بررسی و ارزیابی بانک توسعه صادرات ایران در چارچوب سازمان یادگیرنده- قسمت …

همانگونه که پیشتر بیان شد بانک توسعه صادرات ایران با بیش از بیست سال قدمت یک موسسه مالی و خدماتی و البته صد درصد دولتی شناخته می‌شود همچون دیگر سازمان ها نیازمند آموختن شیوه های جدید خدمات بانکی، شناسایی و ارائه محصولات عملکرد خود است که به آن فرایند یادگیری سازمانی می گویند، بررسی ها و گزارش های دریافتی از مدیران ارشد بانک توسعه صادرات ایران بیانگر آن است که آنان به دنبال تغییر مثبت در وضع موجود و رفع نواقص و مشکلات پس از آسیب شناسی هستند. لذا محقق با هدف شناسایی نقاط ضعف و قوت بانک توسعه صادرات ایران تلاش نموده بانک توسعه صادرات ایران را به اساس تئوری های سازمان یادگرنده موردارزیابی قرار دهد. زیرا سازمان های امروزی می دانند رقابت موضوعی است که همه سازمان ها فارغ از ماهیت دولتی یا خصوصی بودنشان در سطح خرد و کلان با آن مواجه هستند. بنابراین موضوع تبدیل شدن به سازمان یادگیرنده برای پیشی گرفتن از رقبای خود اهمیت قابل ملاحظه ای قائل هستند.
تحقیق حاضر از نوع کاربردی است و به روش توصیفی – تحلیلی انجام می‌شودتا میزان برخورداری بانک توسعه صادرات ایران از ویژگی‌های سازمان یادگیرنده، از طریق نظرسنجی از سه سطح کارکنان (مدیران، متخصصین و کارکان اجرایی)‌ مورد نظر سنجیده شده و به توصیف وضعیت بانک مورد بررسی در زمان تحقق پرداخته شود. روش های گردآوری داده ها در این تحقیق عبارتند از:‌ مطالعه اسناد و مدارک و داده‌های آرشیوی از قبیل مقالات، پایان نامه ها، نشریات، بخشنامه ها. در این پژوهش برای سنجش دیدگاه‌ها و نگرش افراد مورد تحقیق از مجموعه پرسش مارکوارت استفاده شده است. هدف اصلی این پژوهش ارزیابی بانک توسعه صادرات ایران از لحاظ سازمان یادگیرنده با استفاده از مدل سیستمی سازمان یادگیرنده مارکوارت است، لذا فرضیات اصلی و فرعی مطرح شده در تحقیق، مورد آزمون‌های میانگین، تحلیل واریانس فریدمن و همبستگی اسپیرمن قرار گرفته اند. داده های این تحقیق از طریق پرسش نامه جمع آوری گردیده است.
سؤالات پرسش نامه تحقیق حاضر شامل دو بخش سؤالات عمومی و سؤالات تخصصی است. در سؤالات عمومی سعی شده است که اطلاعات کلی جمعیت شناختی در رابطه با پاسخ‌دهندگان جمع آوری گردد. بخش سؤالات عمومی شامل ۵ پرسش درخصوص میزان تحصیلات، جنسیت ونوع شغل (مدیریتی یا تخصصی، اجرایی) محل خدمت (ادارات، ، شعبه ممتاز یا درجه ۱ یا ۲ یا ۳) و سابقه خدمت جامعه آماری در بانک توسعه صادرات ایران است. بخش سؤالات تخصصی نیز شامل ۵۰ پرسش تخصصی بوده که بر اساس پنج شاخص سازمان یادگیرنده معرفی شده توسط مارکوارت، پویایی یادگیری، تحول سازمانی، توانمند سازی افراد، مدیریت دانش و به کارگیری فن آوری اثر بخش یادگیری، موسوم به نیمرخ سازمان یادگیرنده (LOP)[27] و با توجه به سؤالات پیشنهادی مایکل مارکوارت در خصوص مؤلفه‌های مکانیزم های یادگیری سازمانی شامل محیط یادگیری، تعیین نیازهای رشد و یادگیری، و به کارگیری یادگیری در محیط کار برای سازمانی مثل بانک توسعه صادرات ایران طراحی شده است میزان اعتبار پرسش نامه با روش آلفا کرونباخ محاسبه گردیده و برابر با ۹۵٫۱ است.
تعداد جامعه آماری که آن را رؤسا، معاونین و کارشناسان ادارات مرکزی، ادارات امور شعب، شعب مستقل و شعب درجه ا و ۲ و ۳ بانک توسعه صادرات ایران تشکیل می‌دهند طبق آمار ارائه شده بانک توسعه صادرات ایران تعداد ۱۲۵۰ نفر است که پرسش نامه برای کلیه کارکنان ارسال که نهایتاً ۱۵۳ پاسخ به صورت کامل به محقق بازگردانده شد.
در تحقیق حاضر مدل های متفاوت و چند دیدگاه مطرح در سازمان یادگیرنده از جمله مدل سازمان یادگیرنده ارائه شده
 

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.