ترکیبهای آروماتیک معدنی مطالعه نظری ساختار،پیوند، ویژگی های طیفی و نوری۹۱- قسمت ۵

۱-۴-۵ مدل هماهنگ کروی آروماتیسیتی[۱۴]:
در بین تعریفهای کمی به کار رفته برای آروماتیسیتی بر اساس معیار شکل هندسی، HOMA بیشترین اطمینان را دارد(۴۱). مطابق نظر Krygowski و همکارانشبه صورت سهم دو عبارت تعریف می شود:
HOMA=1-EN-GEO (1-7)
در این رابطه EN اندازه طویل شدن طول پیوند میانگین نسبت به یک مقدار بهینه است:
EN= (Ropt – Rav)2 (۱-۸)
در این رابطه Ropt طول پیوند بهینه برای یک مولکول کامل آروماتیک است( برای پیوندهای CCبرابر Å ۳۸۸ر۱ است). Rav طول پیوند میانگین گونه های در نظر گرفته شده است.یعنی:
Rav =  (۱-۹)
عبارت GEO نشانه افزایش یک در میان طول پیوند است و برابر است با:
GEO=  (۱-۱۰)
Rav دلالت بر طول پیوند میانگین سیستم در نظر گرفته شده و n تعداد پیوندهای فاصله ای بین هسته ای Ri است. برای پیوندهای CC مقدار برابر ۷ر۲۵۷ است.
به صورت جمع نرمال شده انحراف مربعهای طول پیوندها از مقدار بهینه تعریف می شود. یک سیستم آروماتیک HOMA=1 و پاد آروماتیک HOMA=0 دارد.
مقدارهای Ropt و برای پیوندهای CN, CO, CP, CS, NN, NO نیز گزارش شده اند.
برای مثال برای مولکول بنزن می توان نوشت چون Ri=1.3946 پس Rav=1.3946 در نتیجه:
جدول (۱-۵) مقادیر HOMO و GEO و EN برای بنزن

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  pipaf.ir  مراجعه نمایید.

EN= (Ropt – Rav)2 GEO= HOMO
B3LYP/6-311+G** =(۲۵۷٫۷)(۱٫۳۸۸-۱٫۳۹۴۶)۲=۰٫۰۱۱۲۲۵۴ (۱٫۳۹۴۶-۱٫۳۹۴۶)*۶(۲۵۷٫۷/۶)=۰ ۰٫۹۸۸۷۷۴۶

کمیت قابل اندازه گیری دیگر جابه جایی شیمیایی یونهای لیتیم در کمپلکسهای آن است. از آن جا که لیتیم تمایل به اتصال به وجه آروماتیک حلقه ها دارد، خود سبب آروماتیک شدن می شود. در نتیجه از جا به جایی شیمیایی آن می توان برای این منظور استفاده کرد. برای مثال این مقدار در کمپلکسهای CpLi و Cp2Li به ترتیب ppm 6ر۸- و ۱ر۱۳- است.
۱-۵ترکیبهای X3Y3H6