بررسی تاثیر استراتژی های مدیریت سرمایه در گردش بر تغییرات قیمت سهام و …

بررسی ارتباط بین حسابداری محافظه کارانه و ریزش قیمت سهام

به این نتیجه دست یافتند که حسابداری محافظه کارانه باعث کاهش احتمال ریزش سهام می شود. برای اندازه گیری این متغیر از مدل گیولی و هین[۹۱](۲۰۰۰) استفاده شده است.

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.

فصل سوم روش شناسی تحقیق

۳-۱ مقدمه

دستیابی به اهداف علم یا شناخت علمی در صورتی میسر می شود که با روش شناسی درست همراه باشد. منظور از روش، مجموعه ابزار و تدابیری است که حصول به هدف نهایی و مطلوب را آسان می سازد. هدف از انجام هر تحقیق کشف واقعیت است. واقعیت با کاوش و روشنگری روابط منطقی مربوط به ویژگی های اجزای موضوع تحقیق حاصل می شود. بنابراین، هر پژوهشگری پس از تعیین موضوع تحقیق باید به گزینش روش تحقیق بپردازد. روش تحقیق پیروی از رویه های منظمی است که در جریان استفاده از شیوه های آماری و مرتبط ساختن عوامل موضوع تحقیق باید رعایت گردد(سرمد،۱۳۸۴).
یک تحقیق زمانی علمی محسوب می شود که به صورت منطقی و منظم نسبت به مشکل گشایی و پیگیری گام به گام در جهت شناسایی مشکلات، گردآوری داده ها، تجزیه و تحلیل آنها و در نهایت استنتاج معتبر، پاسخگو باشد. از این رو تحقیق علمی صرفا بر تجربه یا برداشت های شخصی و درک مستقیم مبتنی نیست، بلکه هدفمند ودقیق عمل می نماید.
تحقیق علمی به منظور گسترش قلمرو دانش صورت می پذیرد و به محقق کمک می کند تا یافته های خود را با صحت و اطمینان بیشتری بیان کند. به همین دلیل است که پژوهش های علمی اغلب عینی تر است و به مدیران در توجه به عوامل خاصی که مورد نیاز می باشد، یاری می رساند. تحقیقات علمی معمولا به صورت کاوشگرانه انجام می پذیرد و به صورت کاملا هدفمند و البته محدود در مورد یک موضوع با صحت و استحکام به آزمون نتایج می پردازند و نیز با دقت و اطمینان، تکرار پذیری این نتایج را به صورت عینی مد نظر دارند و به تعمیم پذیری آن در جهت کاربرد برای دانش افزایی و نیز افزایش ثروت می نگرند(سه کاران،۱۳۹۰).
در تحقیق ابتدا باید نوع، ماهیت، اهداف تحقیق و دامنه آن معین شود تا بتوان با استفاده از قواعد و ابزار و از راه های معتبر به واقعیت های دست یافت. فرآیند تحقیق، فرآیندی است که طی آن محقق می کوشد با پردازش علمی و منظم درون داده ها، فرضیه های خود را به توجه آزمایش بگذارد(سرمد،۱۳۸۴).
در این فصل سعی شده با در نظر گرفتن چارچوب نظری تحقیق، مراحل کامل اجرایی پژوهش عبارتند از : روش تحقیق، فرضیات تحقیق، جامعه آماری و نمونه آماری، روش جمع آوری اطلاعات و روش تجزیه و تحلیل اطلاعات.

۳-۲ روش تحقیق

غالبا روشی که در تحقیقات علوم انسانی به کار می رود، روش تحقیق توصیفی است. هدف از انجام این روش تحقیق، توصیف عینی، واقعی و منظم خصوصیات یک موقعیت یا موضوع است. به عبارت دیگر محقق سعی می کند تا آنچه هست را بدون هیچگونه دخالت یا استنتاج ذهنی گزارش دهد و نتایج عینی از موقعیت بگیرد. به عبارت دیگر، می توان گفت که مطالعه توصیفی، آنچه را که هست توصیف و تفسیر می کند و به شرایط یا روابط موجود، عقاید متداول، فرآیندهای جاری، آثار مشهود و یا روندهای در حال گسترش توجه دارد. توجه آن در درجه اول به زمان حال است، هرچند غالبا رویدادها و آثار گذشته که به شرایط موجود مربوط می شوند را نیز، مورد بررسی قرار می دهد. تحقیق توصیفی با روابط بین متغیرها، آزمون فرضیه ها، پروراندن مفاهیم و قوانین کلی، اصول یا نظریه هایی که دارای روائی جهان شمول است، سرو کار دارد.
در یک جمع بندی کلی می توان گفت که تحقیق حاضر، یک تحقیق از نوع تحقیقات توصیفی – همبستگی می باشد. در این نوع پژوهش ها، هدف بررسی رابطه موجود بین متغیرهاست و داده ها از محیطی که به گونه ای طبیعی وجود داشته اند و یا از وقایع گذشته که بدون دخالت مستقیم پژوهشگر رخ داده است جمع آوری و تجزیه و تحلیل می شود(عبدالخلیق، آجین کیا،۱۳۷۹). همچنین از آنجایی که این تحقیق می تواند به طور عملی، مورد استفاده قرار گیرد، یک تحقیق کاربردی می باشد. همچنین برای تجزیه و تحلیل داده ها از ابزار آمار استنباطی استفاده شده است.

۳-۳ جامعه آماری، نمونه آماری، روش نمونه گیری

در تعریف جامعه آماری می‌توان به مجموعه ای از عناصر یا اطلاعات ثبت شده موجود که دارای ویژگی‌های مورد نظر تحقیق هستند، اشاره نمود. جامعه آماری به کل گروه افراد، وقایع یا چیزهایی اشاره دارد که محقق می‌خواهد به تحقیق درباره آن‌ها بپردازد. یک عضو جامعه آماری جزیی از کل جامعه آماری است بنابراین چارچوب جامعه آماری فهرستی از همه اعضای جامعه آماری است که از بین آن گروه نمونه انتخاب می‌شود. در این پژوهش، جامعه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۱ مورد مطالعه قرار گرفته اند. جهت تعیین تعداد نمونه از روش نمونه گیری سیستماتیک حذفی استفاده گردیده است؛ از طرفی نمونه آماری می بایست دارای شرایط زیر باشد:
سال مالی شرکت به پایان اسفند ماه ختم شود. (۱۴۲)
قبل از سال ۱۳۸۷ در بورس اوراق بهادار پذیرفته شده باشند. (۱۵)
جزء شرکت های سرمایه گذاری، واسطه گری مالی و بانک ها نباشند. (۳۴)
سهام شرکت از ابتدا سال ۱۳۸۷ تا پایان سال ۱۳۹۱ در بورس اوراق بهادار تهران معامله شده باشد. (۴۳)
اطلاعات مورد نیاز شرکت در دوره مالی مورد نظر در دسترس باشد. (۱۸)
با استفاده از ضریب (۰۶/۰) فرمول کوکران. (۸۴)

N= ۱۹۴
z= ۹۶/۱
d= ۰۶/۰