مقاله علمی با منبع : بررسی و ارزیابی بانک توسعه صادرات ایران در چارچوب سازمان یادگیرنده- قسمت …

توانمند سازی افراد

مدیریت دانش

فن آوری اثر بخش یاد گیری

مکانیزم ها

محیط تسهیل کننده‌ی یادگیری

تشخیص نیازهای یادگیری و توسعه

برآورده کردن نیازهای یادگیری و توسعه

به کارگیری دانش فراگرفته شده

تنوع و تقسیم بندی سؤالات به شکلی خواهد بود تا تمام ابعاد و مؤلفه های سازمان یادگیرنده طبق مدل مفهومی ارائه شده در تحقیق حاضر و همچنین مکانیزم های یادگیری سازمانی را در برگیرد.
فصل دوم
ادبیات و پیشینه تحقیق
۲-۱- مقدمه
یادگیری سازمانی ضرورتاً یک فعالیت شناختی نیست، از آنجا که سازمان ها فاقد ویژگی ها ی ادراکی هستند برای درک این مفهوم ما باید ویژگی هایی را جستجو کنیم که سازمان ها بتوانند با استفاده از آن ویژگی ها، درک کامل و پرمفهومی برای کسب مهارت و نحوه استفاده از یادگیری سازمانی را دارا باشند.
مهم ترین مهارت این است که چگونگی فراگیری را یاد بگیرم حتی یاد بگیریم که چطور در این فصل به مفاهیم یادگیری سازمانی، سازمان یادگیرنده، دیدگاه های مطرح در خصوص سازمان یادگیرنده و انواع مدل‌های سازمان یادگیرنده و انواع یادگیری و تحقیقات انجام شده در این خصوص خواهیم پرداخت.
۲-۲- مفهوم یادگیری سازمانی
یادگیری سازمانی تعاریف متعدد و گوناگون زیادی دارد. کریس آرجریس در سال ۱۹۷۸ یادگیری سازمانی را به عنوان فرایند کشف و تصحییح اشتباهات تعریف می کند (ایران نژاد، پاریزی، ۱۳۷۸: ۴۱).
به نظر وی فراگیری در سازمان ها از طریق فعالیت افراد صورت می گیرد.
یادگیری سازمانی مفهومی است که برای توصیف انواع خاصی از فعالیت هایی که در سازمان جریان دارد به کار گرفته می شود. جورج هوبر[۱] در سال ۱۹۹۱ چهار ساختار را برای یادگیری سازمانی برشمرده است:
۱) کسب دانش ۲) توزیع اطلاعات ۳) تفسیر اطلاعات ۴) حافظه سازمانی.
به اعتقاد وی لازم نیست که یادگیری با آگاهی یا به صورت مفهومی صورت پذیرد، یا اینکه باعث افزایش کارایی یادگیرنده شود یا حتی کارایی بالقوه ایجاد کند و همچنین لازم نیست تغییرات قابل ملاحظه ای در رفتار و نگرش های رفتاری ایجاد کند؛ بلکه یک موجود زمانی یاد می گیرد که از طریق پردازش اطلاعاتش حدود رفتارهای بالقوه اش تغییر یابد (ملک پور، ۳۸۵: ۲۲).‌
یادگیری سازمانی تعاریف دیگری نیز دارد. مثلاً یادگیری سازمانی، فعالیت بلند مدتی است که شرایط را به شرایط سودمند رقابتی تبدیل می سازد و یا یادگیری سازمانی فرایندی درون سازمانی است و مفهومی اساسی و ضروری است که منجر به ایجاد و حفظ سازمان یادگیرنده می گردد.
از نقطه نظر فردی، یادگیری دسترسی به اطلاعات، درک آن و کسب مهارت هاست و از نقطه نظر سازمانی، یادگیری بر به دست آوردن سنت ها، دیدگاه ها، استراتژی ها و انتقال دادن دانش متمرکز است که البته در هر دو دیدگاه یادگیری با ابداع، تشخیص، خلاقیت، کشف و تولید دانش جدید همراه است.
از دیگر مباحث مهم در یادگیری سازمانی، مواردی است که برای حاکم شدن تفکر یادگیری در سازمان وجود دارد، این عوامل در سازمان ها متعدد است که می توان به مهم ترین آن ها به شرح ذیل اشاره کرد:
تمایل شدید به دگرگونی سازمان

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir