اختیارات ولی قهری در فقه وحقوق موضوعه ایران – پایان نامه ارشد

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی فقهی وحقوقی ولایت قهری پدر وجدّ پدری

قسمتی از متن پایان نامه :

 

تعریف مفهوم ولایت قهری وجایگاه آن در حقوق موضوعه

 

ولایت، به معنی عام، سلطه ای است که شخص درمال وجان دیگری پیدا می کند وشامل ولایت پدر وجد پدری وپیامبر وحاکم می‏شود. ولی، درروابط خانوادگی، عبارت از اقتداری است که قانونگذار به منظوراداره امور مالی و گاه تربیت کودک( یا سفیه ومجنونی که حجرشان متصل به زمان صغر است) به پدر وجد پدری اعطاء کرده است.[1]

« هی سلطنه الغیر عقلیه اوشرعیه، نفسا کان اومالا اوکلیهما بالاصل اوبالتعارض» بدین ترتیب، ولایت ویژه اداره اموال نیست وشامل حضانت نیز می شود.

گاه وصی منصوب از طرف پدر یا جد پدری را نیز درزمره اولیاء می‏آورند. چنانچه ماده 1194 قانون مدنی می‏گوید: « پدر وجدپدری ووصی منصوب از طرف یکی از آنان ولی خاص نامیده می‏شود.» ولی درعرف حقوقدانان دواصطلاح «ولایت» و «وصایت» از یکدیگر جدا است وکمتر اتفاق می‏افتد که به «وصی» نیز« ولی» گفته شود. به ویژه، که منبع اختیار«ولی» به طورمستقیم قانون است واعطای این سمت به اراده اشخاص ارتباط ندارد، درحالی که وصی نماینده ارادی ولی است وحدود اختیار او را نیز پدر یا جد پدری معین می‏کند. به همین جهت نیز درقانون مدنی پدر وجد پدری را اولیای قهری نامیده اند.[2]

قهری بودن ولایت پدر، از نظر حقوقی واجتماعی به معنای واقعی خود پابرجاست. چون با به دنیا آمدن طفل، خود به خود تحت ولایت پدر قرار می‏گیرد وهیچ مقامی حق تغیبیر یا تنفیذ آن را ندار. ولیکن ولایت جد پدری از نگاه قوانین مانند ولایت پدراست، ولی دررسوم اجتماعی ما منوط بر این است که پدر به دلیلی از بین رفته باشد. واین در حالی است که ولایت پدر دروضع عادی بحث حضانت را نیز به همراه خود دارد. یعنی اینکه پدر هم ولی کودک در امور مالی است وهم در کنار مادرحضانت اورا برعهده دارد. درحالی که، حضانت جد پدری زمانی موضوعیت پیدا می‏کند که پدر ومادر کودک مرده باشند، یا به دلیلی توان انجام این تکالیف را نداشته باشند.

درحقوق فعلی، مادر نیز درهیچ فرضی ولایت قهری بر کودک ندارد. درزمان حکومت قانون حمایت خانواده، یک چند ولایتی نیمه قهری برای مادر مقررشد: بدین صورت که، هرگاه بعد ازفوت پدر یا سقوط ولایت او کودک مادر وجد پدری داشت، ماده 15 آن قانون مقرر می داشت که:«…به تقاضای دادستان وتصویب دادگاه شهرستان حق ولایت به هریک از جد پدری یا مادر تعلق می‏گیرد» یعنی ولایت مادر وجد پدری مخلوطی از ولایت قهری وقضایی بود واز پاره‏ای جهات با «قیمومت» شباهت پیدا می‏کرد. ولی چنانچه می‏دانیم این وضع پایان یافت. [3]

[1] قانون مدنی، ماده 1183

آل بحرالعلوم، محمد، بلغه الفقهیه،  انتشارات مکتبه الصادق، 1362، تهران ج 3 ، ص 210

[2] کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی خانواده، انتشارات یلدا، 1370، تهران،  ج 2، ص 203.

[3] کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی خانواده، انتشارات برنا، 1371، تهران، ج 2، ص 204

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سئوالات تحقیق

1- مهم ترین مسئولیت هایی که بر عهده ولی قهری قرار می گیرد چیست؟

2- ولی قهری از چه اختیاراتی در فقه وحقوق موضوعه ایران برخورداراست؟

3- آیا اذنی که ولی قهری درباره نکاح دوشیزه رشیده می دهد لازم است یا جایز؟

اهداف تحقیق

آنچه دراین رساله مد نظر قرار گرفته این است که بتوانم یک دورنمایی از ولایت قهری پدر وجد پدری درنکاح دختر ومطالب مهم دیگری که درآمده بپردازم، البته موضوع ولایت از دوران  بسیارقدیم یک دغدغه برای والدین بوده وخواهد بود، چون حاصل زندگی زن ومرد، فرزندان آنان می باشند لذا همیشه به دنبال خوشبختی آنان سعی وتلاش می کنند.

به نظر می رسد که دراین مبحث کتب زیادی نگارش یافته ولی بطور بسیار تخصصی درکتب فقهی و قوانین موضوعه بدان پرداخته اند ولی نگارنده رساله سعی نموده بطور گزینشی در حول یک محور با توجه به موضوع رساله بپردازم وبا زبان بسیار ساده وقابل فهم ودرک درحد بضاعت خودم.

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه بررسی فقهی وحقوقی ولایت قهری پدر وجدّ پدری

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با PDF):

پایان نامه بررسی فقهی وحقوقی ولایت قهری پدر وجدّ پدری