متن کامل – ترکیبهای آروماتیک معدنی مطالعه نظری ساختار،پیوند، ویژگی های طیفی و نوری۹۱- …

s-triphosphatriborin

Borazine

alumazine

شکل (۱-۱) ترکیب های X3Y3H6 را نشان می دهد.
۱-۶بورازین[۱۵]:
بورازین ترکیب معدنی است که از عنصرهای بور، نیتروژن و هیدروژن تشکیل شده است. در این ترکیب حلقوی سه واحد هیدروبوران(BH) و سه واحد آمینو (NH) به طور یک در میان قرار دارند. این ترکیب در سال ۱۹۲۶ به وسیله ی Alfred Stock و Pohlandاز واکنش دی بوران و آمونیاک تهیه شد(۴۲). ساختار این ترکیب هم الکترون و یکسان با بنزن است و به همین دلیلی بنا به پیشنهاد Nils Wibergبنزن معدنی نامیده می شود. این ترکیب همچنین به نام Borazol نیز نامیده می شود که از نام آلمانی بنزن که بنزول است ناشی می شود.
شکل (۱-۲) بورازین
۱-۶-۱سنتز
بورازین از واکنش دی بوران و آمونیاک در نسبت یک به دو در دمای ۳۰۰-۲۵۰ با بهره ۵۰% تهیه می شود:
۳ B2H6 + ۶ NH32 B3N3H6+3 LiCl + 9 H2
مسیر موثر دیگر از واکنش لیتیم بوروهیدرید و آمونیوم کلرید با بهره ای بهتر می باشد:
۳ LiBH4 + ۳ NH4Cl → B3H6N3 + ۳ LiCl + 9 H2
در یک فرآیند دو مرحله ای، بور تری کلرید نخست به تری کلروبورازین تبدیل شده :
۳ BCl3 + ۳ NH4Cl → Cl3B3H3N3 + ۹ HCl
سپس پیوندهای B-Cl به پیوندهای B-H تبدیل می شوند:
Cl3B3H3N3 + ۳ NaBH4 → B3H6N3 + ۳/۲ B2H6 + ۳ NaCl
۱-۶-۲ویژگیها
بورازین مایعی بیرنگ با بوی ویژه ترکیبهای آروماتیک است. این ترکیب در آب به بوریک اسید، آمونیاک و هیدروژن تجزیه می شود. بورازین با تغییر آنتالپی استاندارد تشکیل kJ/mol 531- از نظر گرمایی بسیار پایدار است. برخی از خواص فیزیکی این ترکیب در جدول ۱ ارایه شده است.
جدول(۱-۶) برخی از خواص فیزیکی بورازین