فایل دانشگاهی – بررسی تاثیر استراتژی های مدیریت سرمایه در گردش بر تغییرات قیمت سهام و ارزش …

p=

۵/۰

q=

۵/۰

n=

۱۱۰

با اعمال تمام پنج محدودیت، به اضافه استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه بالغ بر ۱۱۰ شرکت گردید.

۳-۴ قلمرو پژوهش

۳-۴-۱ قلمرو موضوعی پژوهش: عبارت است از بررسی تاثیراستراتژی های مدیریت سرمایه در گردش بر تغییرات قیمت سهام و ارزش افزوده نقدی در شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران.
۳-۴-۲ قلمرو مکانی پژوهش: شرط لازم برای انجام هر تحقیقی در دسترس بودن اطلاعات است.در وضعیت کنونی ایران ،تنها اطلاعات مالی و مربوط به شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار در دسترس است.همچنین با توجه به ضوابطی که سازمان بورس اوراق بهادار تعییین کرده است اطلاعات مربوط به شرکت های عضو بورس از کیفیت بالاتری برخورداربوده،منسجم تر و همگون تر است. بنابراین قلمرو مکانی تحقیق، کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشند.
۳-۴-۳ قلمرو زمانی پژوهش: در این تحقیق به منظور انجام آزمون های مورد نظر وبا توجه به اطلاعات موجود ،دوره زمانی تحقیق بین سالهای ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۱می باشد.

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است

۳-۵ روش گردآوری اطلاعات

جمع آوری اطلاعات بخش با اهمیتی در فرآیند پژوهش دارد. اطلاعات مورد استفاده در این تحقیق به دو دسته قابل تقسیم می باشند. دسته اول؛ اطلاعات مرتبط با مبانی تئوریک و ادبیات تحقیق می باشند که با مطالعات مقالات و پایان نامه های ایرانی و خارجی موجود در اینترنت ونشریات داخلی و خارجی ازطریق مطالعات کتابخانه ای فراهم گردید. دسته دوم؛ اطلاعات مربوط به به داده های متغیرهای تحقیق می باشند، داده های مورد نیاز پژوهش جهت آزمون فرضیه ها از طریق مراجعه به صورت های مالی حسابرسی شده شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، موجود در کتابخانه سازمان بورس اوراق بهادار تهران و نیز نرم افزار شرکت « تدبیر پرداز » (حاوی اطلاعات شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران اعم از صورت های مالی، قیمت، شاخص های گوناگون و …) و همچنین از وب سایت www.rdis.ir ، گردآوری شده است.

۳-۶ اهداف اساسی انجام پژوهش

هدف از این تحقیق بررسی یکی از جنبه های مدیریت مالی تحت عنوان مدیریت سرمایه در گردش است. در این تحقیق خواستار آنیم که تاثیر استراتژی های مدیریت سرمایه در گردش را بر تغییرات قیمت سهام و ارزش افزوده نقدی شرکت های ایرانی مورد بررسی قرار دهیم.
۳-۶-۱-۱ هدف اصلی اول از انجام پژوهش: شناسایی تاثیر استراتژی های سرمایه در گردش بر تغییرات قیمت سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.
۳-۶-۱-۲ اهدف فرعی اول از انجام پژوهش:
تبیین تاثیر استراتژی محافظه کارانه بر تغییرات قیمت سهام
تبیین تاثیر استراتژی جسورانه بر تغییرات قیمت سهام
تبیین تاثیر استراتژی میانه رو بر تغییرات قیمت سهام
۳-۶-۲-۱ هدف اصلی دوم از انجام پژوهش: شناسایی تاثیر استراتژی های سرمایه در گردش بر ارزش افزوده نقدی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
۳-۶-۲-۲ اهداف فرعی دوم از انجام پژوهش:
تبیین تاثیر استراتژی محافظه کارانه بر ارزش افزوده نقدی
تبیین تاثیر استراتژی جسورانه بر ارزش افزوده نقدی
تبیین تاثیر استراتژی میانه رو بر ارزش افزوده نقدی

۳-۷ فرضیه های پژوهش

۳-۷-۱-۱ فرضیه اصلی اول پژوهش: استراتژی های مدیریت سرمایه در گردش بر تغییرات قیمت سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر دارد.
۳-۷-۱-۲ فرضیه فرعی اول پژوهش:
استراتژی محافظه کارانه بر تغییرات قیمت سهام تاثیر دارد.