پژوهش – بررسی تاثیر اعتبار هیأت مدیره بر ارائه مجدد صورت های مالی- قسمت ۶۹

۲-۲

استقلال اعضاء هیأت مدیره بر ارائه مجدد صورتهای مالی ناشی از اقلام کم اهمیت موثر است .

رابطه منفی و معنادار

۲-۳

عملکرد هیأت مدیره بر ارائه مجدد صورتهای مالی ناشی از اقلام کم اهمیت موثر است.

رابطه منفی و معنادار

۳

اعتبار هیأت مدیره بر ارائه مجدد صورتهای مالی ناشی از اقلام با اهمیت شرکت ها موثر است .

تایید می‌شود

۳-۱

دوره تصدی اعضاء هیأت مدیره بر ارائه مجدد صورتهای مالی ناشی از اقلام با اهمیت موثر است

رابطه مثبت و معنادار

۳-۲

استقلال اعضاء هیأت مدیره بر ارائه مجدد صورتهای مالی ناشی از اقلام با اهمیت موثر است .

رابطه منفی و معنادار

۳-۳

عملکرد هیأت مدیره بر ارائه مجدد صورتهای مالی ناشی از اقلام با اهمیت موثر است

رابطه منفی و معنادار

۵-۴- جمع بندی و تفسیر
با توجه به فرضیه های تعیین شده در این پژوهش و اطلاعات گردآوری شده ، نتایج دلالت بر آن دارد که :
نتایج مربوط به فرضیه تاثیر اعتبار هیأت مدیره بر ارائه مجدد صورت های مالی با یافته های اومر و میرز (۲۰۱۱) مشابه است . بین اعتبار هیأت مدیره و ارائه مجدد صورت های مالی رابطه معنادار و منفی بر قرار است . بدین مفهوم که شرکت های با هیأت مدیره معتبر بدلیل نگرانی ها از سلب اعتبار ، کمتر اقدام به ارائه مجدد صورت های مالی خود می نمایند زیرا ارائه مجدد صورت های مالی اخبار نامطلوبی را از وضعیت گزارشگری شرکت به بازار مخابره می کند .از دیدگاه سرمایه گذاران ، اخبار ارائه مجدد فقط بیانگر مشکلات عملکرد دوره گذشته نیست بلکه پیش بینی مشکلات آتی برای شرکت و مدیریت آن نیز محسوب می شود. به عبارت دیگر موجب سلب اطمینان سرمایه گذاران نسبت به اعتبار و شایستگی مدیریت می گردد.(کاظمی ، ۱۳۸۹). زمانی که شرکتی اقدام به تجدید ارائه صورت های مالی خود می نماید یا حتی قصد تجدید ارائه را دارد ، ممکن است بازار واکنش نشان داده و ارزش سهام شرکت به شدت کاهش یابد. متعاقب اعلان ارائه مجدد این احتمال وجود دارد که تغییراتی در سطح مدیریت اجرای رخ دهد(وو، ۲۰۰۲). در اکثر مواقع ، ارائه مجدد صورت های مالی بیانگر وجود مشکلات در سیستم کنترل داخلی و نظام راهبری شرکت های بوده است که اعتبار و ارزش آن ها در بازار آسیب دیده و حتی در برخی اوقات منجر به ورشکستگی آن ها گردیده است . طبق نتایج وانگ ژیا (۲۰۰۶) ، بازده پائین ، کنترل توسط سهامدران دولتی ، مالکیت نهادی بالا، درجه اهرم مالی بالا و کوچک بودن اندازه شرکت و جابجای مدیران احتمال وقوع تجدید ارائه صورت های مالی را افزایش می دهند.پیرو یافته های وانگ ژیا (۲۰۰۶) و همسو با او یافته های تحقیق حاضر نیز بیانگر رابطه اندازه شرکت و ارائه مجدد صور تهای مالی است زیرا یکی از ویژگی‌های شرکت‌ها که بر ساختار مالی آن‌ها تاثیر دارد، اندازه شرکت است. اندازه شرکت یک متغیر کلی است و در مطالعات متعدد نمایانگر جنبه‌های مختلفی از شرکت است. اندازه شرکت می تواند نمایانگر اهرم شرکت باشد. اهرم عملیاتی و مالی وسیله دستیابی به سود بیشتر است. اندازه شرکت می تواند نمایانگر برتری رقابتی شرکت‌ها باشد. از آنجایی که سهم بیشتر از بازار نیاز به تولید و فروش بیشتر دارد لذا داشتن منابع مالی کافی و اندازه بزرگتر می تواند شرکت را در تولید بیشتر و صرف هزینه‌های تولیدی و بازاریابی گزاف‌تر یاری نمایند که در نهایت ایجاد مزیت های رقابتی نماید. اندازه شرکت می تواند نمایانگر توانایی مدیریت و کیفیت طرح‌های حسابداری باشد. توسعه اندازه شرکت نشانگر مدیریت قوی است که با استفاده از طرح های کارامد حسابداری سعی در افزایش منابع اقتصادی شرکت داشته است. اندازه شرکت می‌تواند نمایانگر کارایی اطلاعاتی باشد. معمولا شرکت‌های بزرگتر بیشتر مورد توجه تحلیل گران و سرمایه‌گذاران قرار می‌گیرند به همین جهت اطلاعات حسابداری کارایی بیشتری در شرکت های بزرگتر دارد. اندازه شرکت می‌تواند نمایانگر ریسک کلی شرکت باشد. توان مالی بیشتر می تواند سبب کاهش ریسک کلی شرکت شود زیرا شرکت های بزرگ تر در معرض ایمنی عمومی بیشتری می‌باشند و به خاطر اینکه بیشتر مورد توجه تحلیل‌گران مالی قرار دارند، شناخته شده‌تر می‌باشند. ( یزدانی، ۱۳۸۴). کیم و لیو (۲۰۰۳) در پژوهشی تحت عنوان رابطه مدیریت سود و اندازه شرکت، مشاهده نمودند که اندازه شرکت نقش متفاوتی در مدیریت سود بازی می کند. از یک سو شرکت‌های کوچک به منظور اجتناب از گزارش زیان، درگیر مدیریت سود می‌شوند و از سوی دیگر شرکت‌های متوسط و بزرگ برای اجتناب از گزارش کاهش سود به مدیریت سود اقدام می‌کنند. نتیجه این تحقیق حاکی از آن است که بین اندازه شرکت و تجدید ارائه صورت‌ها مالی رابطه منفی و معنادار وجود دارد. هر چه اندازه شرکت بزرگتر باشد، دستورالعمل‌ها و روش‌های شرکت عینی‌تر می‌شود.
 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.