سایت مقالات فارسی – ارتباط وابستگی به اینترنت با گرایش به غرق وجذب شدن در محیط مجازی …

برای بررسی روایی سازه ITQ، از روش تحلیل عاملی استفاده شد. به این منظور، پاسخهای ۴۳۷ آزمودنی (همه آزمودنیهای پژوهش) با روش تحلیل مؤلفه های اصلی مورد بررسی قرار گرفت.
شاخص kmo به میزان ۸۰/۰ و آزمون کرویت بارتلت ( ۱۸۹۳، ۰۰۰۱/۰ p<) نشان داد انسجام درونی دادهها به منظور تحلیل عاملی برای تحلیل گویهها کافی است. منحنی حاصل از آزمون اسکری نشان داد شیب منحنی در نقطهای مسطح میشود که استخراج ۵ عامل بهترین ساختار عاملی این آزمون خواهد بود. مقدار ویژه این ۵ عامل بالاتر از یک بود که به ترتیب ۲۷، ۱۰، ۹، ۸ و ۶ (در مجموع ۶۰) درصد واریانس مشترک را تبیین میکنند. ( همان منبع )
به منظور تبیین روشنتر و ساختار سادهتر ITQ، عاملها با استفاده از چرخش واریماکس استخراج شد. نتایج این تحلیل در جدول ۳-۱۳ آمده است. با توجه به بار معنایی گویههای هر عامل و پژوهشهای پیشین، عامل نخست “مشارکت شناختی” ، عامل دوم “غرق شدن در بازی و فراموش کردن گذشت زمان”، عامل سوم “مشارکت هیجانی”، عامل چهارم ” فوکوس” و عامل پنجم “مشارکت خیالی” نامیده شد. جدول ۱۳-۳ بارهای عاملی گویهها روی این ۵ عامل را نشان میدهد. چنانچه در این جدول دیده میشود، غیر از عامل آخر، سایر عوامل ساختار ساده و خالصی دارند، به این معنا که هر گویه فقط روی یک عامل بار دارد. فقط بار عاملی گویه ۱۹ اندکی کمتر از ۴/۰ بوده است (۳۹/۰) و بار عاملی سایر گویهها بالاتر از این مقدار است. فقط گویه ۱۱ روی بیش از یک عامل (عامل نخست و پایانی) بار دارد. بار عاملی این گویه روی عامل پایانی بیشتر است و افزودن آن به عامل نخست تأثیری بر همسانی درونی آن نداشته اما همسانی درونی عامل پایانی را افزوده است و به همین دلیل در عامل پایانی لحاظ شده است.
به منظور بررسی اعتبار دوباره سنجی، این آزمون دو بار و با فاصله زمانی ۴ تا ۶ هفته روی ۷۰ دانشجوی دانشگاه پیام نور و دانشجوی دانشگاه آزاد و کارمند مخابرات اجرا شد. چنانچه در جدول ۳-۱۵ مشاهده میشود همه ضرایب دوباره سنجی مقیاسها و نمره کل ITQ در فاصله زمانی ۴ تا ۶ هفته معنادار بوده است. ضمناً مقایسه میانگین ۵ مقیاس و نمره کل ITQ با استفاده از آزمون t نمونههای وابسته، تفاوت معناداری بین میانیگین مقیاسها و نمره کل ITQ در دو اجرا با فاصله زمانی نشان نداده است. بجز گویههای ۸، ۱۳ و ۱۴، همبستگی سایر گویهها در دو اجرا معنادار بوده و تفاوت میانگین هیچ یک از گویهها در دو اجرا معنادار نبوده است. ( همان منبع )

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir

۳-۴-۱-۲-۳- اعتبار وروایی آزمونها(اعتیاد اینترنت،جذب وغرق شدن) در پژوهش جاری

برای بررسی روایی سازه آزمونها، از روش تحلیل عاملی (روش تحلیل مؤلفه های اصلی) استفاده شد. چهار معیار برای استخراج عوامل در نظر گرفته شد (هیر[۷۰] و همکاران، ۲۰۰۵):
حداقل ارزش ویژه یک عامل ۱ باشد
حداقل بار عاملی برای هر یک از گویهها ۴/۰ باشد
سادگی ساختار عاملی
حذف عواملی که فقط یک گویه روی آنها باردارد.
لازم به ذکر است که:
حداقل شاخصKMO برای تحلیل عاملی ۷/۰ در نظرگرفته شد.
شاخص آنتیایمیج[۷۱] هر یک از گویه کمتر از ۵/۰ نبود.
در اندک مواردی به منظور معنادارتر شدن تحلیل عاملی بار عاملی ۳۵/۰ برای یک گویه نیز پذیرفته شد. با توجه به معیارهای بالا،
آزمونگرای شبه غرق شدن(ITQ) تحلیل عاملی شد و مقیاسهای مشارکت، غرق شدن در زمان و مکان، درگیر شدن هیجانی، تمرکز و بازی استخراج شد.
مقیاس جذب شدن تلگن(TAS) تحلیل عاملی شد و مقیاسهای رویاپردازی، حس آمیزی، حالتهای دیگر هشیاری، تجسم، موسیقی، درگیرشدن، معنای ابیوبیش شناخت استخراج شد.
گویههای آزمون اعتیاد به اینترنت انسجام زیادی داشت وتحلیل عاملی نشد (عوامل استخراج شده بسیار شبیه هم بودند).
برای بررسی اعتبارآزمونها و مقیاسهای آنها، همسانی درونی گویه ها و همبستگی مقیاسها با نمره کل گرفته شد و برای این منظور با روش آلفای کرونباخ اعتبار آنها بررسی شد. نتایج این بررسی در جدول شماره جدول(۳-۲، ۳-۳) آمده است. همسانی درونی آزمون اعتیاد به اینترنت نیز با ۲۰ گویه ۸۷/۰ بود.
جدول (۳- ۲): تعداد گویه ها و همسانی درونی مقیاسها و نمره کل آزمون گرایش به غرق شدن (ITQ)

مشارکت غرق شدن در زمان و مکان درگیر شدن هیجانی تمرکز بازی کل آزمون
تعداد گویه ها ضریب همسانی تعداد گویه ها ضریب همسانی تعداد گویه ها ضریب همسانی تعداد گویه ها ضریب همسانی تعداد گویه ها ضریب همسانی تعداد گویه ها ضریب همسانی