سایت مقالات فارسی – بررسی و ارزیابی بانک توسعه صادرات ایران در چارچوب سازمان یادگیرنده- قسمت …

محقق یک سری داده ها را از طریق روش اسناد و مدارک و یکسری اطلاعا ت را نیز با استفاده از روش پرسش نامه ای گردآوری کرده است. جامعه آماری در پژوهش محقق محدود به کارکنان شاغل در شرکت یاد شده در تهران بوده و برابر با ۳۷۹ نفر است.
محقق با توجه به نتایج بررسی های انجام گرفته و رتبه بندی میانگین متغیرهای موردنظر نتیجه می گیرد متغیر تشخیص نیازهای یادگیری و توسعه کارکنان و اجرای دانش فراگرفته شده توسط آنان در محل کار، برابر بوده و از نظر اهمیت رتبه اول را کسب کرده است. حال آنکه متغیر محیط تسهیل کننده یادگیری و متغیر برآورده ساختن نیازهای یادگیری توسعه به ترتیب رتبه های دوم و سوم را کسب کرده اند لذا برای کمک به رفع مشکلات و مسائل شرکت در این زمینه باید عامل ایجاد محیط تسهیل کننده یادگیری و همچنین عامل برآورده ساختن نیازهای یادگیری و توسعه را جهت بررسی، توجه و اقدام در اولویت قرار داد. به عبارت دیگر محقق چنین نتیجه گیری کرده است:
شرایط محیطی تسهیل کننده یادگیری بر محیط شرکت نفت حاکم است. بدین معنا که برنامه های آموزشی سازمان با اهداف و مأموریت آن مرتبط است.
واحد سازمانی محل اشتغال پاسخ دهندگان به پرسش نامه تا حدی شناسایی نیازهای آموزشی و یادگیری کارکنان را در اولویت قرار می دهد.
نیازهای یادگیری و توسعه شناسایی شده در شرکت، در طی مدت کوتاهی برآورده نمی شود و دسترسی به اطلاعات راجع به فرصت ها و اختیارات آموزشی و یادگیری دشوار است.
مسؤولین سازمان شرایط مناسبی را فراهم می نمایند تا کارکنان مفاهیم و دانش فرا گرفته شده در دوره های آموزشی را در سازمان به کار گیرند، لیکن بازخوردی از دانش فراگرفته شده ومیزان پیشرفت در کارها دریافت نمی کنند.
نسرین محمد بخش و عباس هاودی نیا به سرپرستی محمد زالی (۱۳۸۶)، در پژوهشی تحت عنوان ارزیابی پژوهشکده های جهاد دانشگاهی از منظر نظریه سازمان یادگیرنده را مورد ارزیابی قرار داده اند. در این تحقیق ویژگی های سازمان یادگیرنده براساس مدل سیستمی مایکل مارکوارت در هشت پژوهشکده جهاد دانشگاهی تهران با روش پیمایش مقطعی مورد بررسی قرار گرفته است. در پژوهش مذکور از سه گروه معاونین و مدیران، اعضاء هیأت علمی و کارشناسان پژوهشکده های جهاد دانشگاهی مستقر در تهران که ۱۷۵ نفر بوده ند نظر سنجی شده است. حجم نمونه آماری نیز برابر با ۹۳ نفر است.
پرسش نامه تحقیق شامل دو بخش سؤالات عمومی و اختصاصی است. سؤالات اختصاصی بر اساس مدل سیستمی سازمان یادگیرنده طراحی و با توجه به مأموریت ها، اساسنامه و اسناد و مدارک موجود در پژوهشکده بومی شده و نوع مقایس سنجش مورد استفاده در آن طیف پنج گزینه ای لیکرت بوده است.
ابتدا هر یک از مؤلفه های مورد نظر، طبق مدل سیستمی سازمان یادگیرنده ارائه شده توسط مارکوارت از طریق آزمون میانگین مورد بررسی قرار گرفته است، سپس مؤلفه های پنج گانه سازمان یادگیرنده با استفاده از آزمون تحلیل واریانس فریدمن از نظر ارزش و اهمیت اولویت بندی شده اند. نتایج آزمون میانگین حاکی از آن است که در این پژوهشکده ها مؤلفه های پویایی یادگیری، تحول سازمانی و فن آوری در حد متوسط بوده و مؤلفه توانمند سازی افراد بیش از حد متوسط بوده است، اما مؤلفه مدیریت دانش پایین تر از حد متوسط بوده که به معنی فقدان این مؤلفه در سازمان مورد بررسی است. به عبارت دیگر برای ایجاد سازمان یادگیرنده در پژوهشکده های جهاد دانشگاهی باید زمینه ایجاد مدیرت دانش را در آن ها تسهیل کرد.
در نهایت پژوهشگران تحقیق یاد شده با توجه به عوامل پنج گانه مدل تحقیق به منظور نیل به اهداف سازمان یادگیرنده، وجود موارد ذیل را در سازمان مذکور پیشنهاد داده اند:
ارائه آموزش های مبتنی بر نیاز شغلی کارکنان
تصویت اختصاص زمان کافی برای یادگیری به عنوان وظیفه شغلی
ایجاد کانون ارزیابی شایستگی کارکنان
تشکیل جلسات مشترک با کارکنان بازنشسته
تشکیل جلسات مشترک با کارکنان بازنشسته
بولتن خبری الکترونیکی که حاوی اخبار پژوهشی باشد.
لیلا رییس حسینی (۱۳۸۷)، پایان نامه خود تأثر یادگیری سازمانی بر کارآفرینی سازمانی در بانک پارسیان را مورد بررسی قرار داده است. از مهم ترین سؤالاتی که تحقیق مورد نظر به دنبال پاسخ آن است عبارتنداز:‌
یادگیری سازمانی در بانک پارسیان چه میزان است؟
آیا مؤلفه های کارآفرینی سازمانی در بانک پارسیان وجود دارند؟
این مؤلفه ها عبارتند از: نو آوری خدمات، خلاقیت پرسنل، ساختار منعطف، رهبری خلاق، فرهنگ خلاقانه و سیاست تشویقی.
چه رابطه ای بین یادگیری سازمانی و کارآفرینی سازمانی در بانک پارسیان وجود دارد؟
مؤلفه های اصلی فرایند یادگیری سازمانی در تبیین کارآفرینی سازمانی بانک پارسیان کدامند؟
چه رابطه ای بین مؤلفه های یادگیری سازمانی با کارآفرینی سازمانی وجود دارد؟
چه رابطه ای بین مؤلفه های کارآفرینی سازمانی با یادگیری سازمانی وجود دارد؟
تأثیر یادگیری سازمانی بر کارآفرینی سازمانی چگونه است؟
در تحقیق حاضر با توجه به اینکه هدف، بررسی تأثیر یادگیری سازمانی با کارافرینی سازمانی بانک پارسیان است، از روش تحقیق پیمایشی استفاده شده است. جامعه آماری برابر با ۲۵۰ نفر و شامل کلیه مدیران و کارمندان، کارشناسان و کارشناسان ارشد شاغل در شعب بانک پارسیان واقع در شهر تهران است، حجم نمونه نیز که پرسش نامه بین آن ها توزیع شده ب

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است

رابر با ۱۷۰ نفر است. پژوهشگر در تحقیق خود برای تعیین اینکه آیا یادگیری سازمانی در بانک پارسیان وجود دارد یا خیر، از آزمون میانگین بهره جسته و به منظور بررسی وجود ارتباط و میزان آن بین دو متغیر، از آزمون همبستگی پیرسون و اسپیرمن استفاده کرده است. همچنین جهت اولویت بندی مؤلفه های یادگیری سازمانی و کارآفرینی، آزمون تحلیل واریانس فریدمن مورد استفاده قرار گرفته شده است.
با توجه به آزمون های بعمل آمده برای سؤال اول این نتیجه حاصل می گردد که با توجه به سطح معنی دار آزمون مقدار میانگین و برآورد فاصله ای آن، یادگیری سازمانی در بانک پارسیان در حد متوسطی است و برای سؤال دوم نیز این نتیجه بدست می آید که بین یادگیری سازمانی و کارآفرینی رابطه مثبت و مستقیم وجود دارد، نتیجه سؤال سوم نیز حاکی از آن است که بین یادگیری سازمانی و کارآفرینی سازمانی رابطه مثبت و مستقیم وجود دارد. با توجه به مؤلفه های یادگیری سازمانی:
چشم انداز مشترک
رهبری مشارکتی
فرهنگ سازمانی
اشتراک دانش
توسعه شایستگی های کارکنان
تفکر سیستمی
یادگیری و کار تیمی
محقق پس از آزمون به این نتیجه می رسد که مؤلفه های اشاره شده اول، دوم و پنجم در تبیین کارآفرینی سازمانی نقش مهمی را ایفا می کنند و همبستگی بیشتری با کارآفرینی سازمانی دارند. نتیجه گیری سؤال ششم این است که بین یادگیری سازمانی و مؤلفه های رهبری خلاق و سیستم تشویقی ارتباط بیشتری وجود دارد و نتیجه گیری سؤال هفتم اینکه یادگیری سازمانی بر کارآفرینی سازمانی تأثیرگذار است.
ناهید جاوید دار (۱۳۸۵)، تحقیق خود را تحت عنوان شناخت عوامل مؤثر بر یادگیری سازمانی و رابطه آن با عملکرد سازمانی (عملکرد دانش و عملکرد مالی) در بانک های تجاری انجام داده است در این تحقیق ابتدا مفاهیم یادیگری سازمانی و سازمان یادگیرنده از نظر اندیشمندان گوناگون مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است آنگاه به دیدگاه های مختلف یادگیری سازمانی از جمله تفکر سیستمی، نظریه یادگیری، نگرش راهبردی، مدل ارتن بلد[۲۰] و سرانجام دیدگاه تلفیقی واتکینز و مارسیک پرداخته شده است.
محقق به منظور بررسی مدل در دنیای تجربی، آن را در واحد های ستادی شش بانک تجاری دولتی‌:‌ ملی ایران، صادرات ایران ملت، تجارت و رفاه مورد آزمون قرار داده است و با استفاده از نتایج تحقیق، پیشنهاد‌های خود را در راستای ایجاد تحول در بانک ملت ارائه نموده است. اطلاعات در مورد دو گروه از کارکنان یعنی کارکنان مشاغل رده مدیریتی (ارشد، میانی و اجرایی) و تخصصی جمع آوری شده است. جامعه آماری تحقیق نیز کلیه پرسنل رسمی شاغل در ادارت ستادهای بانک های فوق الذکر هستند که در پایان سال ۱۳۸۴ در محدوده جغرافیایی شهر تهران اشتغال داشته اند. حجم جامعه آماری در رده مدیریتی ۳۱۰۰ نفر و در رده تخصصی ۳۱۱۸ نفر است. واحد های نمونه تحقیق که با روش هدف دار انتخاب شده‌اند مجموعا ۳۹۰ نفر متشکل از ۶ بانک مذکور است که ۴۲ درصد افراد در ادارات مرتبط با فعالیت های مالی (اداره اعتبارات و امور مالی)، ۴۰ درصد در ادارات تحقیقات و برنامه ریزی و ۱۸ درصد در ادارات آموزش اشتغال داشته اند، بیش از ۵۰ درصد (۵۶٫۹) از افراد نمونه، دارای تحصیلات لیسانس و بیش از یک سوم افراد (۳۳٫۳) درای تحصیلات فوق لیسانس و بالاتر، ۶٫۲ درصد دیپلم و ۳٫۶ درصد فوق دیپلم هستند. مشاغل افراد موضوع تحقیق نیز عبارت از ۴۶٫۷ درصد کارشناس، ۱٫۳ درصد مدیر ارشد، ۶٫۹ درصد مدیر میانی و ۴۵٫۲ درصد مدیر اجرایی است.
در جمع آوری داده های پژوهش مورد اشاره سال های ۱۳۸۳ تا پایان ۱۳۸۴ مورد توجه قرار گرفته است. در این پژوهش یادگیری مستمر، پرسش گری و گفتگو، یادگیری تیمی و توانا سازی به عنوان متغیرای مستقل و ارتباط سیستمی، استقرار سیستم، رهبری استراتژی (وجود رهبری برای یادگیری) به عنوان متغیرهای میانجی و عملکرد مبتنی بر دانش و عملکرد مالی نیز هر دو به عنوان متغیرهای وابسته انتخاب شده اند.
همچنین در این تحقیق روش الگو سازی معادله ساختاری[۲۱] به منظور ارزیابی رابطه بین ابعاد سازمان یادگیرنده و مقایس های عملکرد سازمانی به کار گرفته شده است.
برای تحلیل داده ها از روش آمار توصیفی از جمله جداول فراوانی و در بحث آمار استنباطی نیز از روش‌هایی از قبیل ضریب همبستگی، تحلیل عاملی تأییدی و تحلیل مسیر استفاده شده است.
سؤالات تحقیق مذکور عبارتند از: