سامانه پژوهشی – بررسی و ارزیابی بانک توسعه صادرات ایران در چارچوب سازمان یادگیرنده- قسمت ۱۲

کاشتن بذر تغییر پذیری در نهاد ها و سازمان ها
افزایش پویایی درونی و ذاتی سازمان
۱-۱۱- نوع روش تحقیق
نوع تحقیق کاربردی و به روش توصیفی – پیمایشی انجام می شود. میزان برخورداری بانک توسعه صادرات ایران را از ویژگی های سازمان یادگیرنده از طریق نظر سنجی از رؤسا ، معاونین و کارشناسان بانک سنجیده شود. تحقیق پیمایشی اندازه گیری نگرش ها، سلیقه ها و الگوها و شیوه های زندگی و رفتار افراد به کار می‌رود.
جامعه آماری: کارکنان بانک توسعه صادرات ایران (شعب و ستاد) می باشند.
۱-۱۲- روش گردآوری اطلاعات
۱-۱۲-۱- مطالعه اسناد و مدارک و داده های آرشیوی شامل
کتب تخصصی در این زمینه
– مقالات برگرفته از اینترنت
– پایان نامه ها
– نشریات
– اسناد و مدارک موجود مثل بخش نامه ها، دستورالعمل ها و آمارهای منتشر شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانک توسعه صادرات ایران.
۱-۱۲-۲- روش میدانی
۱-۱۲-۲-۱- پرسش نامه
سؤالات پرسش نامه تحقیق حاضر شامل دو بخش سؤالات عمومی و سؤالات تخصصی خواهد بود.
الف) سؤالات عمومی:
در سؤالات عمومی اطلاعات کلی و جمعیت شناختی در رابطه با پاسخ دهندگان جمع آوری خواهد گردید.
این بخش شامل پنج پرسش در خصوص میزان تحصیلات، جنسیت، نوع شغل (مدیریت، تخصصی، اجرایی) محل خدمت (اداره مرکزی، و شعب با ذکر درجه ۱ و ۲ و ۳)‌ و سابقه خدمت، جامعه آماری در بانک توسعه صادرات ایران است.
ب) سؤالات تخصصی:
شامل پرسش نامه تخصصی بوده که بر اساس پنج شاخص سازمان یادگیرنده معرفی شده توسط مارکوارت، پویایی یادگیری، تحول سازمانی، توانمند سازی افراد، مدیریت دانش و به کارگیری فن آوری موسوم به نیمرخ سازمان یادگیرنده (LOP) و با توجه به سؤالات پیشنهادی مایکل مارکوارت در خصوص مؤلفه های مکانیزم های یادگیری سازمانی شامل محیط یادگیری، تعیین نیازهای رشد و یادگیری تأمین نیازهای رشد و یادگیری و به کارگیری یادگیری در محیط کار برای سازمانی مثل بانک توسعه صاردات ایران خواهد بود.
۱-۱۳- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
در این پژوهش برای سنجش دیدگاه ها و نگرش افراد مورد تحقیق از پرسش نامه مارکوارت شامل ۵۰ سؤال استفاده خواهد شد سؤالات ۴ گزینه ای می باشند که براساس زیر طبق مدل مارکوارت امتیاز داده می شود:‌
گزینه ۱: اصلاً مصداق ندارد (۱۰ امتیاز)
گزینه ۲: تا حدی مصداق دارد (۲۰ امتیاز)
گزینه ۳:‌ در بیشتر موارد مصداق دارد (۳۰ امتیاز)
گزینه ۴: کاملاً مصداق دارد (۴۰ امتیاز)‌.
نمره‌ی ۲۰ بعنوان نمره آزمون یا میانگین در نظر گرفته شده است علت انتخاب نمره‌ی ۲۰ از نظر پژوهشگر این بوده که آیا سازمان مورد ارزیابی ما با توجه به شرایط کشورمان آیا به – تا حدی مصداق دارد- نزدیک است یا خیر.
فرضیه‌های پژوهش با استفاده از روش های آماری مناسب آزمون t تک نمونه‌ای و دو نمونه‌ای، تحلیل واریانس یک طرفه، تحلیل اندازه‌های تکراری و آزمون‌های همبستگی پیرسون و اسپیرمن مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهند گرفت.
جدول ۱-۱: متغیر های تحقیق و سؤالات پرسش نامه

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.

متغیرهای مورد بررسی مؤلفه ها
سازمان یاد گیرنده پویایی یادگیری
تحول سازمانی