منابع مقالات علمی : بررسی و ارزیابی بانک توسعه صادرات ایران در چارچوب سازمان یادگیرنده- قسمت ۳۷

۰٫۹۵۰

۴۶

در بانک توسعه از فن آوری گروه افزار، برای مدیریت فرایند های گروهی استفاده می شود.

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir

۰٫۹۵۰

۴۷

در بانک توسعه از یادگیری بهنگام، سیستمی که نظام های یادگیری با فناوی بالا، مربی‌گری و انجام وظایف کاری واقعی در داخل یک فرایند ویژه را یکپارچه می‌کند، حمایت می‌گردد.

۰٫۹۵۰

۴۸

در بانک توسعه سیستم های پشتیبانی عملکرد الکترونیکی، افراد را به یادگیری و انجام بهتر مشاغل خود قادر می سازد.

۰٫۹۵۰

۴۹

در بانک توسعه سیستم پشتیبانی عملکرد الکترونیکی، برای تأمین الزامات یادگیری طراحی و مستقر گردیده است.

۰٫۹۵۰

۵۰

افراد قادرند سیستم های نرم افزاری را برای جمع آوری، ذخیره، ایجاد و انتقال اطلاعات به بهترین شیوه ای که مناسب برای تأمین نیازهای آنان باشد تعدیل و اصلاًح کنند.

۰٫۹۵۱

همانگونه که در جدول فوق کاملاً مشخص است، حذف هریک از سؤالات مربوط به متغیر های یادگیری سازمانی باعث افزایش یا کاهش کم اعتبار پرسش نامه خواهد شد.
به عنوان مثال حذف سوال ۳۹ (در بانک توسعه به طور مستمر استراتژی ها و ساز و کارهای جدیدی برای به اشتراک گذاشتن یادگیری در سراسر سازمان توسعه داده می شود). باعث کاهش اعتبار پرسش نامه از %۱/۹۵ به %۰/۹۵ خواهد شد.
۳-۹- روش تجزیه و تحلیل داده ها
در این تحقیق، برای تجزینه و تحلیل داده ها ی بدست آمده از نمونه ها از روش های آمار توصیفی استفاده می‌شود. در واقع متغیر های تحقیق مورد آزمون قرار می گیرند.
۳-۹-۱- آزمون میانگین
اگر فرضیه ای در خصوص میانگین یک جامعه آماری طراحی شود با استفاده از آزمون فرض آماری می‌توان صحت با سقم فرضیه را در سطح معنی دار X تعیین کرد. در این تحقیق پنج مؤلفه پویایی یادگیری، تحول سازمانی، توانمندسازی افراد، مدیریت دانش و فن آوری در بانک توسعه صادرات ایران با استفاده از این آزمون مورد بررسی قرار می گیرند.
آزمون مذکور به منظور تعیین برخورداری جامعه آماری مورد نظر از یک مؤلفه یا متغیر مشخص (ابعاد سازمان یادگیرنده) به کار برده می‌شود. به عبارت دیگر این آزمون برای تعیین وجود یا عدم وجود یک متغیر مشخص (ابعاد سازمان یادگیرنده) به کار برده می‌شود. شایان ذکر است که با توجه به نحوه نمره دهی پرسش‌ها در پرسش نامه مارکوارت نمره‌های مربوط به هر بعد از ابعاد پنج‌گانه از عدد ۱۰ تا ۴۰ خواهد بود که ما با در نظر گرفتن حالت تا حدی یادگیرنده، عدد ۲۰ را به عنوان شاخص برای انجام آزمون t به کار برده و دستاوردهای این آزمون و فاصله اطمینآن های لازم را به دست آورده‌ایم.
۳-۹-۲- آزمون تحلیل واریانس فریدمن
در این پژوهش از آزمون فریدمن به منظور سنجش تفاوت بین متغیر های مورد نظر استفاده می‌گردد، فرضیه های زیر جهت بررسی این نکته تعریف می‌گردد.
:H0 رتبه میانگین ابعاد پنج‌گانه سازمان یادگیرنده در بانک توسعه صادرات ایران با هم برابر نیستند.
:H1 حداقل یک زوج از رتبه میانگین‌های ابعاد پنج‌گانه سازمان یادگیرنده در بانک توسعه صادرات ایران تفاوت معنا داری دارند.
با انجام آزمون مطروحه، محقق ضمن تعیین تفاوت سطح معنا داری آزمون و سطح خطای آزمون به این موضوع پی می برد که آیا رتبه میانگین ویژگی‌های پنج‌گانه سازمان یادگیرنده در بانک توسعه صادرات ایران با هم برابرند یاخیر؟