انتظارات گردشگران چینی و رضایت آنان پس از بازدید از ایران، مورد …

۳-۸- روش گردآوری اطلاعات
در این تحقیق از دو دسته منابع زیر برای گردآوری اطلاعات استفاده شده است:
دسته اول منابع: به منظور مروری بر ادبیات تحقیق و پیشینه تحقیق از راه مطالعه کتابخانهای و با مطالعه کتابها، مجلات و مقالات و پایان نامههای معتبر داخلی و خارجی و همچنین وب سایتهای مرتبط استفاده شده است. پس از تحقیقات اولیه معلوم شد که در این زمینه مطالعات چندانی انجام نشده است و بیشتر مبانی نظری و پیشینه تحقیق از طریق منابع خارجی به دست آمده است.
دسته دوم منابع: دادههای اولیه مورد نیاز از راه کار میدانی و به وسیله پرسشنامه جمعآوری شده است. و از پرسشنامه به عنوان ابزار سنجش استفاده شده است.
۳-۹- پرسشنامه
پرسشنامه یکی از ابزارهای رایج جمع آوری اطلاعات در تحقیقهای توصیفی است. از طریق پرسشنامه میتوان دانش، علایق، نگرش و عقاید فرد را شناسایی کرد. لازم به ذکر است که سوالات پرسشنامه باید بر اساس سوالهای تحقیق تنظیم گردد (Torghi, 1389). تجربه اساتید و دانشجویان نشان داده است که سوالات زیاد باعث میشود، گردشگر تمایل به تکمیل پرسشنامه نداشته باشد و محقق را نیز از بحث اصلی خارج سازد، بنابراین سوالات پرسشنامه براساس سوالات محقق تنظیم گردیده است. پرسشنامهها به زبان چینی ترجمه شده است و توسط محقق توزیع و جمع آوری شده است. آزمون مقدماتی با بیست و دو گردشگر چینی درمورد پرسشنامه انجام یافت ( ۱۲ نفر گردشگر چینی در هتل عباسی و ۱۴ نفر گردشگر چینی در هتل پارسیان عالی قاپو که تعداد ۲۲ پرسشنامه تکمیل شد )، تا تضمین شود که تمام سوالات قابل فهم بوده و سوالات مبهم یا مشکلات تفسیری در آنها وجود ندارد. باتوجه به اینکه پرسشنامه توسط یکی از مترجمین خبره انجام گرفت و همچنین با توجه به مصاحبه با گردشگران چینی پس از تکمیل آنها، متوجه شدم که بیشتر سوالات قابل فهم و شفاف بوده و دو مورد هم وجود داشت که با کمک خود گردشگران چینی حل شد. البته ترجمه پرسشنامهها به زبان چینی یک مزیت به حساب میآمد و باعث میشد که گردشگران چینی تمایل بیشتری به همکاری، از خود نشان دهند. البته بیش از هر چیز سوال در مورد انتظارات و میزان رضایت فردی از چینیها به طور مستقیم بسیار دشوار بود، به علت اینکه در فرهنگهای شرقی و مخصوصا چینیها انتقادگرایی به دلیل حفظ وجهه مردم و جلوگیری از تعارضات امری خصوصی قلمداد میشود (Yvette Reisinger & Turner, 2006). به همین دلیل از طیف لیکرت استفاده شد تا نیازی به توضیح شفاهی نباشد و زمان کمتری را هم نیاز داشته باشد. البته پرسشنامه در میان کسانی توزیع میشد که تمایل به همکاری داشتند.
مقیاس لیکرت از مجموعهای منظم از گویهها که به ترتیب خاصی تدوین شده است ساخته میشود. این گویهها حالات خاصی از پدیده مورد اندازه گیری را به صورت گویههایی که از لحاظ ارزش اندازه گیری دارای فاصلههای مساوی است عرضه میکند. جهت امتیازدهی و ارزشگزاری کمی پاسخ‌های سوالات مقیاس معمولا از طیف لیکرت ۵ درجه استفاده می‌شود. پاسخ دهنده میزان موافقت خود را با هر یک از این عبارات در یک مقیاس درجه بندی شده که معمولا از یک تا پنج درجه است نشان میدهد.  سپس آزمودنی به هریک از گویهها از نظر عددی (رتبه) ارزشگذاری میشود.  حاصل جمع عددی این ارزشها نمره آزمودنی را در این مقیاس بدست میدهد (Sarmad.Z, Bazargan.A, & Hejazi.E, 1376).
ریسینگر و ترنر در بررسیهایشان نشان دادند که مقیاس طیف لیکرت دامنه گستردهای از پاسخها رابرای بالا بردن تغییرپذیری آماری پاسخها فراهم میآورد (Yvette Reisinger & Turner, 2006). برای تعداد ۲۲ سوال اصلی در مورد ابعاد از مقیاس پنج بخشی لیکرت از بسیار خوب (۵) تا بسیار ضعیف (۱) استفاده شده است.
در تحقیقات میدانی در رابطه با زبان چینی به این نتیجه رسیدیم که برای سوالهای بخش نهایی پاسخ سوالات باید به صورت بله و خیر باشد. اما با توجه به روند تحقیقات گذشته و نظر اساتید، پاسخ سوالات به صورت کاملا موافقم (۵) تا کاملا مخالفم (۱) در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد برای تحقیقات آینده بهتر است در رابطه با چنین سوالاتی از بله و خیر استفاده شود.
ویژگیهای مقصد از طریق مطالعات قبلی که در مورد ابعاد و جاذبههای مقصد و تصویر از مقصد انجام یافته بود، انتخاب شدند. باتوجه به اینکه پژوهش در مورد انتظارات قبل از سفر و رضایتمندی آنها پس از سفر به اصفهان بود، دو پرسشنامه طراحی شد. پرسشنامه شماره یک شامل ۳۴ سوال برای گردشگران چینی در حین ورود و پرسشنامه شماره دو شامل ۳۷ سوال برای گردشگران چینی درحال خروج از اصفهان میشد. پرسشنامه مربوط به گردشگران درحال خروج فقط درمورد رضایت و پرسشنامه مربوط به گردشگران درحین ورود در مورد انتظاراتشان از مقصد بود. گردشگران پاسخدهنده درحین ورود و در حال خروج در هر دو محل یکی بودند. بدین صورت که در همان ابتدای حضور گردشگران در اصفهان در هتل پرسشنامه شماره یک ارائه شده و پس از پایان سفر یا هنگام خروج گردشگر از اصفهان پرسشنامه شماره دو ارائه میشد. البته به خاطر اینکه بخش اطلاعات عمومی پرسشنامه شماره دو با عدم استقبال گردشگران چینی همراه شد در ادامه فقط ۲۵ سوال اصلی در مورد رضایتمندی ارائه شده است.
پرسشنامه شماره یک شامل ۲ بخش کلی است که در مجموع ۳۴ سوال در آن مطرح شده است و شامل بخشهای زیر است:

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.

  1. انتظارات گردشگران چینی در مرحله قبل از سفر به شهر اصفهان
  2. اطلاعات عمومی شامل سوالات جمعیت شناسی و اطلاعات رفتاری سفر

بخش اول شامل ۲۲ سوال در مورد انتظارات قبل از سفر با طیف ۵ گزینهای لیکرت ( از گزینه شماره ۱ کاملا مخالفم تا گزینه شماره ۵ کاملا موافقم).
بخش دوم شامل ۱۲ سوال در مورد متغیرهای جمعیت شناختی مربوط به گردشگران شامل : جنسیت، سن، شغل، وضعیت تاهل، تحصیلات، و اطلاعات رفتاری سفر شامل نوع سازماندهی، همراهان، مدت اقامت، هدف و انگیزه، منابع اطلاعاتی مورد استفاده جهت سفر به اصفهان می باشد.
پرسشنامه شماره دو شامل ۳ بخش کلی است که در مجموع ۳۷ سوال در آن مطرح شده است و شامل بخشهای زیر است:

  1. رضایتمندی از سفر به شهر اصفهان
  2. تمایلات رفتاری آتی سفر
  3. اطلاعات عمومی شامل سوالات جمعیت شناسی و اطلاعات رفتاری سفر

بخش اول شامل ۲۲ سوال در مورد رضایتمندی از سفر با طیف ۵ گزینهای لیکرت ( از گزینه شماره ۱ کاملا مخالفم تا گزینه شماره ۵ کاملا موافقم).
بخش دوم در مورد تمایلات رفتاری آتی سفر شامل : تبلیغات دهان به دهان و توصیه به دیگران و خرید مجدد.
بخش سوم شامل ۱۲ سوال در مورد متغیرهای جمعیت شناختی مربوط به گردشگران شامل : جنسیت، سن، شغل، وضعیت تاهل، تحصیلات، و اطلاعات رفتاری سفر شامل نوع سازماندهی، همراهان، مدت اقامت، هدف و انگیزه، منابع اطلاعاتی مورد استفاده جهت سفر به اصفهان میباشد.
۳-۹-۱- سنجش روایی پرسشنامه
منظور از روایی ( اعتبار) یک ابزار آن است که ابزار مورد نظر واقعا بتواند خصیصه یا صفت مورد نظر را و نه متغیری دیگر را اندازه بگیرد (Torghi, 1389). در تحقیق حاضر، به منظور تعیین روایی پرسشنامه از روایی محتوایی استفاده شده است. اگر سوالهای پرسشنامه معرف ویژگیها و شاخصهایی باشد که محقق قصد اندازه گیری آنها را داشته باشد، آزمون دارای اعتبار محتواست (Sarmad.Z et al., 1376). در این تحقیق برای افزایش اعتبار و روایی صوری، از اساتید و افراد صاحب نظر در این زمینه هم نظرخواهی و با توجه به اظهارات آنان و بررسی نتایج پرسشنامهی اولیه، اصلاحات لازم در پرسشنامه اعمال شد تا پرسشنامه برای توزیع آماده گردد. البته سوالات طرح شده در پرسشنامه پس از بررسی ادبیات موضوع و تحقیقهای مرتبط و با توجه به نحوهی طرح سوالات در پرسشنامههای استاندارد طراحی گردیده است و همچنین با توجه به اینکه پرسشنامه حاضر از یک پرسشنامه استاندارد استخراج نشده است، سپس به تایید اساتید این حوزه رسید.
۳-۹-۲- سنجش پایایی پرسشنامه
میزان پایایی یک ابزار اندازه گیری را میتوان با روشهای مختلفی برآورد کرد، در این زمینه روش آلفای کرونباخ مهمترین و پرکاربردترین روش محاسبه میزان پایایی ابزار اندازه گیری در نرم افزار SPSS است. ضریب آلفای کرونباخ بین صفر و یک نوسان دارد که بر اساس آن، هرچه مقدار این ضریب به عدد یک نزدیک تر باشد، بهتر است (Torghi, 1389).
 
جدول شماره ۳-۲ سنجش پایایی پرسشنامه شماره یک با استفاده از آلفای کرونباخ
 
جدول شماره ۳-۳ سنجش پایایی پرسشنامه شماره دو با استفاده از آلفای کرونباخ
۳-۱۰- روش تجزیه و تحلیل دادهها
محقق اطلاعات جمعآوری شده را، سازماندهی و طبقهبندی میکند و به ارزیابی اطلاعات به دست آمده میپردازد و یافتههای حاصله را تفسیر و از آنها نتیجه گیری میکند. یعنی به سوالات تحقیق پاسخ میدهد (Torghi, 1389). دادههای گردآوری شده با استفاده از آمار توصیفی و همچنین آمار استنباطی تحلیل شد. به این ترتیب که با استفاده از دادههای جمعآوری شده از بخش اول پرسشنامه، به کمک روش آمار توصیفی، اطلاعات جمعیت شناختی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و در بخش آمار استنباطی، به منظور پاسخدهی به سوالات تحقیق، روش آزمون مقایسه زوجی به کارگرفته شده است. براساس قضیه حد مرکزی همچنان که n بزرگتر میشود، تمایل توزیع مجموع دادههای نمونه به سمت نرمال بیشتر میشود. بسیاری از نویسندگان بر اساس یک قائده سرانگشتی معتقدند که صرف نظر از توزیع جامعهی آماری حداقل یک نمونهی ۳۰ تایی لازم است تا بتوان گفت توزیع آمارهی X نرمال است (Azar.A & Momeni.M, 1387).
آزمون مقایسه زوجی و یا نمونههای وابسته بر مبنای توزیع T یک آزمون پارامتری میباشد که در آن به بررسی میانگین یک جامعه در دو حالت پرداخته میشود. از این آزمون٬ از آن‌جایی که با دو حالت سرو کار داریم٬ برای آزمون فرضیه‌های تفاوتی استفاده می‌شود (GMI6, 1390). همچنین روشی که برای ارزشیابی پیش آزمون و پس آزمون به کار میرود، روشی است که در آن از مشاهدات مربوط به نمونههای غیرمستقل استفاده میکنند. آزمون فرضیهای که بر مبنای این نوع دادهها قرار دارد به “آزمون مقایسهی زوجها ” معروف است (Azar.A & Momeni.M, 1387). در راستای اهداف این تحقیق، تحلیل ابعاد اصلی با استفاده از نرمافزار SPSS انجام گرفت.
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل دادهها
مقدمه
بعد از مرحله جمعآوری دادهها و اطلاعات، باید مجموعهی دادهها و اطلاعات جمعآوری شده، طبقهبندی شود تا از حالت پراکندگی و گستردگی خارج شود. سپس اطلاعات جمعآوری شده با توجه به ضابطههایی مورد ارزیابی قرار گیرد. در انتها محقق باید بر اساس این اطلاعات استدلال و استنتاج کند و نتایج و برداشتهای خود را ارائه نماید؛ یعنی به سوالات تحقیق پاسخ دهد یا در مورد فرضیهها به قضاوت بپردازد (Torghi, 1389).