مقاله – تجدید ارائه صورت‌های مالی و تغییر حسابرس مطالعه موردی شرکت‌های پذیرفته شده …

F=(R2fe – R2 pool) / (n-1) / ( 1- R2fe)/(nt-n-k)
که در این فرمول:
R2fe= ضریب تعیین رگرسیون با اثرات ثابت،
R2pool = ضریب تعیین مدل رگرسیون تلفیقی (عرض از مبدأ مشترک)،
N = تعداد مشاهدات مقطعی،
T= دورههای زمانی تحقیق (سالها)،
Nt= تعداد کل مشاهدات،
K= تعداد متغیرهای مستقل توضیحی مدل.
به منظور ارزیابی اعتبار آماری مدل رگرسیون استفاده شده در فرضیه اصلی و آزمون تمامی ضرایب که دلالت بر معنی دار بودن روابط بین متغیرهای مستقل و متغیر وابسته دارد از آماره F استفاده می‌شود و طبق فرمول زیر بدست میآید:
F= R2/(k – ۱) / ( ۱ – R2) / ( n – k )
که در آن فرضیات به صورت زیر مطرح میشود:
H0تمام ضرایب برابر با صفر است:
H1حداقل یکی از ضرایب مخالف صفر است :
قضاوت در این خصوص براساس میزان مقد ار بحرانی خطای p– value گزارش شده صورت میگیرد. به این صورت که اگر این احتمال کوچکتر سطح خطای مجاز باشد فرضیه H0 را رد مینماییم و فرض اعتبار رگرسیون پذیرفته می‌شود. (آذر و مومنی:۱۳۸۱).
برای تأیید یا رد فرضیه‌ها از آماره t و مقدار احتمال خطا p- value که برای ضرایب برآوردی هر متغیر مستقل محاسبه می‌گردد، استفاده می‌شود. درصورتیکه مقدار محاسبه شده برای ضریب متغیر مستقل کمتر از سطح خطای مجاز (۱ درصد ، ۵ درصد ، ۱۰ درصد ) باشد فرضیه H0 مبنی بر صفر بودن ضریب متغیر مذکور تأیید نشده و فرضیه H1 مورد پذیرش واقع می‌شود. در این حالت سه سطح معنی داری ۹۹ درصد، ۹۵ درصد و ۹۰ درصد را در نظر می‌گیریم و معنی دارای هریک از متغیرها در هریک از این سطوح مورد تحلیل قرار می‌گیرد.(آذر و مومنی:۱۳۸۱).
۳-۱۰- خلاصه فصل
این فصل به شرح روش و چگونگی انجام تحقیق اختصاص داشت. بنابراین در ابتدا به بیان روش تحقیق و سؤالات و فرضیه‌های تحقیق پرداخته شد. عناوین اصلی ین فصل عبارت بودند از متغیرها و شاخص اندازه‌گیری آن‌ها، مدل‌های آماری و رگرسون فرضیه‌ها، قلمرو تحقیق، جامعه و نمونه آماری تحقیق، ابزارهای گردآوری و تحیل داده‌ها. در پایان فصل نیز آزمون‌های مورد استفاده در بررسی فرضیه‌های پژوهش به تفصیل و جداگانه تشریح شده‌اند.
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده‌ها
۴-۱- مقدمه
در فصل قبل، ابتدا روش‌شناسی تحقیق ارائه گردید. سپس، فرضیه‌های پژوهش و متغیرها و نحوه محاسبه آن‌ها ارائه شد. پس از آن جامعه آماری و روش نمونه‌گیری بیان شد. در قسمت آزمون‌های آماری نیز مدل‌ها و روش‌های آماری بیان شد. در این فصل نیز به تجزیه و تحلیل داده‌ها و تفسیر نتایج حاصل از آزمون‌های آماری پرداخته خواهد شد.
۴-۲- آمار توصیفی متغیرهای پژوهش
جدول شماره ۴-۱، آمار توصیفی متغیرهای پژوهش و نام صنایع و تعداد شرکت‌هایی موجود در هر صنعت را نشان می‌دهد. لازم به ذکر است که تعداد مشاهدات مورد بررسی برای برآورد مدل‌های پژوهش، ۸۳۰ مشاهده از ۸۳ شرکت طی سال‌های ۱۳۸۳ الی ۱۳۹۲ است.

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.

جدول ۴-۱: آمار توصیفی متغیرهای پژوهش
متغیرهای پژوهش نماد میانگین میانه بیشینه کمینه انحراف معیار
متغیر دووجهی تجدید ارائه در صورتهای مالی REST ۲۴۶/۰