بررسی نقش اسلام وکشورهای اسلامی دررعایت واهمیت حقوق کودکان-پایان نامه حقوق

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی حقوق کودک درمخاصمات مسلحانه درحقوق اسلام

قسمتی از متن پایان نامه :

 

  
بنداول: جنگ ازدیدگاه قرآن واسلام
     قبل­ازاینکه وارد مبحث بررسی حقوق کودک درمخاصمات­مسلحانه ازنظراسلام شویم به دیدگاه قرآن در موردجنگ می­پردازیم. جنگ یکی­از پدیده­هایی­است که جامعه­شناسان ومتفکران اجتماعی پیرامون آن به ارائه نظرات­پرداخته وجنبه­های گوناگون آن­را ازدیدگاه­های مختلف موردمطالعه قرارداده­اند گرچه ­این عطف­توجه  به­مانندسایر پدیده­ها ومسائل اجتماعی نبوده وجامعه­شناسان به این ­ایده نسبت به سایر­جوانب زندگی­کمتر توجه کرده­اند. باهمه­ اینها مطالعاتی­که­ درباره جنگ انجام پذیرفته و نظریاتی که دراین­خصوص ارائه گردیده شامل جوانب­گوناگون این­پدیده ازجمله عامل ایجاد جنگ، اثرات اجتماعی، اقتصادی­آن، عواملی­که منجر به پیروزی یا شکست درجنگ می­شود ومانند اینها می­باشد.
     اسلام درمورد جنگ دیدگاه خاص­خود را دارد، در بیان دیدگاه کلی اسلام نسبت به جنگ، مرحوم علامه طباطبایی درتفسیرگرانقدر«المیزان»  می­فرمایند: مسئله جنگ وجدال واختلافاتی که­منجر به­جنگ­های خسارت­زا می­شود امری است که در مجتمعات بشری­گریزی از­آن نیست وخواه ناخواه پیش می­آید و اگراین امرقهری نبود، انسان­درخلقتش به قوایی­که جزدرمواقع دفاع  بکارنمی­رود از قبیل­غضب و شدت ونیروی فکری مجهز نمی­شد پس این­که می بینیم انسان به چنین قوایی دربدن و درفکرش مجهز است ­خود دلیل بر این­است که وقوع جنگ اجتناب­ناپذیر نیست و چون چنین­است به حکم فطرت،  برجامعه­اسلامی واجب است­که همیشه ودر هرحال تا آنجا که می­تواند و به همان اندازه­ای که احتمال می­دهد­ دشمن مجتمع­صالحش مجهز باشد خود را مجهز کند.1
درمتون­اسلامی نسبت به­امرپیکار ومبارزه که با تعابیری همچون «جهاد» و« قتال» مشخص­شده، توجه فراوانی­مبذول­گردیده وازآنجا که این مهم به­عنوان یکی از واجبات دینی به شمار می­رود ودراسلام دارای جایگاه ویژه واهمیت قابل توجهی است، مباحث بسیاری درباره آن از دیدگاه­های مختلف به­عمل­آمده است. قرآن وکتب حدیث اعم ازعامه وخاصه مکرراًٌ درمناسبات مختلف به بیان جنبه­های گوناگون جهاد از قبیل: اهمیت، شرایط جنگ و صلح و مسائلی از این قبیل پرداخته­اند.
قرآن­ دربرخی ازآیات مسلمانان را امر به جنگ و جهاد کرده وآن را یکی از وظائف آنان برشمرده و حتی گروه­هایی را که مسلمین با آنها مبارزه می­کنند مشخص می­نماید. خداوند درسوره بقره آیه 216 می­فرماید: «حکم جهاد برای شما مقررگردید وحال آنکه برشما ناگوار و مکروه است ولیکن چه بسیار شود که چیزی را شما ناگوار شمارید ولی به حقیقت خیر و صلاح در آن بوده و چه بسیار شود که چیزی را دوست دارید و درواقع شر وفساد شما درآن است و خداوند برمصالح امور داناست و شما نادانید.»1ونیز خداوند می­فرماید:« یا ایها­النبی­حرض­المؤمنین­علی­القتال»2 ای پیامبر مؤمنان را به جنگ وکارزار تشویق کن. «وقاتلو حتی­الاتکون فتنه ویکون الدین الله»3 و با کافران جهاد کنید تافتنه و فساد از روی زمین بر طرف شود و همه را آئین، دین خدا باشد.
دسته­ای ازآیات هستند که هدف­کلی مبارزه و جهاداسلامی را مشخص­می­نمایند یعنی«سبیل الله »، بنابر این­آیات مسلمانان بایدبرای رسیدن به این هدف و به منظور جلوگیری از ایجاد موانعی که دراین راه وجود دارد به مبارزه برخیزند. «وقاتلو هم فی سبیل الله و اعلموا ان­الله سمیع علیم»4 وجهاد کنید در راه خدا و بدانید که خدا به گفتار و کردار خلق شنوا و داناست. همچنین درسوره نساء آیه 76  می­فرمایند: «الذین­امنوایقاتلون فی­سبیل­الله والذین کفروا یقاتلون فی­سبیل­الطاغوت.» اهل ایمان در راه خدا و کافران در راه شیطان جهاد می کنند.

  1. 1. طباطبایی ، سید محمد حسین ، المیزان فی تفسیر القرآن ، ج17، ترجمه سید محمد باقر موسوی همدانی ،تهران ،کانون انتشارات محمدی ، چاپ سوم، 1363 ، ص 179

1.کتب علیکم القتال و هو کره لکم و عسی ان تکرهواشیئاٌ و هو خیر لکم و عسی ان تحبوا شیئاً وهو شر لکم و الله یعلم و انتم لاتعلمون.

  1. سوره انفال آیه 65 ونیز سوره نساء آِیه 84
  2. سوره بقره آیه 193 وسوره انفال آیه 39
  3. سوره بقره آیه 244

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سئوال های تحقیق
1- آیا مقررات وضع شده بین­المللی درحمایت ازحقوق کودکان درمخاصمات جامع وکامل است؟
2- راه حل­های پیشگیرانه برای رعایت حقوق کودکان درمخاصمات چیست؟
3- نقش اسلام وکشورهای­اسلامی دررعایت واهمیت حقوق کودکان چگونه است؟

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه بررسی حقوق کودک درمخاصمات مسلحانه درحقوق اسلام

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با PDF):

پایان نامه بررسی حقوق کودک درمخاصمات مسلحانه درحقوق اسلام