بررسی رژیم حقوقی حاکم بر قراردادهای بیمه بین المللی-پایان نامه ارشد

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

  رژیم حقوقی حاکم بر قراردادهای بیمه بین المللی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

 

بند چهارم : شرط [1]

این شروط استاندارد که قبلاً در سراسر جهان به کار می رفت و از اویل دهه 80 نیز مورد توجه مؤسسه بیمه گران لندن [2] قرار گرفتند که خطرات تحت پوشش قرارداد بیمه را به طریقی تعریف می کنند که با تعریف خطرات تحت پوشش شروط تمام خطر « شرط بدون خسارت » و « شرط خسارت » متفاوت است . شرط A تمام خطرها و زیان ها را به گونه ای مشابه شرط تمام خطر تحت پوشش قرار می دهد . شرط C صرفاً زیانهای ناشی از اعمال مربوط به خسارات مشترک را تحت پوشش قرار می دهد . مهمترین خطراتی که در شروط B و A و C تحت پوشش قرار نمی گیرند عبارت از مواردی از آسیب دیدن یا از میان رفتن کالا و هزینه هایی که به خطای عمدی بیمه گذار مربوط می گردد . تلف شدن ، فرسودگی و پارگی عادی کالا در جریان حمل و نقل مواردی از آسیب دیدن و از میان رفتن و هزینه هایی که کافی نبودن یا نامناسب بودن بسته بندی عیب ذاتی کالا یا نوع آن، تأخیر ، اعسار یا ورشکستگی بانک یا اجاره کننده کشتی ناشی شده اند. خطرهای جنگ و اعتصاب به طور عادی تحت پوشش این شروط قرار نمی گیرند ولی می توان آنها را طبق شرط مکمل بیمه نمود. این شروط استاندارد که از جانب طرفین از قبل پذیرفته شده است در این برهه نمونه ای از ناقل مسئولیت از نوع اجباری آن است . [3]


بند پنجم : شروط دیگر

1 ـ شرط مربوط به اعتصابات ، شورش ها و نا امنی های داخلی

این شرط از میان رفتن یا آسیب دیدن کالا بر اثر اعتصاب ، شورش و نا امنی داخلی را پوشش می دهد . اما خسارات ناشی از جنگ های داخلی و انقلابها را در بر نمی گیرد .

2 ـ شرط انبار به انبار [4]

در شرط انبار به انبار کالا از لحظه ای که در مبدأ سفر از انبار خارج می گردد تا هنگام ورود به انبار یا محل نگهداری در مقصد یا تا زمان تعیین شده در بیمه نامه پس از تکمیل تخلیه بار در بندر مقصد ، هر کدام زودتر باشد بیمه می شود .

[1] . CBA: collective bargaining agreement

[2] . institute of London underwriter

[3]. طارم سری ، مسعود ، پیشین، ص 90

[4] . warehouse to warehouse clause

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه رژیم حقوقی حاکم بر قراردادهای بیمه بین المللی

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با PDF):

پایان نامه رژیم حقوقی حاکم بر قراردادهای بیمه بین المللی