پژوهش – تجدید ارائه صورت‌های مالی و تغییر حسابرس مطالعه موردی شرکت‌های پذیرفته شده …

۳-۹-۵- تجزیه و تحلیل دادهها……………………………………………………………………………………………………………………………….۵۸
۳-۱۰- خلاصه فصل……………………………………………………………………………………………………………………………………………..۶۱
فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده‌ها
۴-۱- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۶۳
۴-۲- آمار توصیفی متغیرهای پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………..۶۳
۴-۳- آزمون کلموگروف- اسمیرنف برای بررسی نرمال بودن متغیرها………………………………………………………………………….۶۴
۴-۴- پایایی (ایستایی) متغیرهای پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………۶۵
۴-۵- نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌‌های پژوهش……………………………………………………………………………………………………….۶۵
۴-۵-۱- نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌ اول……………………………………………………………………………………………………………….۶۵
۴-۵-۲- نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌ دوم…………………………………………………………………………………………………………….. ۶۷
۴-۶- خلاصه فصل……………………………………………………………………………………………………………………………………………….۶۹
فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهادات
۵-۱- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۷۲
۵-۲- خلاصه و نتیجه‌گیری…………………………………………………………………………………………………………………………………….۷۲
۵-۲-۱- نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌های فرعی مرتبط با فرضیه‌ اصلی پژوهش…………………………………………………………..۷۳
۵-۲-۱-۱- نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌ فرعی اول مرتبط با فرضیه‌ اصلی پژوهش………………………………………………………۷۳
۵-۲-۱-۲- نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌ فرعی دوم مرتبط با فرضیه‌ اصلی پژوهش…………………………………………………….. ۷۴
۵-۲-۲- بررسی نتایج مربوط به متغیرهای کنترلی………………………………………………………………………………………………………۷۵
۵-۲-۳ نتیجه‏گیری کلی پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………۷۷
۵-۳- پیشنهادهای پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………..۷۸
۵-۳-۱- پیشنهاد حاصل از یافته‌‌های پژوهش…………………………………………………………………………………………………………….۷۸
۵-۳-۲- پیشنهاد برای پژوهش‌های آتی……………………………………………………………………………………………………………………۷۸
۵-۴- محدودیت‌های پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………۷۹
۵-۵- خلاصه فصل……………………………………………………………………………………………………………………………………………….۷۹
منابع و مآخذ…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۸۰
الف) منابع فارسی………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۸۰
ب) منابع غیر فارسی………………………………………………………………………………………………………………………………………………۸۵
فهرست جداول
عنوان شماره صفحه
جدول ۳-۱: نام شرکتهای نمونه پژوهش………………………………………………………………………………………………………………..۵۳
جدول ۴-۱: آمار توصیفی متغیرهای پژوهش…………………………………………………………………………………………………………….۶۳
جدول ۴-۲: نتایج حاصل از آزمون کلموگروف- اسمیرنف…………………………………………………………………………………………۶۴
جدول ۴-۳: نتایج حاصل از آزمون ایستایی (پایایی) متغیرهای پژوهش………………………………………………………………………..۶۵
جدول۴-۴: نتایج حاصل از بررسی کلی مدل – فرضیه اول…………………………………………………………………………………………۶۶
جدول۴-۵: نتایج برآورد مدل فرضیه اول………………………………………………………………………………………………………………….۶۶
جدول ۴-۶: نتایج حاصل از بررسی کلی مدل – فرضیه اول………………………………………………………………………………………..۶۸
جدول۴-۷: نتایج برآورد مدل فرضیه دوم………………………………………………………………………………………………………………….۶۹
جدول ۵-۱: نتایج حاصل از بررسی رابطه بین تجدید ارائه صورت‌های مالی و تغییر حسابرس………………………………………..۷۴
جدول ۵-۲: نتایج حاصل از بررسی رابطه بین شدت تجدید ارائه صورت‌های مالی و تغییر حسابرس………………………………۷۵
جدول ۵-۳: نتایج حاصل از متغییرهای کنترلی…………………………………………………………………………………………………………..۷۵
تجدید ارائه صورت‌های مالی و تغییر حسابرس :مطالعه موردی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.