بررسی و ارزیابی بانک توسعه صادرات ایران در چارچوب سازمان یادگیرنده- قسمت ۱۱

مارکوارت بر اساس مدل سیستمی سازمان یادگیرنده، جنبه های اصلی و کلیدی مفهوم سازمان یادگیرنده را در قالب پنج زیر سیستم، یادگیری – سازمان – افراد – دانش – فن آوری به طور موشکافانه بررسی می کند.
به عقیده مارکوارت تمامی این زیر سیستم های پنچ گانه برای یادگیری سازمانی پایدار و مستمر و اطمینان از مؤفقیت سازمانی ضروری هستند.
۱-۸-۱- یادگیری
سیستم فرعی محوری سازمان یادگیرنده است که شامل انواع، سطوح و مهارت های یادگیری است.
۱-۸-۲- سازمان
این سیستم فرعی شامل چهار جزء است که عبارتند از:
چشم انداز
فرهنگ
استراتژی
ساختار
۱-۸-۳- افراد
شامل مدیران و رهبران، کارکنان، مشتریان، شرکاء و متحدان، عرضه کنندگان و فروشندگان و جامعه است.
۱-۸-۴- دانش
‌این زیر سیستم به مدیریت کسب و ایجاد دانش در یک سازمان اشاره دارد. این زیر سیستم فرایند توسعه دانش در یک سازمان را شامل کسب، خلق، ذخیره، تحلیل، انتقال و به کارگیری دانش می داند. این عناصر به طور مستمر و تعاملی ارتباط دارند. دانش شامل (کسب، ایجاد، ذخیره، تحلیل، انتقال، به کارگیری).
۱-۸-۵- فن آوری
‌متشکل از شبکه های فن آوری یکپارچه و ابزارهای اطلاعاتی است که دست یابی و تبادل اطلاعات و یادگیری در یک سازمان یادگیرنده را فراهم می کند. این زیر سیستم در برگیرنده ابزارهای الکترونیکی و روش های پیشرفته از قبیل کنفرانس های رایانه ای و همکاری مبتنی بر پشتیبانی رایانه ای است. فن آوری شامل توسعه یادگیری، مدیریت دانش می باشد.
پرسش نامه ای تهیه خواهد شد تا تمامی ابعاد و مؤلفه های موجود در یک سازمان یادگیرنده بر اساس مدل مفهومی استفاده شده در این پژوهش را در برگیرد.
۱-۹- فرضیه‏ های تحقیق
۱-۹-۱- فرضیه اصلی:
بانک توسعه صادرات ایران از ویژگی های سازمان یادگیرنده برخوردار است.
۱-۹-۲- فرضیه های فرعی:
پویایی یادگیری در بانک توسعه صادرات ایران وجود دارد.
تحول سازمانی در بانک توسعه صادرات ایران وجود دارد.
افراد در بانک توسعه صادرات ایران تواتمند می شوند (منظور از افراد کارکنان مشتریان ذینفعان).
مدیریت دانش در بانک توسعه صادرات ایران وجود دارد.
فن آوری اثر بخش یادگیری در بانک توسعه صادرات ایران وجود دارد.
۱-۱۰- اهداف تحقیق
۱-۱۰-۱- اهداف علمی
هدف اصلی این تحقیق ارزیابی بانک توسعه صادرات ایران از لحاظ سازمان یادگیرنده بااستفاده از مدل سیستمی سازمان یادگیرنده مارکوارت می باشد.
۱-۱۰-۲- اهداف کاربردی این تحقیق
شناخت عوامل مؤثر بر یادگیری سازمانی در بانک توسعه صادرات ایران
بررسی وضعیت زیر سیستم ها و ابعاد سازمانی یادگیرنده در بانک توسعه صادرات ایران
بررسی ارتباط بین این عوامل و زیر سیستم ها با یادگیری سازمانی
بیان تفاوت های سازمان های سنتی و سازمان های یادگیرنده
ارائه پیشنهاد در جهت بهبود سطح یادگیری سازمانی در بانک توسعه صادرات ایران
کسب مزیت رقابتی با توجه به دستیابی به خدمات بهتر و برتر.
۱-۱۰-۳- جنبه نوآوری و جدید بودن در تحقیق چیست
بهبود مداوم
افزایش توان رقابتی
افزایش مهارت فردی و گروهی
تغییر در رفتار و نگرش افراد

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.