بررسی تطبیقی درخواست طلاق از سوی زن در مذاهب-دانلود پایان نامه حقوق

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی تطبیقی درخواست طلاق از سوی زن در مذاهب اسلامی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

معنای ضرر و ضرار

در مورد ضرر اهل لغت معنایی مختلفی ذکر کرده اند که در ادامه مواردی از آن اشاره می شود.

صحاح اللغه ضرر اخلاف نفع می داند.

صاحب قاموس علاوه بر آن معنای سوء حال را هم آورده است.

لغایه ابن اثیر و مجمع البحرین ضرر را نقض در حق دانسته اند.

مصباح المنیر ضرر را به معنای عمل ناپسند نسبت به یک شخص یا نقص در اعیان می گیرد. در مفردات راغب اصفهانی ضرر به سوء حال معنا شده اعم از سوء حال نفس به خاطر قلّت علم و فضل و یا سوء حال بدن به خاطر فقدان عضوی از اعضا و یا به خاطر قلّت مال و آبرو.

اختلاف نظر بین اهل لغت به علت استعمالات مختلف کلمۀ ضرر امر طبیعی است ولی این اختلاف به فقه سرایت کرده و موجب اختلاف آرای فقهی شده است. نایینی معتقد است ضرر عبارت است از هر نقصان در مال یا آبرو و یا جان ضرر دیگر ولی در مودر نفس و مال کلمۀ ضرر استعمال می شود اما در مورد فقدان احترام و آبرو کلمۀ ضرر کمتر استعمال می شود مثلاً گفته می شود. فلان شخص در آن معامله ضرر کرد است یا دارویی که مصرف کرد مضر بود یا برایش ضرر داشت ولی اگر کسی از دیگری هتک آبرو بکند اصطلاحاً گفته نمی شود که به دو ضرر زده است.

به نظر امام خمینی (قده) ضرربه معنای ضد نفع و مقابل نفع است.

کلمۀ ضرار نیز دارای معانی مختلفی است ضرار بر وزن فعال مصدر باب مفاعله است باب مفاعله دلالت بر اعمال طرفینی می کند پس ضرار که مصدر باب مفاعله است مبین امکان ورود ضرر به دو جانب است و            بر خلاف ضرر که همیشه از یک طرف علیه طرف دیگر وارد می شود و با توجه به قید طرفینی بودن برای ضرار معانی مختلفی ذکر شده است.

معنای اول ضرار مجازات بر ضرری است که از جانب دیگری به انسان می رسد و معنای دوم ضرر رساندن متقابل دو نظر است به یکدیگر و قول سوم این است که ضرر در مواردی است که شخصی به دیگری ضرر می رساند تا خودش منتفع شود و ضرار در موردی است که با ضرر رسانیدن به دیگری نفعی عایدی شخصی نشود بنابر قول چهارم ضرر و ضرار دارای معانی واحد هستند و این چهار معنا در نهایه این تاثیر هم دیده است.. صاحب قاموس در معنای پنجمی برای ضرار آورده و آن را معادل ضیق گرفته است.

در معنای ششم ضرر به معنای اضرار عمدی و ضرر مشتمل بر اضرار عمدی و غیرعمدی است و چنانچه در مقابل هم قرار گیرند ضرر، زیان زدن غیرارادی است و ضرار و زیان زدن ارادی. مرحوم محقق نائینی ظاهراً این معنا را پذیرفته است.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

هدف کلی: بیان وشناسایی حق طلاق زن در مذاهب اسلامی

اهداف جزئی:

1-بیان و شناسایی حق طلاق به درخواست زن و شرایط آن در مذاهب اسلامی

2-بیان و شناسایی آثار و پیامد منفی و مثبت حق طلاق به درخواست زن در مذاهب اسلامی

3-بیان و شناسایی راهکارهایی پیشگیری ناشی از حق طلاق به درخواست زن در مذاهب

ج)سوالات تحقیق

1- بررسی تطبیقی حق طلاق از سوی زن در مذاهب چگونه است؟

2-  مهمترین عوامل درخواست طلاق از سوی زن در مذاهب های اسلامی چیست؟

3- آیا ارائه راهکارهای حقوقی و فقهی طلاق از سوی زن  در سایر مذاهب همانند کشور ایران است؟

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه بررسی تطبیقی درخواست طلاق از سوی زن در مذاهب اسلامی

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با PDF):

پایان نامه بررسی تطبیقی درخواست طلاق از سوی زن در مذاهب اسلامی