق بین المللی مواد مخدر و حقوق بین الملل. تهران. دبیرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر، چاپ اول.
محرابی، حسین. نشاط دوست، علی. طاهر، حمید. و مولوی، حسین. (۱۳۸۴). بررسی اثربخشی گروه درمانی ساختار یافته و آموزش خانواده در کاهش عود بیماران وابسته به مواد شهر اصفهان. مجله علوم اجتماعی دانشگاه شیراز. شماره ۱۴، ۸۷-۸۲٫
– ممتازی، سعید.(۱۳۸۲). خانواده و اعتیاد. تهران. نشر مهدیس.
– میری آشتیانی، الهام (۱۳۸۵). جامعه شناسی اعتیاد در ایران امروز. تهران. نشر مهاجر. چاپ اول.
– موسوی، اشرف السادات. (۱۳۷۹). عملکرد نظام خانواده و بهداشت روانی اعضای خانواده. مجله اندیشه و رفتار. و۳ ،۸۷-۹۶
– موسوی، اشرف السادات. (۱۳۸۲). بررسی کیفی/ کمی عملکرد خانواده ی معتادان جوان. مجله پژوهشی مطالعات زنان. سال اول. شماره ۳٫ زمستان ۱۳۸۲٫
-نجات زادگان، حسین. (۱۳۷۳). سیمای خراسان در تهاجم مواد مخدر. پایان نامه کارشناسی ارشد. تهران: دانشکده حقوق و علوم سیاسی.
– نظری، محمدعلی. (۱۳۸۳). بررسی و مقایسه تاثیر غنی سازی ارتباط و مشاوره راه حل محور بر رضایت زناشویی زوجین هر دو شاغل. پایان نامه دکتری. دانشگاه تربیت معلم تهران.
– نیکولز، مایکل پی. شوارتز، ریچارد،سی.(۲۰۰۵).خانواده درمانی. مفاهیم و روشها.ترجمه دهقانی، محسن و جمعی از همکاران.تهران. نشردانژه.
– یحیی زاده، حسین(۱۳۸۸). تاثیر عوامل خانوادگی بر گرایش افراد به سوء مصرف مواد مخدر. فصلنامه پژوهش اجتماعی. سال دوم. شماره پنجم. زمستان ۱۳۸۸٫
– وزیریان و مستشاری گلاره(۱۳۸۱). بررسی و مقایسه ویژیگی های شخصیتی افراد معتاد و غیر معتاد شهرستان کرمانشاه. پایان نامه کارشناسی روان شناسی بالینی. دانشگاه شاهد.
– هالجین، ریچارد. ویتوبورن، سوزان کراس(۲۰۰۳). آسیب شناسی روانی(جلد دوم)(ویراست چهارم). دیدگاه های بالینی درباره اختلال های روانی بر اساسDSM-IV-IR. ترجمه سید محمدی، یحیی(۱۳۸۵). انتشارات روان. چاپ دوم.
– هاوتون، کرک و سالکوسکیس، کلارک (۱۹۸۹). رفتار درمانی شناختی. ترجمه، قاسم زاده، حبیب ا… ، جلد اول، تهران: انتشارات ارجمند.
Reference
-Aarons, G. A., MC. Donald, E.J., Connelly, C. D., & Newton, R. R. (2007). Assessment of family Funection in Caucasian and Hispanic Americans: Reliablity, Validity and Factor structure of the Family Assessment Device.
-Ackerman, R. J. (1988). Stress in the family. DEP. Of sociology. In DIAN. Pensylvania: UNI. Press.
-Ackerman, N. W. (1956). A study of family diagnosis. American Journal of
Orthopsychiatry, 10, 66-78.
-Adlaf, E. M. & Ivis, F. J. (1996). Structure and relations: the influence of familial factors on adolescent substance use and delinquency. Journal of Child and Adolescent Substance Abuse, 5, 1-19.
-Albreeht, S. L., Amey, C. M., & Miller, M. K. (1996). Patterns of substance abuse among rural black adolescent. Journal of Drug Issues, 26, 751-781.
-American Psychiatric Association. (2000). Diagnostic and Statistical manual of mental disorders(4.ed). Washington DC, Author.
-Amey, C. H., & Albreacht, S. L. (1998). Race and ethnic diffrences in adolescent drug use: the impact of family structure and the quantity and quality of parental interaction. Journal of Drug Issues, 28, 283-298.
-Anderson, T. L. (1995). Toward a preliminary macro theory of drug addiction . Journal of Deviant Behavior, 16, 353-372.
-Anderson, A. R., & Henry, C. S. (1994). Family system charactheristics and behaviors as predectors of adolescent substance use. Adolescence, 29, 405-420.
– Anderson, T., Magnusson, D., & Wennberg, P. (1997). Early aggressiveness and hyperactivity as indicators of adult alcohol problems and criminality: A prospective longitudinal study of male subjects. Studies on Crime and Crime Prevention, 6, 7-20.
-Alford, G. S., Koehler, R. A., & Leonard, J. (1991). Alcoholics Anonymous- Narcotices. Anonymous model inpatient treatment of chemically dependent adolescents: A2-year outcome study. Journal of Studies on Alcohol, 52, 118-126.
-Aponte, H. J. (2003). Structural family interventions. In A. C. Kilpatrick & T. P. Holland (Eds.), Working with families: An integrative model by level of need. Boston, MA: Allyn & Bacon.
-Appel, P. W., Ellison, A. A., Jansky, H. K., & Oldak, K. (2004).Berriers to enrollmentin drug abuse treatment and suggestions for reducing them: oponions drug injecting stress outreach clients and other system stakeholders. The American Journal of Drug and Alcohol Abuse, 30 (1), 129-153.
-Aponte, H. J., & Dicesare, E. J. (2003). Structural family therapy. In J. Carlson & D. Kjos (Eds.), Theories and strategies of family therapy (pp. 1-18). Boston: Allyn & Bacon.

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  fumi.ir  مراجعه نمایید.