انتظارات گردشگران چینی و رضایت آنان پس از بازدید از ایران، مورد …

بین انتظارات و رضایتمندی گردشگران چینی در بعد امکانات و زیرساختارها تفاوت وجود دارد. بنابراین انتظارات آنها برآورده شده است. البته با توجه به این که در کل از میانگین بسیار کمی برخوردار بود لازم به ذکر است که آنها از بهداشت با بیش از ۷۰ درصد و حمل و نقل درون شهر با بیش از ۵۵ درصد میزان رضایت بالایی را داشتهاند. ولی سیستمهای ارتباطی مثل اینترنت و بازارها و مراکز خرید در حد معمولی و متوسطی بوده است.
بین انتظارات و رضایتمندی گردشگران چینی در بعد هزینه تفاوت وجود ندارد. بنابراین انتظارات آنها برآورده نشده است. باتوجه به اینکه گردشگران میزان هزینه تور خود یا هزینه سفر مستقل خود به اصفهان را پیش بینی کرده و می دانستهاند بیشتر آنها نظری نداشتهاند و در حد معمولی و متوسطی ارزیابی کردهاند. قیمت سوغاتی و صنایع دستی هم از ارزیابی خوبی برخوردار نبوده است و در حد متوسط بوده است. البته برخی هم اذعان داشته اند که صنایع دستی و سوغاتی مناسبی برای خرید پیدا نکرده یا با توجه به زمان برنامهها فرصت خرید نداشتهاند.
بین انتظارات و رضایتمندی گردشگران چینی در بعد فرهنگی – اجتماعی تفاوت وجود ندارد. بنابراین انتظارات آنها برآورده نشده است. این در حالی است که میانگین بالایی داشته است. اختلاف میانگین قبل و بعد نیز نشان می دهد که انتظارات آنها برآورده شده است ولی تفاوت کمی وجود دارد. به خاطر این که دوستی و تماس با مردم محلی از درصد پایین ترین نسبت به قبل از سفر برخوردار است. از لحاظ توانایی صحبت کردن و درک مطلب هم در حد معمولی بوده است، چرا که کمتر کسی در اصفهان زبان چینی میداند. و احتمالا یکی از دلایل برآورده نشدن انتظارات آنها هم همین بوده است. و از جهت تجربه و یادگیری فرهنگ و آداب و رسوم متفاوت، مهماننوازی و ایجاد حس اعتماد در حد خوبی بوده است. البته معمولا آنها هم در برنامه تور خود و هم فرصت کسب تجربه و یادگیری را نداشتهاند. تجربه، یادگیری و آگاهی گردشگر از خصوصیات، کیفیت و سبک زندگی جامعه محلی منجر به تمجید و احترام دوجانبه و در نتیجه بالا رفتن میزان رضایتمندی گردشگران می شود.
بین انتظارات و رضایتمندی گردشگران چینی در بعد محیطی تفاوت وجود ندارد. بنابراین انتظارات آنها برآورده نشده است. البته از لحاظ ظاهر خوب و چشم نواز شهر انتظارات و رضایتمندی آنها تقریبا برابر و در حد خوبی قرار داشته است، ولی از لحاظ آب و هوا رضایتمندی آنها در حد مطلوبی قرار نداشته و دلیل آن هم این است که بیشتر آنها در فصل تابستان به اصفهان سفر کردهاند.
باتوجه به وزنهای داده شده به ابعاد هفت گانه، نتایج نشان داد که اولویتبندی این موارد به ترتیب شامل : فرهنگی – اجتماعی، جاذبهها و فعالیتها، امنیت، محیطی، کیفیت، هزینه و زیرساخت و دسترسی میباشد.
۵-۱-۲-۴- نتایج بررسی و تجزیه و تحلیل یافتههای مربوط به رضایتمندی کلی
بیش از ۹۲ درصد از گردشگران چینی از سفر به اصفهان راضی بودهاند و تا میزان مطلوبی انتظاراتشان برآورده شده است. که این نتیجه خیلی خوب و مطلوبی است.
۵-۱-۲-۵- نتایج بررسی و تجزیه و تحلیل یافتههای مربوط به تمایلات رفتاری سفر
بیش از ۸۵ درصد گردشگران چینی اظهار داشتهاند که به دیگران توصیه (پیشنهاد) میکنند که به اصفهان سفر کنند، باتوجه به اینکه توصیه (پیشنهاد) دیگران و تبلیغات دهان به دهان نیز نقش عمدهای در تصمیم گیری سفر به اصفهان داشته است، این موضوع نشان دهنده حائز اهمیت بودن توصیه دیگران و تبلیغات دهان به دهان میباشد.
کمتر از ۴۵ درصد گردشگران چینی نسبت به بازدید مجدد از اصفهان نظری نداشتهاند و ۳۸ درصد آنها موافق سفر مجدد به اصفهان بودهاند.
۵-۲- پیشنهادات کاربردی
باتوجه به نتایج حاصل از تحلیلهای انجام گرفته در این تحقیق، نکات ذیل به مدیران و مسئولین سازمان میراث و شهرداری، مدیران و بازاریابان مراکز خدماتی توصیه میگردد :

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است

 • گردشگران از لحاظ سن، انگیزه سفر، سطح تحصیلات و دیگر ویژگیهای جمعیت شناختی، رفتاری سفر و فعالیتهای مختلف، با همدیگر یکسان نیستند. گلنی_موتافی (۱۹۹۹) و نش (۲۰۰۱) نیز خاطر نشان میکنند که تحلیلگران رفتار گردشگر در آینده باید از خطای یکسان انگاری و برخورد یکسان با همهی مسافران، اجتناب کنند و پیشنهاد میکنند محققان حتی الامکان نوع گردشگران خود را مشخص کنند (Goldner & Ritchie.J.R.brent, 1392).
 • جمع آوری اطلاعات درست برای به کجا رفتن، با چه کسی، چه مدت رفتن، هدف و انگیزه سفر، و منابع اطلاعاتی مورد استفاده، چالشی است که گردشگران با آن رو به رو هستند و بازاریابان نیز باید به آن اهمیت بیشتری بدهند. متاسفانه تحقیقات محدودی در این زمینه شکل گرفته است. البته مطالعات میدانی و کتابخانهای محقق نشان میدهد که در برخی تحقیقات مشابه، ارتباط معناداری بین اطلاعات رفتاری سفر و انتظارات آنها وجود ندارد. انگیزه و هدف سفر به اصفهان حائز اهمیت است.
 • برخورد مناسب و سنجیده ارائهدهندگان خدمات بخصوص با زنان، موضوع بسیار مهمی است. با توجه به اینکه بیشتر گردشگران چینی با خانواده و دوستان خود سفر کردهاند و نشان دهنده این است که آنها بیشتر به صورت گروهی سفر میکنند، بنابراین برخورد نامناسب و ناشایست با یک نفر بخصوص زنان میتواند تاثیر منفی روی میزان رضایت بقیه افراد داشته باشد. همچنین در رابطه با موضوع حجاب و پوشش زنان باید قبل از سفر اطلاع رسانی بیشتری در رابطه با قوانین ایران شود، چرا که برخورد نامناسب برخی از افراد هنگام ورود آنها به مساجد دیده شده است. که البته باید به افراد حاضر در انتظامات و حراست و پلیس گردشگری آموزشهای لازم جهت برخورد مناسب با گردشگران داده شود. نتیجهگیری کلی اینکه ما در مواجهه با گردشگران، نیازمند تغییر نگرش کارکنان و برخوردهای حرفهای تری هستیم.
 • با توجه به اینکه بیشتر گردشگران دارای تحصیلات بالایی بودهاند، آنها به مراتب انتظارات بالاتر و بیشتری از کیفیت خدمات، اطلاع رسانی و فعالیتها دارند. بنابراین مراکز خدماتی، جاذبهها و فعالیتها باید ضمن حفظ کیفیت خدمات خود باید به بهبود و ارتقاء خدمات خود توجهی ویژهای داشته باشند. و مدیران و مسئولین میراث و شهرداری باید ضمن حفظ، صیانت و نگهداری از جاذبهها، نسبت به ارتقاء جنبه زیبایی شناختی و تمیزی، مرمت و نورپردازی آنها با حفظ اصالت اقدام کنند. تمیز نگهداشتن کاشیها و آجرها و پاک کردن یادگاریها از مهمترین اقداماتی است که باید شکل بگیرد. به عنوان مثال محقق در مصاحبه با گردشگران مشاهده کرده که همه گردشگران زیبایی میدان نقش جهان در شب را بسیار ستودهاند ولی برخی از نورپردازی آن انتقاداتی داشتهاند. و به نظر آنها بهتر است این موضوع با طراحان نورپردازی در میان گذاشته شود.
 • بر اساس گزارشها و اخبار از کشور چین، سالخوردگان چینی بیشتر به دنبال تجربه کردن فرهنگ و سبک زندگی جدید و گردشگری نوستالژیک، مثل بازدید از کشور روسیه هستند. با توجه به اینکه کشور ایران از فرهنگ غنی برخوردار است باید در بعد فرهنگی – اجتماعی سرمایه گذاری بیشتری صورت گیرد، به عنوان نمونه برای اینکه آنها به شکل بهتری فرهنگ و سبک زندگی ایرانی را لمس کنند، خانههای تاریخی را به مراکز اقامتی، رستوران و خانه فرهنگ تبدیل کنیم. ضمن اینکه باعث حفظ و صیانت و جلوگیری از تخریب خانههای تاریخی می شود.
 • یکی از نکات مهمی که مدیران آژانسها و مراکز خدماتی باید به آن توجه خاصی داشته باشند، بحث قیمت و قیمتگذاری میباشد. زیرا بیشتر افراد کارمند و کارگر بودهاند. و معمولا سطح درآمد افراد در کشور چین در سطح پایینی قرار دارد.
 • ارائه و بهتر کردن فضای دستشویی و حمام و نیز توالتهای مخصوص بانوان و ایجاد فضای بیشتر برای تعویض لباس و آرایش. پیرس (۲۰۰۵) در رابطه با اهمیت مسائل بهداشتی بر اساس جنسیت می گوید که بیشتر نگرانیها در مورد هر دو جنس وجود دارد. مردان هم نیاز دارند با حریم خصوصی آنها با احترام برخورد شود. متاسفانه در مراکز و جاذبهها معمولا فقط یک سرویس دستشویی فرنگی وجود دارد که در برخی از جاذبهها خراب یا کثیف است.
 • با توجه به این که بیشتر گردشگران چینی انگیزهشان از سفر به اصفهان بازدید از جاذبه های تاریخی – فرهنگی است، باید نسبت به تجهیز آنها و ارئه خدمات با کیفیت اقدام کرد.
 • برپایی نمایشگاهها و گالریهای صنایع دستی و سوغات اصفهان با نظم و زمانبندی مشخص، در مراکز اصلی شهر مثل کنار پلها.
 • از گذشته تا به امروز ایران شناسان و سفرنامه نویسان بزرگی به اصفهان سفر کردهاند و پس از سفر خود ضمن انتشار خاطرات خود به زبانهای مختلف باعث حضور گردشگران زیادی شدهاند. باتوجه به این تجربه درخشان انتظار میرود سازمانهای مربوطه با شناسایی ایران شناسان و سفرنامه نویسان و افراد نامی چین، ضمن دعوت آنها با حمایت مالی خود، موجبات تولید محتوا به زبان چینی مطابق با فرهنگ و انتظارات مردم چین را فراهم آورند.
 • دویر و کیم (۲۰۰۳) بیان کردهاند که، دو مورد از مهمترین عواملی که قدرت رقابت یک مقصد را تحت تاثیر قرار میدهند مدیریت مقصد و تعیین برند مقصد میباشند. بنابراین باید اقدام به تعیین برند و برندسازی بر اساس تصویر ذهنی گردشگران کنیم.
 • توجه بیشتر به بعد امنیت گردشگران. با افزایش ایمنی جاده ها، خودروها بخصوص اتوبوسها و به روز کردن آنها با استانداردهای بین المللی. و افزایش تعداد نیروهای آموزش دیده با عنوان پلیس گردشگر.
 • رفع نیازهای خدماتی گردشگران در راستای درک انتظارات ایشان از تجربه تعطیلاتیشان.
 • باتوجه به این که یکی از مهمترین و اساسی ترین عناصر و اهداف مورد نظر گردشگران در طول سفر سکونت و اقامت توام با آرامش، آسایش و امنیت است، باید به هریک از ابعاد ذکر شده بویژه کیفیت خدمات اهمیت بیشتری داده شود. و به حفظ وضعیت موجود در بعد کیفیت خدمات و بهبود و توجه بیشتر به آن تلاش کرد. البته همراه با نزدیک شدن سطح استانداردهای داخلی به استانداردهای بین المللی.
 • هتلها با استخدام کارمندان با تحصیلات مربوطه و باتجربه و همچنین آموزش مستمر آنها، شیوه برخورد مناسب با مسافرین را به آنها آموزش داده، با سیستمهای تشویقی مناسب در آنها ایجاد انگیزه کرده و با استفاده از سیستمهای پیشرفته سرعت پاسخگویی را افزایش دهند. و کیفیت خدمات خود را بالا ببرند.
 • مدیران آژانسها، تورها و هتلها با به کارگیری سیستم مدیریت کیفیت جامع و انجام اقدامات پیشگیرانه که نیازمند ارتباط مدیریت با مشتریان قبل از ارائه خدمات میباشد، ضمن شناسایی انتظارات گردشگران در مرحلهی اول، خدمات را به بهترین نحو ارائه مینمایند.
 • رضایتمندی از میزبان شامل رفتارهایی میگردد که با آن مواجه میشود، مثل میهماننوازی جامعه میزبان به صورت تمایل آنها برای کمک، روابط دوستانه و رعایت ادب و احترام، اطلاعاتی که میگیرد و میزان بهرهوری که از تامین نیازهایش حاصل میشود. بنابراین فرهنگسازی و برنامهریزی و اطلاعرسانی به مردم در این راستا برای افزایش رضایت گردشگران از بعد فرهنگی – اجتماعی بسیار حائز اهمیت میباشد.
 • توسعه و گسترش سیستمهای ارتباطی مثل افزایش سرعت اینترنت برای گردشگران.
 • شناسایی و برنامهریزی تورها در فصلهایی که آب و هوا خوب است. مثل پاییز و بهار و اطلاعرسانی بیشتر به گردشگران چینی برای زمانهای مناسب جهت سفر به اصفهان.
 • برنامهریزی و مطالعه رفتار گردشگران چینی در جهت سرمایهگذاری و فراهم آوردن شرایط مناسب جهت تعطیلات خانوادگی گردشگران چینی.
 • مطالعات لانگ و لیو (۲۰۱۲) نشان داد که گردشگران چینی به غذا بسیار اهمیت میدهند و جوانترها نیز تمایل بیشتری به تجربه غذاهای محلی جدید دارند. و برخی هم تمایل دارند حداقل یکبار در روز غذای چینی میل کنند. بنابراین تشویق بخش خصوصی برای سرمایهگذاری و راهاندازی رستورانهای چینی بهترین راهکار در جهت دستیابی به این هدف میباشد.
 • توجه بیشتر به رضایتمندی و خوشنودی گردشگران؛ چرا که رضایت و خوشنودی گردشگران یکی از دلایل اصلی موفقیت مقاصد گردشگری است. و منجر به وفاداری گردشگران میشود. البته با توجه به اینکه نتیجه تحقیقات حاضر نشان داد که گردشگران کمتری تمایل دارند مجددا به اصفهان سفر کنند باید به مطالعه بیشتر در مورد چرایی این موضوع پرداخته و ضمن افزایش و تمرکز بر مزیتهای رقابتی اصفهان، در برنامه بازاریابی استراتژیک به این موضوع اهمیت بیشتری داد و از آن غافل نشد.
 • نتایج تحقیقات کشورهای نیوزیلند و استرالیا در مورد گردشگران چینی نشان داده که آنها به عکس گرفتن در مقصد بسیار اهمیت میدهند، بنابراین مدیران بازاریابی باید در تبلیغات خود به این نکته توجه ویژهای داشته باشند.
 • فرصت دادن و پیش بینی زمانی برای خرید در برنامه تورها توسط مدیران و راهنمایان تور.
 • توجه به این نکته که انتظارات مصرف کنندگان پیوسته در حال تغییر است.
 • وجود منابع اطلاعاتی به زبان چینی برای اطلاع رسانی از اهمیت دوچندانی برخوردار است. این درحالی است که حتی یک نقشه به زبان چینی هم نداریم. بنابراین باید اقدام به تولید و نشر نقشه، بروشور، کتابچه، پوستر، کتاب، و کلیپ های صوتی تصویری به زبان چینی با استفاده از علم روز اقدام کرد.
 • آخرین و مهمترین پیشنهاد اینکه، بیشترین درصد گردشگران چینی هم برای سفر به اصفهان از توصیه و پیشنهاد دیگران و به نوعی از تبلیغات دهان به دهان استفاده کردهاند و هم اظهار داشته اند که به دیگران هم توصیه می کنند که به اصفهان سفر کنند. حال با توجه به اهمیت این نوع روش تبلیغاتی که در فصل دوم بصورت مفصل به آن اشاره شده است، با توجه به گسترش روزافزون شبکههای اجتماعی و بازاریابی آنلاین در این شبکهها، با راهاندازی سایت و تولید محتوای اینترنتی به زبان چینی در شبکههایی که افراد چینی بیشتر در آن حضور دارند، می توان گردشگران چینی زیادی را جذب کرد. گردشگران باید بتوانند به اطلاعات گردشگری به راحتی و به طور رایگان دسترسی داشته باشند. بیشتر گردشگران چینی اعلام کرده اند که عکسها، فیلمها و خاطرات سفر خود را در شبکههای اجتماعی که در آن عضو هستند انتشار خواهند کرد. با توجه به مدل مفهومی محقق، برآورده شدن انتظارات و رضایتمندی گردشگران چینی منجر به وفاداری و در نتیجه توصیه به دیگران، تبلیغات دهان به دهان و بازدید مجدد میشود.