اثربخشی خانواده درمانی راه حل مدار – ساختاری در درمان ( قطع مصرف …

-Goldenberg, H., & Goldenberg, I. (1990). counseling todays families (znd ed). Pacific Grove. CA: Brooks/Cole.
-Goldenberg, I., & Goldenberg, H. (2000). Family therapy: An overview th ed.). Belmont, CA: Wadsworth/Thompson Learning.
-Goldenberg, I., & Goldenberg, H. (2004). Family therapy on overview (5th,ed.). John Wiley.
-Goldenberg, H., & Goldenberg, I. (2007). Family therapy: An overview (7th ed.). Pacific Grove, CA: Brooks Cole.
-Haldy, J. (1993). Commens aspect of object relation & self regulation representations in dysfunctional families. Journal of Consulting Psychology. 40 (3), 343-356.
-Haley, J. (1976). Problem solving therapy. New York, NY: Jossey Bass.
-Handelsman, L., Stein, J. A., & Grella, C. E. (2005). Contrasting predictors of readiness for substance abuse treatment in adults and adolescents: A latent variable analysis of DATOS and DATOS-A participants. Drug and Alcohol Dependence, 80 (1), 63-81.
-Hartz, D. T., Fredrick- Osborn, S. L., & Galloway, G. P. (2001). Craving predict use during treatment for metamphetamine dependence: A prospective repeated measures, within-subject analysis. Drug and Alcohol Dependence, 63, 269-276.
-Harway, Michele. (2005). Handbook of couples therapy . Canada. wiley.
-Hawkins, J. D., Kosterman, R. F., Hill, K. G., & Abbott, R. D. (2005). Promoting positive adult functioning through social development intervention in childhood longterm effects from the seattle social development project. Archive of pediatrics and Adolescent medicine, 159, 23-31.
-Hawkins, J. D., Graham, J. W., Maguin, E., Abbott, R., et al. (1997). Exploring the effects of age of alcohol use initiation and psychosocial risk factors on substance alcohole misuse. Journal of Studies on Alcohol, 58, 280-290.
-Hechman, L., Wies, G., & Perlman, T. (1984). Hyperactives as young adults: Past and current substance abuse and antisocial behavior. American Journal of Orthopsychiatry, 54, 415-425.
-Hirschi, T. (1969). Causes of Delinquency. Berkeley, CA: university of California Press. Hoffman, J. P. (1993). Exploring the direct and indirect family effects on adolescent drug use. Journal of Drug Issues, 23, 535-557.
-Hoffman, L. (1998). Setting aside the model in family therapy. Journal of Marital and Family Therapy۲۴, ۱۴۵–۱۵۶٫
-Hoffmann, J. P., Cerbon, F. G. (2002). Parental substance use disorder and the risk of adolescent drug abuse: an event history analysis. Drug Alcohol Depend. 66(3): 255-264.
-Hoffmann, J. P. (1994). Investigation the age effects of family structure on adolescent marijuana use. Journal of Youth and Adolescence, 23, 215-235.
-Holder, H., Longabaugh, R., Miller, W. R., & Rubonis, A. V. (1991). The cost effectiveness of treatment for alcoholism: A frist approximation. Journal of Studies on Alcohol, 52, 517-540.
-Hudson, P., & O’Hanlon, W. H. (1992). Rewriting love stories: Brief marital therapy. New York: Norton.
-Humphreys, K., Moos, R. H. (2007). Encouraging posttreatment self-help group involvement to reduce demand for continuing care services: two year clinical and utilization outcomes Alcohol, Clin Exp Res, 2007, 31, 64-68.
-Hundleby, J. D., & Mercer, G. W. (1987). Family and friends as social Environments and their relationship to young adolescents use of alcohol, tabacco, and marijuana. Journal Marriag and Family, 49, 151-164.
-Hoyt, M. F., & Berg, I. K. (1998). Solution-focused couple therapy: Helping clients construct selffulfilling realities. In F. M. Dattilio (Ed.), Case studies in couple and family therapy: Systemic and cognitive perspectives (pp. 203–۲۳۲). New York, NY; The Guilford Press.
-Hussong, A. M., Hicks, R. E., Levy, S. A., & Curran, P. J. (20010. Specifying the relation between affect and heavy alcohol use among young adults. Journal of Abnormal Psychology, 110, 449-461.
Kaufman, E., & Kaufmann, P. (Eds.). (1992). Family therapy of drug and alcohol abuse. Boston: Allyn & Bacon.
-Kassel, J. D., Stroud, L. R., & Paronis, C. A. (2003). Smoking, Stress, and negative affect. Correlation, causation and context across stages of smoking. Psychological Bulletin, 129, 270-304.
-Kearney, HM. (1997). Drug treatment for women traditional models and New directions. JOGNN, 1997, 26. 459-68.
-Keitner, G. I., Heru, A. M., Glick, I. D. (2010). Clinical Manual of Couple and Family Therapy. American Psychiatric Publishing. Inc. Washington, DC, London, England.
-Keller, M. (1974). Trends in treatment of alcoholism. In m. Keller (Ed. ), second special report to the U. S. congress on alcohol and health (pp. 145-167). Washangton, DC: Departmant of Health, Education and welfare.
– Kelly, M. L. & Fals- Stewart, W. (2002). Couples versus individual-base therapy for alcohol and drug abuse: Effect of childrens psychosocial functioning. Journal of Consulting and clinical Psychology. 70(2): 417-427.
– Kelly, J., Myers, M., & Brown, S. (2000). A multivariate process model of adolescent 12-step attendance and substance abuse outcome following in patient treatment psychology of Addictive Behaviors, 14, 376-389.
-Kendler, K. S., & Prescott, C. A. (1998). Cannabis use abuse, and dependence in a population-based sample of femal twins. American Journal of Psychiatry, 155, 1016-1022.
-Killen, J. D., Fortman, T. N., Haydel, K. F., Hayward, C., et al. (1997). Prospective study of risk factors for the initiation of cigarette smoking. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 65, 1011-1016.
-Kooba, J., & Loved, S. M. (2010). The implementation of solution-focused therapy to increase care placement stability. Children and Youth Services Review. Vol. 32,1SS. 100, 1346-1350.
-Kozel, N. J., & Adams, E. H. (1986). Epidemiology of drug abuse: An overview, Science, 234, 970-974.
-Ingersoll, K. S., Wagner, C . C. , & Gharib, s. (2002). Motivational groups for community substance abuse problems (2, ed) Mid- Atlantic ATTC.
-Joanning, H., Quinn, T. F., & Mullen, R. (1992). Treating adolescent drug abuse: Acomparison of family systems therapy, group therapy, and family drug education. Journal of Marital and Family Therapy, 18, ۳۴۵-۳۵۶٫
– Juhnke, Jerald. A . and Hagedorn. (2006). Counseling Addictiaon Families. An Integrated Assessment and Treatment ModelRoutledge Taylor & Francis Group New York London.
-Langenbucher, J., Martin, C. S., Labouvie, E., Sanjuan, P. M., Bavly, L., & Pollock, N. K. (2000). Toward the DSM-V: The withdrawal-gate model versus the DSM-IV in the diagnosis of alcohol abuse and dependence. Journal of Consulting & Clinical Psychology, 68, 799-809.
-Lavis, J. A., Danna, R. Q., & Blevins, G. A. (2002). Substance abuse counseling California: Brok/Cole.