بررسی شرط بودن مباشرت در حضانت-پایان نامه رشته حقوق

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

  آسیب شناسی فقهی قوانین حضانت

قسمتی از متن پایان نامه :

 

ضمانت اجرای حضانت درحقوق ایران

امر حضانت طفل قبل از اینکه یک امر حقوقی ویا یک تکلیف قانونی تلقی شود یک امر اخلاقی وخانوادگی است وبه حکم لطایف وظرایفی که دراجرای آن وجود دارد طبعاً تنها ضمانت اجرای حقوقی نمی تواند کاملاًدراجرای حقوق وتکالیف والدین نسبت به طفل نظارت نماید. مضافاًبه اینکه درقانون مدنی ایران درمورد حضانت تنها برای بعضی از حقوق وتکالیف، ضمانت اجرا تعیین نموده، درحقوق ایران در مورد حضانت طفل سه مورد وجود دارد که ضمانت اجرا پیش بینی شده(بندرچی، 1388):

1-اولین مورد این است که فرد یا افراد یا موسسه از اعمال حضانت شخص دارنده حق حضانت جلوگیری نماید و برای اینکار ممکن است به یکی از اقدامات زیر دست بزند.

طفل را از والدین او یا کسی که حق حضانت او را دارد برباید یا از تسلیم کردن طفل به آنها خودداری کند. ضمانت اجرای عدم تسلیم طفل به دارندگان حق حضانت درماده 632 قانون تعزیرات به شرح زیر بیان شده است:

«اگر کسی از دادن طفلی که به او سپرده شده است درموقع مطالبه اشخاص که قانوناًحق مطالبه دارند امتناع کند به مجازات از سه ماه تا شش ماه حبس یا به جزای تقدی از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا سه ملیون ریال محکوم خواهد شد. »

عبارت در موقع مطالبه اشخاصی که حق مطالبه دارند در ماده فوق نه تنها شامل پدر و مادر که طبیعتاًحق حضانت دارند می باشد، بلکه موسسات دولتی و غیر دولتی و اشخاص ثالثی را نیز که به نحوی از انحاء حق مطالبه طفل را دارند شامل می شود. این اشخاص و موسسات ممکن است نتیجه اجرای ماده 1173 قانون مدنی باشد که مقرر می دارد که هرگاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر ومادری که طفل تحت حضانت اوست صحت جسمانی ویا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد می تواند به تقاضای اقربای طفل یا به تقاضای قیم او یا به تقاضای رئیس حوزه قضایی هر تصمیمی را که طفل مقتضی بداند اتخاذ کند.

2-ضمانت اجرای خودداری از اعمال حضانت

هرگاه یکی از والدین از انجام تکالیف خودداری کند در این صورت طبق ماده1172 قانون مدنی الزام به تکلیف می شود و در صورتیکه الزام موثر نباشد به هزینه پدر دیگر از ابوین یا شخص ثالث عمل حضانت را انجام می دهد(بندرچی، 1388).

نکته ای که درماده فوق قابل توجه است آن است که هرگاه مادر در مدتی که حضانت بعهده اوست از نگاهداری امتناع نماید پس از اجبار و عدم انجام آن به هزینه پدر نگاهداری می شود و این امر ظاهراً برخلاف اصول مسلم حقوقی است که هزینه انجام تکلیف هرکسی بر عهده خود او است(بندرچی، 1388).

3-ضمانت اجرای عدم مواظبت طفل

در هر حال درصورت عدم مواظبت طفل ضرر و زیانی که بر شخص ثالث وارد می شود ضامن خواهد بود. مسولیت جزایی-بموجب ماده 633 قانون مجازات اسلامی: «هرگاه کسی شخصاً یا به دستور دیگری طفل یا شخصی را که قادر به محافظت خود نمی باشد در محلی که خالی از سکنه است رها نماید به حبس از شش ماه تا دوسال و یا جزای نقدی از سه میلیون تا دوازده میلیون ریال محکوم خواهد شد و اگر در آبادی و جایی که دارای سکنه باشد رها کند تا نصف مجازات مذکور محکوم خواهد شد وچناچه 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-4 اهداف تحقیق

  1. بررسی حق بودن یا تکلیف بودن حضانت.
  2. بررسی شرط بودن مباشرت در حضانت.
  3. بررسی متغییرهای موثر در حضانت.
  4. بررسی قلمرو زمانی حضانت.

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه آسیب شناسی فقهی قوانین حضانت

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با PDF):

پایان نامه آسیب شناسی فقهی قوانین حضانت