بررسی تأثیر آمیخته بازاریابی سبز بر تصمیم خرید مصرف کنندگان- قسمت ۲۰

متغیر

آلفای کرونباخ

محصول

۷۵٫۵

توزیع

۷۹٫۰

قیمت

۷۸٫۶

تبلیغ

۸۹٫۴

قصد خرید

۸۶٫۲

بنابراین می توان گفت که پرسشنامه فوق از اعتبار کافی برخوردار می باشد. بدین معنی که پاسخ های داده شده ناشی از شانس و تصادف نبوده بلکه به خاطراثر متغیری می باشد که مورد آزمون قرار گرفته است.

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.

۳-۱۰- روش های آماری تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات

در هر پژوهشی به دلیل تحلیل داده های گرد آوری شده واقعیت ها ، سؤال های علمی پژوهش را جست و جو می کنیم. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار spss18 وlisrel8.53 استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات در این پژوهش از آمار توصیفی[۴۵] و استنباطی[۴۶] برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شده است.

۳-۱۰-۱- بخش توصیفی داده ها

به یک مجموعه از مفاهیم و روش های به کار گرفته شده جهت سازمان دادن، خلاصه کردن، تهیه جدول، رسم نمودار و توصیف داده های جمع آوری شده آمار توصیفی گفته می شود. این ارقام، شاخص ها و نمودارها، فقط در مجموعه مورد بررسی صادق هستند و قابل تعمیم به جامعه دیگر نیستند. (خاکی،۱۳۸۵،ص۲۸۵) در این پژوهش جهت توصیف داده ها از جدول توصیفی و نمودار میله ای و هیستوگرام[۴۷] استفاده شده است.

۳-۱۰-۲- بخش تحلیلی داده ها

آزمون فرضیه به روندی گفته می شود که به کمک آنها،وجود رابط یا اختلاف مفروض، بین متغیرهایی که در فرضیه های تحقیق ادعا شده است، مورد بررسی قرار می گیرد. در این قسمت مدل اندازه گیری و مدل ساختاری بر اساس ضرایب معنی داری آزمون ارائه گردیده و سپس به آزمون فرضیه های تحقیق پرداخته شده و در نهایت مدل نهایی حاصل از تحقیق، مطرح می گردد.
در بخش آزمون فرضیه از نرم افزار lisrel 8.53 و با استفاده از روش مدل سازی معادلات ساختاری استفاده می شود.(بر اساس الگوی تحقیق)
مدل معادلات ساختاری(SEM) و نرم افزار لیزرل یکی از ﻗﻮیترین و ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮین روشﻫﺎی تجزیه و تحلیل در ﺗﺠﺰیه و تحلیل ﭼﻨﺪ متغیره اﺳﺖ. زیرا ﻣﺎهیت این ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت، دارای چند متغیر بوده و این متغیرها نیز با هم ارتباطات پیچیده تری دارند و ﻧﻤﯽﺗﻮان آﻧﻬﺎ را ﺑﺎ شیوه ای که ﺗﻨﻬﺎ ارتباط میان یک متغیر ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺎ یک متغیر واﺑﺴﺘﻪ بررسی می شود ﺣﻞ‫ ﻧﻤﻮد.
تجزیه و تحلیل ﭼﻨﺪ متغیره ﺑﻪ یک ﺳﺮی روشﻫﺎی تجزیه و تحلیل اﻃﻼق ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اساس کار آن ﺗﺠﺰیه و تحلیل ﻫﻤﺰﻣﺎن تعدادی متغیر ﻣﺴﺘﻘﻞ و همچنین تعدادی متغیر واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ که در این مدل ارتباط میان متغیر مستقل و وابسته تبیین می شود. اساس ساختار مدل معدلات ساختاری ﺗﺠﺰیه و تحلیل بر اساس ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﮐﻮواریاﻧﺲ یا ﻣﺪلﺳﺎزی مدل معادلات ساختاری بنا نهاده شده است که یکی از اﺻﻠﯽﺗﺮین روشﻫﺎی ﺗﺠﺰیه و تحلیل ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی دادهای پیچیده اﺳﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاین از آﻧﺠﺎیی ﮐﻪ در تحقیق ﺣﺎﺿﺮ ﭼﻨﺪ متغیر ﻣﺴﺘﻘﻞ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻣﯽباید اﺛﺮ آنﻫﺎ ﺑﺮ روی متغیر واﺑﺴﺘﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار گیرد اﺳﺘﻔﺎده از مدل معدلات ساختاری ﺿﺮورت ﻣﯽیاﺑﺪ.

فصل چهارم