بررسی شرایط حجیت اقرار -دانلود پایان نامه ارشد حقوق

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

  بررسی اقرار در سیاست کیفری ایران و فقه امامیه

قسمتی از متن پایان نامه :

 

تجزیه پذیر بودن

بر خلاف اقرار در امور مدنی که در آن غیر قابل تجزیه بودن اقرار پذیرفته شده است و در این باره ماه 1282 قانون مدنی صراحتاً مقرر می دارد . « اگر موضوع اقرار در محکمه مقید به قید و وصفی باشد مقرله نمی تواند آن را تجزیه کرده و از قسمتی از آن که به نفع اوست به ضرر مقر استفاده نماید و از جزء دیگر آن صرف نظر کند » در امور کیفری به زعم حقوقدانان ، «اقرار قابل تجزیه و تقسیم است»[1] یعنی قاضی با اختیار و سنجش می تواند قسمتی از اقاریر و اعترافات متهم را که معتبر می داند بپذیرد و جزء دیگر آن را مردود و بی اعتبار بداند مثلاً اگر متهم ضمن اقرار به جرم به یکی از جهات رافع مسئولیت جزائی مانند جنون یا دفاع مشروع و غیره استفاده کند قاضی رسیدگی کننده چنانچه اقرار او را در ارتکاب جرم با توجه به مجموع دلایل و قرائن و امارات ، مقرون به صحت بداند می پذیرد ولی قسمت دیگر اقرار را که از موجبات معافیت متهم از مجازات است و به نظر او احراز و اثبات نشده است مردود اعلام نماید . «در این مورد رای شماره 1315 مورخ 28/4/2519 (1341) هیئت عمومی دیوان کشور بشرح زیر بخوبی توضیح دهنده مطلب می­باشد»: شخصــی به اتهام قتـل عمدی، به استنـاد اقرارخودش وگـواهی پزشک قانونـی و اظهارات مامور جلب و گزارش اداره آگاهی، تحت تعقیب واقع و به موجب رای شعبه سوم دادگاه جنائی به ده سال حبس با اعمال شاقه، محکوم شد. از این رای فرجام خواسته می شود و شعبه هشتم دیوانعالی کشور به استناد انکه « آلت جارحه و امارات دیگری که موئد اقرار منتسب به متهم باشد وجود ندارد و اقرار به مراجعه به دکان مقتول و قتل وی کافی نیست حکم ممیز عنه را فاقد جهات استدلال دانسته و آن را نقض می­کند. شعبه چهارم دادگاه جنائی پس از رسیدگی مجدداً وی را به ده­سال حبس بااعمال شاقه محکوم می­نماید و بر اثرفرجام خواهی محکوم، دیوانعالی کشور درجلسه هیئت­عمومی چنین نظر می دهد .

«… با قبول اقرار متهم در رفتن به دکان و قتل مجنی علیه و بالاخره با قابل تجزیه بودن اقرار در امور جزائی رای صادره را ابرام می نماید ) زیرا در مرحله رسیدگی ، چون ثابت شده بود که اقرار متهم در رفتن به دکان مجنی علیه صحیح نیست ، شعبه هشتم دیوانعالی کشور ، عقیده داشته بود که اقرار متهم قابل تجزیه نیست و در هر دو مورد رد میشود که هیئت عمومی آن را نپذیرفته است »[2] .

بند دوم : اقسـام اقـرار

اقرار را ازجهات گوناگون میتوان تقسیم­بندی نمود درکه­تقسیم­بندی ذیل به برخی از آنها اشاره می­شود.

الف : اقسـام اقـرار بلحـاظ شیـوه بـروز

اقرار از حیث شیوه بروز بر 5 گونـه تقسیم شـده است . 1 ـ اقـرار فعـلی و لفظـی . 2 ـ اقرار شفاهی و کتبی . 3 ـ قرار داوطلبانه و اجبـاری . 4 ـ اقـرار کلـی و جـزئی . 5 ـ اقرار ساده ، مقید و مرکب .

[1] – آشوری , محمد ، تقریرات درس آئین دادرسی کیفری 2 ،  صفحه 222

[2] – نوری ، رضا ، «اقرار یا ملکه دلایل» مهنامه قضائی ، سال 13 ,شماره 150 . مرداد 1357 ه . ش ، صفحه 59 .

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف و کاربردها 

1- شناخت مبانی حقوقی و قضایی و شرایط قانونی اقرار در نظام دادرسی کیفری ایران . 2- رفع چالشهای نظری موجود در گفتمان حقوقی موسسات و مراکز اموزش عالی با ذکر ویژگیهای لازم الرعایه در تحصیل اقرار در فرایند دادرسی کیفری در محاکم . 3- ارائه رهیافتها و راهکارهای نوین برای مراجع قضایی به ویژه تقنینی برای کشف حقیقت نزد دادرسان محاکم می باشد . نظر به جایگاه اقرار در روند اثبات دعاوی ، این پژوهش نظیر سایر پژوهشهای مربوط به ادله اثبات دعوا ، می تواند کارآیی مطلوب و موثری در اجرای عدالت داشته باشد و در جرایمی نیز که محور بحث این پایان نامه است ، در اثبات جرایم مستوجب حد و قتل قانونگذار از اقرار سخن به میان آورده است ، که تجزیه و تحلیل مباحث مربوط به این دلیل اثبات در عمل می تواند راهگشایی برای قضات ، کمیسیون مجلس و دانشجویان حقوق باشد . لذا تبیین و توضیح موارد مربوط به اقرار در امور کیفری ، سبب روشن شدن جایگاه این ادله اثبات دعوی کیفری خواهد شد .

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه بررسی اقرار در سیاست کیفری ایران و فقه امامیه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با PDF):

پایان نامه بررسی اقرار در سیاست کیفری ایران و فقه امامیه