انتظارات گردشگران چینی و رضایت آنان پس از بازدید از ایران، مورد مطالعه …

۱۳٫۸

۵

کاملا مخالفم

۶

۴٫۱

نمودار ۴-۱۳- توزیع فراوانی بازدید مجدد گردشگران چینی از شهر اصفهان
فصل پنجم
نتیجه گیری و پیشنهادات
مقدمه
هدف از انجام این تحقیق، توسعه بینش عمیقتری نسبت به انتظارات گردشگران چینی و تحلیل ابعاد انتظارات و رضایتمندی آنها از سفر به شهر اصفهان میباشد. براساس دادههای تحقیق، محقق اطلاعات جمعیتشناختی، اطلاعات رفتاری سف ، انتظارات و رضایتمندی گردشگران چینی از ابعاد امنیت، کیفیت، هزینه، فرهنگی و اجتماعی، جاذبهها و فعالیتها، محیط و زیرساختارها و دسترسی را بررسی نموده است. در ادامه به نتایج حاصل از یافتههای توصیفی تحقیق پرداخته شده و سپس به سوالات اصلی و فرعی آن پاسخ داده شده است. در پایان محقق براساس انتظارات و میزان رضایتمندی گردشگران چینی، پیشنهاداتی ذکر نموده و نیز پیشنهاداتی برای تحقیقات آینده ارائه داده است.
۵-۱- نتایج یافتههای تحقیق
۵-۱-۱- تحلیل یافتههای اطلاعات جمعیت شناختی و رفتاری سفر
نتایج بررسی و تحلیل یافته های اطلاعات جمعیت شناختی و رفتاری سفر گردشگران چینی به شرح زیر میباشد: درصد فراوانی جنسی گردشگران چینی از توزیع متناسبی برخوردار است.
بیش از ۷۰ درصد گردشگران چینی علاقهمند به بازدید از شهر اصفهان، در رده سنی جوان و میانسال قرار دارند.
بیشتر از ۶۶ درصد گردشگران چینی متاهل هستند. و حدود ۸۰ درصد آنها با دوستان یا بستگان و همسر و بچه خود به شهر اصفهان سفر کردهاند.
حدود ۸۶ درصد گردشگران چینی دارای تحصیلات دانشگاهی هستند. و بقیه آنها دارای تحصیلات متوسطه بودهاند.
۶۵ درصد گردشگران چینی کارمند و کارگر بوده و کمتر از ۱۸ درصد آنها بازنشسته بودهاند.
۶۰ درصد از گردشگران چینی با تور به اصفهان سفر کردهاند.
بیش از ۸۲ درصد گردشگران چینی به مدت ۱ تا ۳ شب در شهر اصفهان اقامت داشتهاند.
۸۹٫۶ درصد از گردشگران چینی اولین باری است که به شهر اصفهان سفر می کنند.
از لحاظ انگیزه سفر ۷۸٫۷ درصد از آنها برای تفریح و سرگرمی، ۱۹٫۳ درصد برای کسب و کار و تنها ۲درصد برای دیدار اقوام و بستگان خود به اصفهان سفر کرده اند.
بیشتر از ۳۳ درصد گردشگران چینی برای سفر به شهر اصفهان از توصیه و پیشنهاد دیگران و بیش از ۲۸ درصد افراد از اینترنت به عنوان یک منبع اطلاعاتی استفاده کردهاند. منابع دیگر نیز به ترتیب عبارتند از کتاب، روزنامه و مجلات و تلویزیون. که این نشان دهنده عملکرد ضعیف سازمانهای ذیربط در مورد تبلیغات به شیوههای مختلف برای جذب گردشگران چینی است.
۵-۱-۲- تحلیل یافتههای مربوط به ابعاد انتظارات و رضایتمندی گردشگران
سوال اصلی محقق در این بخش “چگونگی انتظارات گردشگران چینی قبل از سفر به شهر اصفهان” و “میزان رضایتمندی آنها بعد از سفر به شهر اصفهان” می باشد.
برای رسیدن به پاسخ دو سوال اصلی، محقق پس از بررسی ادبیات موجود و مطالعاتی که در این زمینه انجام داده و جمع بندی آنها، فهرستی از ابعاد و ویژگیها را استخراج کرد. با بررسی و بازبینی توسط خبرگان در چند مرحله، در نهایت محقق به هفت مولفه شامل : امنیت، کیفیت، هزینه، فرهنگی-اجتماعی، کیفیت، جاذبهها و فعالیتها و محیط و ۲۲ ویژگی رسید.
در جریان تحلیل دادههای تحقیق با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون مقایسه زوجی (T زوجی) تجزیه و تحلیلهای لازم صورت گرفت. نتایج بررسی و تجزیه و تحلیل یافتههای مربوط به انتظارات و رضایتمندی گردشگران به شرح زیر میباشد :
۵-۱-۲-۱- نتایج بررسی و تجزیه و تحلیل یافتههای مربوط به انتظارات
گردشگران چینی بیشترین انتظارات را از بعد فرهنگی – اجتماعی با میانگین ۳٫۹۳ ، بعد جاذبهها و فعالیتها با ۳٫۹۰ و امنیت با ۳٫۸۴ داشتهاند. انتظارات بالای گردشگران چینی از این سه بعد نشان دهنده اهمیت این موضوع نزد گردشگران چینی است. معمولا آنها تمایل دارند که توسط میزبانان پذیرفته شوند، ارتباط بیشتری با مردم محلی داشته و سبک زندگی آنها را تجربه کنند. احساس امنیت و تصویر ذهنی نقش مهمی در افزایش شهرت شهر اصفهان دارد. اهمیت بالای جاذبه ها و فعالیت ها برای گردشگران چینی نیز به عنوان یک مزیت رقابتی محسوب می شود و ایران میتواند با در نظر گرفتن این ابعاد به عنوان مزیت رقابتی ویژه باتوجه به افزایش رقابت مقاصد، در جذب گردشگران چینی تلاش کند.
بیشترین تا کمترین انتظارات را نیز به ترتیب از بعد محیطی با میانگین ۳٫۶، بعد کیفیت با میانگین ۳٫۵، هزینه با ۳٫۲۴ و زیرساخت و دسترسی با ۳٫۱۲ داشتهاند. البته یکی از دلایل پایین بودن انتظارات آنها از بعد هزینه اطلاع داشتن آنها از میزان هزینه میباشد. که با توجه به اهمیت بعد کیفیت و هزینه های سفر باید در جهت بهبود و ارتقا آن تلاش نمود
۵-۱-۲-۲- نتایج بررسی و تجزیه و تحلیل یافتههای مربوط به رضایتمندی
گردشگران چینی بیشترین میزان رضایتمندی را از بعد جاذبهها و فعالیتها با میانگین ۴٫۱۴، بعد امنیت با میانگین ۴٫۱۱ و فرهنگی – اجتماعی با ۳٫۹۴ داشتهاند. رضایت گردشگران از این سه بعد با میانگین بالاتر از انتظارات آنها تاکیدی است بر این که ایران میتواند از این سه بعد به عنوان مزیت رقابتی خود استفاده کند. رضایت بالای گردشگران از این سه بعد میتواند منجر به بازدید مجدد، توصیه به دیگران و تبلیغات دهان به دهان مثبت و در نتیجه جذب بیشتر گردشگران شود.
بیشترین تا کمترین رضایتمندی را به ترتیب از بعد کیفیت با میانگین ۳٫۸۴، محیط با ۳٫۴۶، هزینه با ۳٫۲۷، و زیرساختها و دسترسی با میانگین ۳٫۱۴ داشتهاند.
۵-۱-۲-۳- نتایج بررسی و تجزیه و تحلیل یافتههای مربوط به مقایسه انتظارات و رضایتمندی
نتایج حاکی از آن است که، بین انتظارات و رضایتمندی گردشگران چینی در بعد امنیت تفاوت وجود دارد. که نشان دهنده برآورده شدن انتظارات گردشگران چینی است. یعنی هم تصویر ذهنی آنها نسبت به ایران بهبود یافته و هم این که آنها احساس امنیت شخصی می کردهاند. تلاش برای حفاظت و افزایش امنیت گردشگران برای پایداری و رشد این صنعت در اصفهان ضروری است.
بین انتظارات و رضایتمندی گردشگران چینی در بعد کیفیت تفاوت وجود دارد. بنابراین انتظارات گردشگران برآورده شده است. البته بیشترین میزان رضایت را از کیفیت خدمات اقامتی، کیفیت ارتباط کارکنان و کیفیت خدمات غذا و نوشیدنیهای محلی داشتهاند، و بیشتر آنها گفتهاند که غذای چینی در برنامه خود نداشتهاند. البته باتوجه به این که بیشتر آنها در هتلهای ۴ و ۵ ستاره و هتل سنتی عباسی اقامت داشتهاند، انتظار میرفت که بعد کیفیت میانگین بالاتری کسب کند.
بین انتظارات و رضایتمندی گردشگران چینی در بعد جاذبهها و فعالیتها تفاوت وجود دارد. بنابراین انتظارات آنها برآورده شده است. یعنی آنها از مکانهای تاریخی، فرهنگی و موزه ها و محیطهای طبیعی بیشترین میزان رضایت را داشتهاند. البته نسبت به مناسب بودن اصفهان برای تعطیلات خانوادگی درصد رشد کمتر بوده و نیمی از آنها اذعان داشتهاند که اصفهان برای تعطیلات خانودگی مناسب است. و ۳۴ درصد از گردشگران چینی نسبت به این سوال نظری نداشتهاند.

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است