جستجوی مقالات فارسی – بررسی تأثیر آمیخته بازاریابی سبز بر تصمیم خرید مصرف کنندگان- قسمت ۱۹

۲) در هنگام خرید به عناصر تشکیل دهنده محصول و اثری که بر محیط زیست دارد توجه نماید.

۳)کیفیت محصول سبز را مدنظر داشته باشد.

۲۳

۴) نوع بسته بندی محصول و قابلیت بازیافت آن را مد نظر داشته باشد.

۲۱،۲۲

۵) )به قیمت محصول توجه نماید.

۲۴

۶) و جنبه های زیست محیطی را به سایر معیارهای خرید خود اضافه نماید.

۲۵،۲۶

۳-۸- روایی[۴۳]

مفهوم روایی به این سؤال پاسخ می دهد که ابزار اندازه گیری تا چه حد ویژگی مورد نظر محقق را می سنجد. یعنی هنگامی که به امید مطالعه یک مفهوم، مجموعه ای از پرسش ها (با یک ابزار اندازه گیری دیگر) را مطرح کنیم، چگونه می توانیم اطمینان یابیم که واقعاً به اندازه گیری همان مفهوم مورد نظر پرداخته ایم یا چیز دیگر را سنجیده ایم. باید توجه داشت بدون آگاهی از روائی ابزار اندازه گیری، نمی توان به دقت و درستی داده های حاصل از آن اطمینان یافت. (سکاران،۱۳۸۶،ص۲۲۳)
موضوع روائی از آن جهت اهمیت دارد که اندازی گیری های نا مناسب و ناکافی می تواند هر پژوهش علمی را بی ارزش و ناروا سازد. همانطور که گفته شد در واقع روایی با این سؤال در ارتباط است که آیا ما همان چیزی را که در نظر می گیریم اندازه گیری می کنیم(خاکی،۱۳۸۲،ص۲۴۴). به منظور سنجش روایی پرسشنامه از نظر جمعی از متخصصین و صاحبنظران و همچنین اساتید محترم راهنما استفاده شده است.

۳-۹- پایایی[۴۴]

اعتماد یا اعتماد پذیری ابزار، میزان پایائی و سازگاری آن را در اندازه گیری یک مفهوم نشان می دهد. مفهوم اعتبار با این امر سرو کار دارد که ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان، تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد. معمولاً دامنه ضریب اعتبار از صفر(۰=عدم اعتبار) تا (۱=اعتبار کامل) می باشد. روش های مختلفی برای اندازه گیری ضریب اعتبار ابزار اندازی به کار برده می شود(سکاران،۱۳۸۶،ص۲۲۷). از آن جمله می توان به اجرای دوباره(روش بازآزمایی)، روش موازی(همتا)، روش تصنیف(دو نیمه کردن) و ضریب آلفای کرونباخ اشاره کرد(سکاران،۱۳۸۲،ص۳۱۸). در پژوهش حاضر به منظور تعیین پایائی پرسشنامه با تاکید بر همسانی درونی سوالات از طریق ضریب آلفای کرونباخ عمل شده که با استفاده از نرم افزار SPSS برای مجموعه سوالات مربوط به هر متغیر اقدام گردید. برای محاسبه ضریب آلفای کرونباخ، پرسشنامه به تعداد ۳۰ نفر از افراد جامعه آماری داده شده و ضریب آلفای کرونباخ با استفاده از فرمول زیر محاسبه گردید:
که در آن:
(n/n-1)*(1-∑ sj/s)=α
که در آن:
= nتعداد سؤالات پرسشنامه
sj2=واریانس سوال
S واریانس کل تست می باشد
پایائی پرسش های مطرح شده برای اندازه گیری هر متغیر با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ در جدول شماره ۳-۶ نشان داده شده است.

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است

جدول ‏۳-۶- ضریب آلفای کرونباخ