تعامل سازمان گمرک جهانی وسازمان تجارت جهانی دربسط نظام تجارت جهانی۹۳- …

ب- شورای عمومی ۱۱
ج-کمیته ها ۱۳
د- دبیرخانه ۱۳
مبحث دوم- اصول و اهداف سازمان تجارت جهانی ۱۴
گفتار اول- اصول حاکم بر سازمان تجارت جهانی ۱۴
گفتار دوم-اهداف و وظایف سازمان تجارت جهانی ۱۵
مبحث سوم- ساختار درونی سازمان تجارت جهانی و الزامات گات ۱۶
گفتار اول- موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت(گات) ۱۶
بند اول- اصل عدم تبعیض و تعمیم دولت های کامله الوداد ۲۰
بند دوم- اصل کاهش دادن تعرفه های گمرکی و تثبیت تعرفه ها ۲۰
بند سوم- اصل ممنوعیت استفاده از محدودیت کمیّ یا مقداری ۲۱
بند چهارم- اصل ممنوعیت استفاده از سایر اشکال حمایت ۲۱
گفتار دوم- فرآیند پیوستن به سازمان تجارت جهانی ۲۳
بند اول- الزامات عضویت در سازمان تجارت جهانی ۲۴
بند دوم- کمیته های تخصصی و تشکیلات گات ۲۵
مبحث چهارم- ایران و سازمان تجارت جهانی ۳۰
گفتار اول- پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی ۳۰
الف- کلیات الزامات ایران در فرایند الحاق ۳۴
ب- مراحل عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی ۳۵
۳۶
بند اول- موافقتنامه تاسیس سازمان جهانی تجارت ۳۶
بند دوم- الزامات الحاق ایران نسبت به موافقتنامه تأسیس ۳۷
بند سوم- دسترسی به بازار ۳۷
بند چهارم- موافقتنامه منسوجات و پوشاک ۳۷
بند پنجم- الزامات الحاق ایران نسبت به موافقتنامه نساجی- افزایش صادرات فرش ۳۸
الف- موافقتنامه موانع فنی فرا راه تجارت – استانداردها ۳۸
ب- حمایت از سرمایه گذاری ۳۹
ج- موافقتنامه رویه‌های ضد دامپینگ ۳۹
د-موافقتنامه یارانه ها و اقدامات جبرانی ۴۰
ه- یارانه های ممنوع شده ۴۱
و- الزامات الحاق به موافقتنامه یارانه ها ۴۱
ز- ضوابط دقیق پیش بینی خسارت صنعت ۴۲
ح- محدودیت موقت واردات یک کالا در قوانین سازمان تجارت جهانی ۴۲
ط- موافقتنامه اقدامات حمایتی ۴۴
ی- موافقتنامه ارزش گذاری گمرکی ۴۴
فصل دوم: سازمان گمرک جهانی ۴۶
مبحث اول- آشنایی با سازمان جهانی گمرک ۴۷
گفتار اول- مفهوم لغوی گمرک ۴۷
گفتار دوم- تاریخچه شورای همکاری گمرکی ۴۸
مبحث دوم- تشکیلات سازمانی و ساختار سازمان جهانی گمرک ۵۰
گفتار اول- تشکیلات سازمان ۵۰