تجدید ارائه صورت‌های مالی و تغییر حسابرس مطالعه موردی شرکت‌های پذیرفته …

۱-۸-۱-۱- تجدید ارائه صورت‌های مالی…………………………………………………………………………………………………………………..۹
۱-۸-۱-۲- شدت تجدید ارائه صورت‌های مالی………………………………………………………………………………………………………….۹
۱-۸-۲- متغیر وابسته……………………………………………………………………………………………………………………………………………….۹
۱-۸-۳- متغیرهای کنترلی………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۰
۱-۸-۳-۱- اظهار نظر حسابرس………………………………………………………………………………………………………………………………۱۰
۱-۸-۳-۲- اندازه شرکت……………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۰
۱-۸-۳-۳- رشد واحد مورد رسیدگی………………………………………………………………………………………………………………………۱۰
۱-۸-۳-۴- اهرم مالی…………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۱
۱-۸-۳-۵- نرخ بازده دارایی‌ها……………………………………………………………………………………………………………………………….۱۱
۱-۸-۳-۶- حاکمیت شرکتی…………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۱
۱-۹- ساختار پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۲
فصل دوم مبانی نظری و پیشینه پژوهش
۲-۱- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۴
۲-۲- مبانی نظری و پیشینه پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………۱۴
۲-۲-۱- مبانی نظری …………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۴
۲-۲-۱-۱- تجدید ارائه صورت‌های مالی…………………………………………………………………………………………………………………۱۴
۲-۲-۱-۱- حسابرس مستقل………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۷
۲-۲-۱-۲- تغییر حسابرس…………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۹
۲-۲-۱-۲-۱- دلایل تغییر حسابرس………………………………………………………………………………………………………………………..۲۳
۲-۲-۲- رابطه بین تجدید ارائه صورت‌های مالی و تغییر حسابرس……………………………………………………………………………..۳۳
۲-۲-۳- پیشینه پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………………۳۵
۲-۲-۳-۱- پیشینهی پژوهشهای داخلی………………………………………………………………………………………………………………….۳۵
۲-۲-۳-۲- پیشینهی پژوهشهای خارجی………………………………………………………………………………………………………………..۴۰
۲-۴- خلاصه فصل……………………………………………………………………………………………………………………………………………….۴۵
فصل سوم روش پژوهش
۳-۱- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۴۸
۳-۲- روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۴۸
۳-۳- سؤال تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۴۸
۳-۴-فرضیه تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۴۹
۳-۵- متغیرهای تحقیق و شاخص اندازهگیری آنها……………………………………………………………………………………………………۴۹
۳-۶- جامعه آماری و نمونه پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………۵۲
۳-۷- قلمرو تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۵۴
۳-۷-۱- قلمرو موضوعی……………………………………………………………………………………………………………………………………….۵۴
۳-۷-۲- قلمرو مکانی…………………………………………………………………………………………………………………………………………….۵۴
۳-۷-۳- قلمرو زمانی تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………..۵۴
۳-۸- روش جمع‌آوری داده‌ها………………………………………………………………………………………………………………………………۵۴ ۳-۸- تشریح مدل‌های مورد استفاده در آزمون فرضیه‌ها…………………………………………………………………………………………..۵۵
۳-۹- آزمون‌های آماری مورد استفاده و روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده‏ها……………………………………………………………۵۶
۳-۹-۱- آمار توصیفی……………………………………………………………………………………………………………………………………………۵۶
۳-۹-۲- آزمون کلموگروف- اسمیرنف برای بررسی نرمال بودن متغیرها……………………………………………………………………..۵۶
۳-۹-۳- آزمون ایستایی (مانایی) …………………………………………………………………………………………………………………………….۵۷
۳-۹-۴- رگرسیون…………………………………………………………………………………………………………………………………………………۵۷

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir