منابع مقالات علمی : ارتباط مشتری مداری با رضایت مندی و وفاداری مشتریان استخرهای استان قزوین- قسمت ۴

منابع لاتین ۱۰۸
پیوست ها
پیوست۱: پرسشنامه اطلاعات جمعیت شناختی ۱۱۵
پیوست۲: پرسشنامه رضایت مندی ۱۱۶
پیوست۳: پرسشنامه وفاداری ۱۱۷
پیوست۴: پرسشنامه مشتری مداری ۱۱۸
شکل ۲-۱: عوامل موثر در فرایند تصمیمگیری خرید …………………………………………………………………………………………………………….. ۱۹
شکل ۲-۲ مزایای رضایت مشتری و کیفیت خدمات …………………………………………………………………………………………………………….. ۲۶
شکل ۲-۳: درجه بندی رضایت مشتری ………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۷
شکل ۲-۴: انواع وفاداری ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۳۳
شکل ۲-۵: موقعیت چهارگروه از مشتریان ………………………………………………………………………………………………………………………………. ۴۰
شکل ۲-۶: مسیر مراقبت استراتژیک از مشتری ………………………………………………………………………………………………………………………. ۴۶
شکل ۲-۷: سلسله مراتب وفاداری ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۴۷
شکل ۴-۱: مدل تحلیل میزان تاثیر مشتری مداری بر وفاداری ……………………………………………………………………………………………… ۸۳
شکل ۴-۲: مدل تحلیل میزان تاثیر مشتری مداری بر وفاداری نگرشی …………………………………………………………………………………. ۸۵
شکل ۴-۳: مدل تحلیل میزان تاثیر مشتری مداری بر وفاداری رفتاری …………………………………………………………………………………. ۸۶
شکل ۴-۴: مدل تحلیل میزان تاثیر رضایتمندی مشتریان بر وفاداری مشتریان ……………………………………………………………………. ۸۷
شکل ۴-۵: مدل تحلیل میزان تاثیر رضایتمندی مشتریان بر وفاداری نگرشی ………………………………………………………………………. ۸۸
شکل ۴-۶: مدل تحلیل میزان تاثیر رضایتمندی مشتریان بر وفاداری رفتاری ………………………………………………………………………. ۸۹
شکل ۴-۷: مدل تحلیل میزان تاثیر وفاداری نگرشی بر وفاداری رفتاری ……………………………………………………………………………….. ۹۱
شکل ۴-۸: مدل تحلیل میزان تاثیر وفاداری نگرشی بر وفاداری رفتاری مشتریان ………………………………………………………………… ۹۲
جدول ۲-۱: مقایسه بین ارزش و رضایت …………………………………………………………………………………………………………………………………. ۲۵
جدول ۲-۲: سنجش وفاداری …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۳۴
جدول ۲-۳: رفتار مشتریان وفادار از دیدگاه رولی …………………………………………………………………………………………………………………… ۴۴
جدول ۲-۴: نگرشهای مشتریان وفاداراز دیدگاه رولی …………………………………………………………………………………………………………… ۴۴
جدول ۳-۱: پایایی ابزار اندازه گیری ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۶۴
جدول ۳-۲: ماتریس همبستگی بین سؤالات پرسشنامه مشتری مداری ……………………………………………………………………………….. ۶۵
جدول ۳-۳: آزمون KMO و بارتلت پرسشنامه مشتری مداری ……………………………………………………………………………………………… ۶۶
جدول ۳-۴: ماتریس همبستگی بین سؤالات پرسشنامه رضایت مندی …………………………………………………………………………………. ۶۷
جدول ۳-۵: آزمون KMO و بارتلت پرسشنامه رضایت مندی ……………………………………………………………………………………………….. ۶۷
جدول ۳-۶: ماتریس همبستگی بین سؤالات پرسشنامه وفاداری …………………………………………………………………………………………… ۶۸
جدول ۳-۷: آزمون KMO و بارتلت پرسشنامه وفاداری ………………………………………………………………………………………………………… ۶۸
جدول ۴-۱: توزیع فراوانی مشتریان بر حسب سن …………………………………………………………………………………………………………………. ۷۱
جدول ۴-۲: توزیع فراوانی مشتریان بر حسب شغل ……………………………………………………………………………………………………………….. ۷۲
جدول ۴-۳: توزیع فراوانی مشتریان بر حسب تحصیلات ……………………………………………………………………………………………………….. ۷۲
جدول ۴-۴: شاخص های مرکزی و پراکندگی متغیرها ………………………………………………………………………………………………………….. ۷۳