مقاله علمی با منبع : بررسی و ارزیابی بانک توسعه صادرات ایران در چارچوب سازمان یادگیرنده- قسمت ۲۸

سازمان: این سیستم فرعی شامل چهار جزء است که عبارتند از:
چشم انداز
فرهنگ
استراتژی
ساختار
افراد: شامل مدیران و رهبران، کارکنان، مشتریان، شرکاء و متحدان، عرضه کنندگان و فروشندگان و جامعه است.
دانش: ‌این زیر سیستم به مدیریت کسب و ایجاد دانش در یک سازمان اشاره دارد. این زیر سیستم فرایند توسعه دانش در یک سازمان را شامل کسب، خلق، ذخیره، تحلیل، انتقال و به کارگیری دانش می داند. این عناصر به طور مستمر و تعاملی ارتباط دارند.
فن آوری:‌ متشکل از شبکه های فن آوری یکپارچه و ابزارهای اطلاعاتی است که دست یابی و تبادل اطلاعات و یادگیری در یک سازمان یادگیرنده را فراهم می کند. این زیر سیستم در برگیرنده ابزارهای الکترونیکی و روش های پیشرفته از قبیل کنفرانس های رایانه ای و همکاری مبتنی بر پشتیبانی رایانه ای است.
پرسش نامه ای تهیه شده برگرفته از پرسش نامه مارکوارت است تا تمامی ابعاد و مؤلفه‌های موجود در یک سازمان یادگیرنده بر اساس مدل مفهومی استفاده شده در این پژوهش را در برگیرد.
سازمان یادگیرنده:
یادگیری: شامل سطوح یادگیری (فردی – گروهی – سازمانی)– انواع یادگیری (انطباقی – پیشگیرانه – عملی) – مهارت ها (تفکر سیستمی – الگوهای ذهنی – شایستگی فردی – خودیادگیری – چشم انداز مشترک – گفتمان).
سازمان شامل (چشم انداز – فرهنگ – استراتژی – ساختار)
افراد شامل ( مدیران – کارکنان – مشتریان – شرکاء – فروشندگان – جامعه)
دانش شامل (کسب – ایجاد – ذخیره – تحلیل – انتقال – به کارگیری)
فن آوری شامل (توسعه یادگیری – مدیریت دانش).
۳-۵- روش های گردآوری اطلاعات
روش های گردآوری داده ها در این تحقیق عبارتند از:
مطالعه اسناد و مدارک و داده های آرشیوی شامل:
کتب تخصصی در این زمینه
مقالات برگرفته از اینترنت
پایان نامه ها
نشریات
اسناد و مدارک موجود مثل بخش نامه ها، دستورالعمل ها و آمارهای منتشر شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانک توسعه صادرات ایران.
روش میدانی:
پرسش نامه
سؤالات پرسش نامه تحقیق حاضر شامل دو بخش سؤالات عمومی و سؤالات تخصصی خواهد بود:
الف) سؤالات عمومی:
در سؤالات عمومی اطلاعات کلی و جمعیت شناختی در رابطه با پاسخ‌ دهندگان جمع آوری خواهد گردید. این بخش شامل پنج پرسش در خصوص میزان تحصیلات، جنسیت، نوع شغل (مدیریت، تخصصی، اجرایی)، محل خدمت (اداره مرکزی، و شعب با ذکر درجه ۱ و ۲ و ۳)‌ و سابقه خدمت، جامعه آماری در بانک توسعه صادرات ایران است.
ب) سؤالات تخصصی:
شامل پرسش نامه تخصصی بوده که بر اساس پنج شاخص سازمان یادگیرنده معرفی شده توسط مارکوارت، پویایی یادگیری، تحول سازمانی، توانمند سازی افراد، مدیریت دانش و به کارگیری فن آوری موسوم به نیمرخ سازمان یادگیرنده (LOP) و با توجه به سؤالات پیشنهادی مایکل مارکوارت در خصوص مؤلفه‌های مکانیزم‌های یادگیری سازمانی شامل محیط یادگیری، تعیین نیازهای رشد و یادگیری تأمین نیازهای رشد و یادگیری و به کارگیری یادگیری در محیط کار به صورت بومی و برای سازمانی مثل بانک توسعه صاردات ایران طراحی خواهدشد.
در این پژوهش برای سنجش وضعیت بانک توصعه صادرات از جهت یادگیرندگی از پرسش نامه مارکوارت استفاده شده است.
جدول۳‑۴: متغیر های تحقیق و سؤالات پرسش نامه

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.

متغیرهای مورد بررسی مؤلفه ها شماره سؤالات در
پرسش نامه
تعداد سؤالات