سايت مقالات فارسی – انتظارات گردشگران چینی و رضایت آنان پس از بازدید از ایران، مورد مطالعه …

۵-۳- پیشنهاداتی برای تحقیقات آینده

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.

 • انجام این تحقیق برای گردشگرانی از دیگر مناطق با در نظر گرفتن ابعاد و ویژگیهای دیگر و رسیدن به نتایج و مدل بهتر
 • انجام این تحقیق برای گردشگران چینی در دیگر شهرها با در نظر گرفتن ابعاد و ویژگیهای دیگر و رسیدن به نتایج و مدل بهتر
 • ترجیحات و اولویتهای گردشگران چینی
 • اولویتبندی انتظارات گردشگران چینی با روشهای آماری دقیقتر
 • شناسایی عوامل موثر بر شکل گیری انتظارات گردشگران
 • عوامل موثر بر بازدید مجدد گردشگران چینی به اصفهان
 • میزان رضایت گردشگران چینی از کیفیت خدمات
 • مطالعات بیشتر در مورد تصویر ذهنی گردشگران چینی و نقش آن در برندسازی
 • نقش و اهمیت بازاریابی آنلاین و شبکههای اجتماعی در تبلیغات مقصد
 • نقش و اهمیت شبکههای اجتماعی در تبلیغات دهان به دهان الکترونیکی
 • نقش تبلیغات دهان به دهان در جذب گردشگران چینی
 • پژوهش در زمینه ویژگیهایی که طبق نتایج این تحقیق نیازمند توجه ویژه و بهبود هستند. مانند : کیفیت خدمات اقامتی، سیستمهای اطلاعرسانی، تجربه فرهنگ و آداب و رسوم متفاوت و…
 • مطالعه در زمینه رفتار گردشگران چینی
 • آینده پژوهی در حوزه تغییرات روند بازار بین المللی گردشگران چینی
 • در زمینه تعاملات بین فرهنگی و اجتماعی
 • و … .

۵-۴- محدودیت های تحقیق

 • اطلاعات و آمار دقیقی از تعداد ورود گردشگران چینی وجود نداشت تا محقق بتواند چارچوب نمونهگیری بهتری را انتخاب و به نتایج بهتری دست یابد.
 • اطلاعات و آمار دقیقی از تعداد و زمان ورود و خروج گردشگران چینی وجود نداشت تا محقق بتواند به آنها دسترسی داشته باشد.
 • گستردگی منابع در حوزه رضایتمندی و کمبود منابع علمی در حوزه انتظارات.
 • کمبود زمان
 • عدم همکاری برخی از گردشگران، مسئولین هتلها و راهنمایان تور در تکمیل پرسشنامه مربوطه.
 • محدودیتهای زبانی
 • این تحقیق با هفت بعد انجام شده است، درحالی که در زمان و مکانهای دیگر با ابعاد و ویژگیهای دیگری میتواند نتایج متفاوتی داشته باشد.
 • خطاهای ممکن در جستجو و انتخاب ابعاد و ویژگیها.

تحقیقات آینده باید بر تصحیح خطاها و گسترش پیشگیری از خطاها متمرکز شوند.
منابع و م‍اخذ
Adjei, M. T., & Clark, M. N. (2010). Relationship marketing in A B2C context: The moderating role of personality traits. Journal of Retailing and Consumer Services, 17(1), 73-79. doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.jretconser.2009.10.001
Aksu, A., Tarcan İçigen, E., & Ehtiyar, R. (2010). A Comparison of Tourist Expectations and Satisfaction: A Case Study from Antalya Region of Turkey. TURIZAM, 14(2), 66-77.
Aktaş, A., Aksu, A. A., & Çizel, B. (2007). Destination Choice: An Important – Satisfaction Analysis. Quality & Quantity, 41(2), 265-273. doi: 10.1007/s11135-006-9003-0
Alampay, R. B. (2003). Visitors to Guam: Modeling satisfaction, quality and intentions. (phd), Michigan State University.
Alonso, A. D. (2005). Wine tourism experinces in new zealand: an explotory study. (PHD UNPublished phd thesis), lincoln university, NEW ZEALAND.
Assaker, G., Vinzi, V. E., & O’Connor, P. (2011). Examining the effect of novelty seeking, satisfaction, and destination image on tourists’ return pattern: A two factor, non-linear latent growth model. Tourism Management, 32(4), 890-901. doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.tourman.2010.08.004
Azar.A, & Momeni.M. (1387). آمار و کاربرد آن در مدیریت(تحلیل اماری). تهران: سمت.
Bramwell, B. (1988). User satisfaction and product development in urban tourism. Tourism Management, 1911, 35-47.
Caruana, A. (2002). Service loyalty. European Journal of Marketing, 36(7/8), 811-828. doi: doi:10.1108/03090560210430818