بررسی تاثیر اعتبار هیأت مدیره بر ارائه مجدد صورت های مالی- قسمت ۶۸

آگراوال و چادها (۲۰۰۵) دریافتند که وجود هیأت مدیره مستقل که با حسابداری و امورمالی آشنایی دارد احنمال ارائه مجدد صورت های مالی را کاهش می دهد. نتایج تحقیق حاضر همسو با تحقیقات پیشین در ایران حاکی از درصد بالای ارائه مجدد صورت های مالی توسط شرکت های ایرانی به دلیل اصلاح اشتباهات حسابداری و گزارش ارقام مربوط به آنها تحت عنوان تعدیلات سنواتی است (سروری مهر ۱۳۸۵ ، کردستانی و همکاران ۱۳۸۹). البته باید به یاد داشت که تجدید ارائه صورت های مالی همواره بینگر وجود تقلب و تبانی نیست و طیف اشتباهات سهوی تا گزارشگری متقلبانه را شامل می شود اما می توان اینگونه بیان نمود که از آن جهت سرپوش گذاشتن بر رفتار های متقلبانه مدیریت استفاده می گردد (نیکبخت و رفیعی ۱۳۹۱) از این رو می تواند معبار مناسبی برای ارزیابی اعتماد هیأت مدیره باشد.
با توجه به موارد مطرح شده بالا بررسی تاثیر ارائه مجدد صورت های مالی بر اعتبار هیأت مدیره در ۳ گروه بررسی شد. از این رو گروه اول به بررسی تاثیر ارائه و عدم ارائه مجدد صورت های مالی بر اعتبار هیأت مدیره و در گروه دوم و سوم از شاخص اهمیت برای بررسی تاثیر اقلام کم اهمیت و با اهمیت تعدیلات سنواتی بر اعتبار هیأت مدیره مورد بررسی قرار گرفت. متغیر های این ۳ گروه با استفاده از رگرسیون لجستیک و آماره های فصل سوم مورد بحث و بررسی قرار گرفت ، قرضیات مورد آزمون قرار گرفته و نتایج جدول ۵-۳ حاصل گردید.
۵-۳– خلاصه یافته‌ها
جدول ۵-۱: خلاصه یافته‌ها

شماره فرضیه عنوان فرضیه (اصلی/ فرعی) نتیجه
۱ اعتبار هیأت مدیره بر ارائه مجدد صورتهای مالی شرکت ها موثر است . تایید می‌شود
۱-۱ دوره تصدی اعضاء هیأت مدیره بر ارائه مجدد صورتهای مالی موثر است رابطه مثبت و معنادار
۱-۲ استقلال اعضاء هیأت مدیره بر ارائه مجدد صورتهای مالی موثر است . رابطه منفی و معنادار
۱-۳ عملکرد هیأت مدیره بر ارائه مجدد صورتهای مالی موثر است رابطه منفی و معنادار
۲ اعتبار هیأت مدیره بر ارائه مجدد صورتهای مالی ناشی از اقلام کم اهمیت شرکت ها موثر است . تایید می‌شود
۲-۱ دوره تصدی اعضاء هیأت مدیره بر ارائه مجدد صورتهای مالی ناشی از اقلام کم اهمیت موثر است. رابطه مثبت و معنادار
برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.