ارتباط وابستگی به اینترنت با گرایش به غرق وجذب شدن در محیط مجازی در …

۸۳۲/۰

مرد(۴۳/۳۴ )

۲۷۲/۰

مرد(۴۳/۳۴)

دختر(۰۵/۳۲)

۶۵۶/۰

زن(۳۰/۳۶)

۸۵۵/۰

پسر(۰۳/۳۸ )

۲۷۲/۰

با توجه به بررسی های انجام شده نشان میدهد که مقایسه زوجی میانگینهای در۴ گروه فقط میانگین اعتیاد به اینترنت در دختران و پسران متفاوت است و میانگین اعتیاد به اینترنت به طور معناداری در پسران بیشتر از دختران است
نمودار( ۴-۱) : میانگین اعتیاد به اینترنت در ۴ گروه پس از حذف تاثیر سن
نمودار شماره(۴-۱) میانگین اعتیاد به اینترنت در ۴ گروه پس از حذف تأثیر سن را نشان می دهد. بر این اساس، بیشترین تفاوت میانگین اعتیاد به اینترنت مربوط به افراد مجرد در دو جنس و کمترین تفاوت میانگین اعتیاد به اینترنت مربوط به افراد متأهل در دو جنس است.

۵-۱- مقدمه

در روانپزشکی و روانشناسی مدرن، مسئله نرمال و غیر نرمال مسئله اصلی و مهم نیست.آنچه اهمیت دارد «عملکرد » فرد است. در مورد مسئلهای مثل وابستگی به اینترنت، تأثیر استفاده، بر عملکرد و کارایی فرد است که اهمیت و اولویت دارد. و هنگامی که که مصرف اینترنت به صورت عادت و وابستگی در
میآید، سه چیز در زندگی و در فکر و دل شما وارد می شود: اضطراب، خیال بافی و کنترل آسیب احتمالی. وابستگی به اینترنت، علاوه برآن که خودش که می تواند اختلال باشد و عوارضی ایجاد کند شاید نشانه یک اختلال اصلیتر و نهفتهتر نیز باشد. گاهی استفاده بیش از حد اینترنت، تلاشی برای «خود درمانی »اختلالاتی عمدهتر (اختلال افسردگی، وسواس، بیش فعالی وکم توجهی،موادمخدر) است (حمیدیان،۱۳۸۷).
بعد از تجزیه و تحلیل دادهها و اطلاعات در فصل چهارم، در این فصل به بحث و نتیجه گیری دربارهی دادههای به دست آمده پرداخته می شود .

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.

۵-۲- بحث وتفسیر)بررسی فرضیه ها(

فرضیه نخست پژوهش عبارت بود از بین وابستگی اعتیاد به اینترنت با مولفه شخصیتی غرق شدن رابطه وجود دارد.
جهت بررسی این فرضیه وجهت پیش بینی اعتیاد به اینترنت از طریق غرق شدن از تحلیل رگرسیون چندگانه با روش گام به گام برای ورود متغیرهای پیش بینی در مدل رگرسیون استفاده شد، که از متغیر اعتیاد به اینترنت به عنوان ملاک و متغیرهای جذب و غرق شدن به عنوان متغیرهای پبش بینی کننده استفاده شد. نتیجه نشان داد که هم جذب وغرق شدن وارد معادله رگرسیون شدند .
بنابراین بین وابستگی به اینترنت با دو مولفه غرق و جذب شدن رابطه معناداری وجود دارد؛ یعنی با افزایش نمرات غرق (بازی) و جذب (رویا) شدن نمرات اعتیاد به اینترنت هم بالا میرود بدین ترتیب دو عامل رویا پردازی (جذب شدن) و بازی (غرق شدن) روی هم ۱۵/۰ از واریانس اعتیاد به اینترنت را تبیین می کنند (ضریب تعیین۱۵/۰).
نتایج حاصل ازین فرضیه با قسمتی از پژوهش پناهی شهری با عنوان رابطه احساس حضور با برخی ویژگیهای روانشناختی جوانان در محیطهای مجازی (جذب و غرق شدن، برآورد گذشت زمان، تعامل، فشارکار، انگیزه و تجربیات قبلی) در سال ۱۳۸۸ انجام شد همسویی دارد. بنابراین، در این پژوهش به این نتیجه رسیدیم که جذب و غرق شدن حضور در محیط های مجازی را تسهیل می کند.
فرضیه دوم عبارت بود از بین اعتیاد به اینترنت با گرایش به جذب شدن رابطه معناداری وجود دارد وجود دارد.
بدین ترتیب این مدل مشخص کرد ۱۲/۰ از واریانس مشاهده شده در اعتیاد به اینترنت از طریق مولفههای رویاپردازی و دیگر حالتهای هشیاری توجیه میشود. این یافته با قسمتی از پژوهش پناهی شهری(۱۳۸۸) همسو می باشد.
فرضیه سوم:بین اعتیاد به اینترنت و غرق وجذب شدن رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه سوم پژوهش: بین اعتیاد به اینترنت و سن رابطه معناداری وجود دارد که این فرضیه با۹۹درصد اطمینان تایید شد.
این یافته با دیگر مطالعات از جمله مطالعه درگاهی و رضوی(۱۳۸۶) در بررسی اعتیاد به اینترنت و عوامل موثر بر آن در ساکنان منطقه ۲ غرب تهران. در این پژوهش نتایجی در رابطهی اعتیاد به اینترنت با سنین بدست آوردند، تمایل نوجوانان به اینترنت بسیار شدیدتر از سایر گروههای سنی بود. این رابطه در مورد افراد مجرد و دانشآموزان دبیرستانی نیز وجود داشت. اعتیاد به اینترنت در گروه سنی ۱۹-۱۵ سال در مقایسه با سایر گروه های سنی بیشتر و چندین برابر است رابطه معنی داری وجود داشت.
فرضیه چهارم: بین اعتیاد به اینترنت با دو متغیر جنس و تاهل و تعامل این دو تفاوت معناداری وجود دارد تجزیه وتحلیل داده ها نشانگر این است که در متغیرهای سن، جنسیت و تعامل وضعیت تاهل و جنسیت رابطه معنادار است ( p<0.01 ). به عبارت دیگر سن، جنسیت، تاهل و تعامل وضعیت تاهل و جنسیت بر اعتیاد به اینترنت موثر است اما وضعیت تاهل تاثیری بر آن ندارد ( p>0.05 ). و این متغیرها به ترتیب اهمیت عبارتند از: سن، تاهل، تعامل جنست و تاهل. در نهایت